Přejeme ženám především zdravé srdce, říká prezidentka CWLA Klára Kořínková

Exkluzivně pro AD

 Dnes 8. března, v den, kdy ženy oslavují svoji rovnoprávnost, jsme k rozhovoru přizvali advokátku, prezidentku Českého sdružení žen právniček JUDr. Kláru Kořínkovou, Ph.D. Tato dáma je bezesporu ženou na správném místě, je totiž hybatelkou spolku, do kterého mají přístup jen dámy s právnickým vzděláním, které chtějí přispět ke zvýšení právního povědomí a zlepšit mravní a kulturní úroveň společnosti výkonem své profese.

 

České sdružení žen právniček oslaví letos již 18 let svého působení v českém právnickém prostředí, tedy svou „plnoletost“.

 

Paní doktorko, kde se vzala v roce 2004 myšlenka založit spolek, který bude sdružovat pouze ženy-právničky. Na tu dobu to byla jistě velmi pokroková idea.

Tehdy se zrodila myšlenka založit spolek České asociace právniček, a to dle zahraničního vzoru. Byla to myšlenka pokroková, nicméně byla živá a životaschopná, stejně tak jako jsou ženy, a to nejen právničky.

 

A kdo byl tehdy tím hlavním hnacím motorem, kdo myšlenku dovedl ke skutkům?

U založení spolku stála JUDr. Marie Cilínková, advokátka, která tehdy kolem sebe sdružila ženy s pokrokovými ideály. Ta byla tím hlavním hnacím motorem.

 

Kolik členek má dnes sdružení a jak se lze stát součástí Vaší asociace?

Počet členek se průběhem let stále mění. Členkou se může stát žena-právnička, která podá přihlášku a bude souhlasit se stanovami našeho spolku. Vše je dostupné na webových stránkách www.cwla.cz. Členkami mohou být i studentky právnické fakulty.

 

 

Co se od členek očekává?

Určitě se očekává aktivita a snaha zacílit své konání na naše cíle, jakož i uskutečňovat plány, které jsou součástí stanov našeho spolku. Tradičně je spolková činnost spojena s kolektivní činností. Náš spolek primárně podporuje ochranu práv osob, nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Naše členky např. spolupracující s Asociací pro bono. Rovněž podporujeme stabilní rodinné prostředí, výchovu dětí, kdy naše členky jsou mnohdy i členkami Unie rodinných advokátů.

 

Na jakých úsecích práva pracujete? A s jakými obdobnými sdruženími spolupracujete napříč Evropou nebo celým světem?

V každém případě spolupůsobíme na tvorbě zákonů a podzákonných předpisů. Naše členky byly účastny např. slyšení Senátu ČR na téma Ochrany proti šikaně a spolupracovaly rovněž na tvorbě zákonů, neboť jsou mnohdy paralelně i členkami Unie podnikových právníků. Usilujeme o to, aby se větší počet právniček začlenil do vrcholných politických či jiných funkcí. Obecně lze konstatovat, že cíle spolku spočívají ve snaze zvýšit právní povědomí občanů, neboť programem spolku je i připojení se k mezinárodnímu programu a podílení se na mezinárodních projektech a akcích. Práce asociace je rozdělena do několika sekcí, kdy spolupracujeme na téměř všech úsecích práva. V minulých letech se díky Mgr. Ivě Jermanové velmi zkvalitnila a prohloubila spolupráce s Evropským sdružením žen právniček (European Women Lawyer Association, www.ewla.org.).

 

Každoročně organizujete několik vyhledávaných odborných i společenských akcí. Která témata podle Vás nyní nejvíce hýbou světem práva?

Každoročně pořádáme odborné a tematické semináře, v roce 2022 plánujeme uskutečnit seminář na téma AML, kde přislíbila účast ředitelka odboru Finančního analytického úřadu Mgr. Markéta Hlavinová, a dále jsme se rozhodli od letošního roku pravidelně pořádat tzv. Právnickou kavárnu s CWLA, která je zaměřena vždy na aktuální téma. V současné době je aktuálním tématem uprchlická krize, nicméně máme za to, že i nadále je pro naše kolegy primárním aktuální téma postcovidové doby, kam patří problematika exekučního řízení, dále výživného pro děti a žádostí o sociální dávky.

 

K těm nejvyhledávanějším akcím CWLA zajisté patří semináře k problematice odškodňování. Napomohla tomu „covidová“ doba nebo jste sledovali zájem o toto téma i předtím?

Od roku 2016 pořádáme pravidelně konference na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy“. V letošním roce proběhne již sedmý ročník. Dne 7. října 2022 se uskuteční další konference, na níž přislíbili účast expert na problematiku náhrady škody doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., ústavní soudce JUDr. Jaromír Jirsa a předběžně i předseda senátu Krajského soudu v Brně JUDr. Michal Ryška. Téma konference je stále aktuální a vždy se snažíme zaměřit na ta nejožehavější podtémata. V loňském roce byla konference zaměřena na nový zákon o znalcích, dále na odškodňování v důsledku tzv. covidových opatření, v letošním roce bude konference věnována průřezu judikaturou, která se vytvořila od přijetí nového občanského zákoníku. Ten byl schválen před 10 lety s účinností od 1. ledna 2014, máme tedy za to, že je již k dispozici dostatek judikátů pro to, abychom mohli poukázat na posun a aktuální vývoj a rovněž i na změny judikatorní linie v této oblasti.

 

Významnou akcí, kterou jste spolupořádaly s Českou advokátní komorou, byla Femina iuris. Jak na tuto akci vzpomínáte a jak ji s odstupem několika let hodnotíte?

Femina iuris se uskutečnila v roce 2009 a za myšlenkou uspořádání této konferenci stál JUDr. Vladimír Jirousek, kterému patří stále velký dík. Byla to mimořádně úspěšná a významná akce zaměřená na ženy právničky, kterou i po těch letech stále hodnotíme velmi pozitivně. V roce 2024 plánujeme obdobnou větší akci, neboť bychom na ni rádi navázali.

 

Plánujete i nyní, v tomto roce, nějakou obdobnou akci?

Od letošního roku budeme pravidelně pořádat „Právnickou kavárnu s CWLA“. S ohledem na doposud nezbytná opatření jsme posunuli první setkání na 12. května 2022, kdy se tento „seminář“ uskuteční v odpoledních hodinách na půdě Právnické fakulty UK v Praze. Zároveň bychom chtěli všechny účastníky, a to konkrétně advokátky a advokáty, srdečně pozvat na naše další akce, a to nejen proto, že všem účastníkům vydáváme osvědčení, které je rovněž uplatnitelné v rámci „Dalšího vzdělávání advokátů“. (Všechny pozvánky najdete postupně na stránkách Advokátního deníku – pozn. redakce.)

 

Je něco, na co jsme se zapomněli zeptat a Vy byste to ráda našim čtenářům, resp. možná spíše čtenářkám, sdělila? Přání, poselství…?

V letošním roce jsme přáli všem členkám naší asociace k Mezinárodnímu dni žen zejména zdravé srdce. Budeme ale potřebovat i zdravý rozum, abychom v tomto náročném čase vše zvládli bez větších šrámů. Ženy vždy byly silnými hybatelkami změn a my na ženy nezapomínáme, naopak – přejeme jim právě k dnešnímu dni vše nejlepší, neboť jsou základním pilířem vztahů, rodin a společenství.

Děkujeme za rozhovor a přejeme všem, nejen ženám, mír v srdci!

 

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Kláry Kořínkové, Ph.D.

 

Go to TOP