Legislativní změny ve finančním sektoru i nový penzijní produkt schválila PS PČR

Novely zákonů, které den 2. března schválili poslanci, z velké části   reagují na evropské směrnice.  Jde o legislativu vztahující se ke kapitálovému trhu, daňové zákony a také o zákon o panevropském osobním penzijním produktu.

Novely zákonů, kterými se mění některé zákony v oblasti finančního trhu v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie, schválila ve zrychleném režimu Sněmovna. Norma především zavádí do českého právního řádu pravidla vyžadovaná směrnicemi EU vztahující se k revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry nebo sjednocení předpisů u přeshraniční nabídky investičních fondů.

Splněním povinnosti převzít ustanovení směrnice se má posílit konkurenceschopnost českého kapitálového trhu ve vztahu nejen k vyspělým západoevropským trhům, ale i k úpravám sousedních států. Předloha také slaďuje úpravu takzvaných krytých dluhopisů. Jejich držitelé se budou moci přihlašovat do případného insolvenčního řízení. Upravuje i některá pravidla týkající se skupinového financování, takzvaného crowdfundingu.

Nově by také měla Česká národní banka určovala u bank i spořitelních družstev odměnu likvidátora. Nyní tak činí soudy a podle materiálu je to zatěžuje a případnou likvidaci také prodlužuje.


Dalším projednávaným návrhem byla novela zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Předloha reaguje na tři evropské směrnice.

Novela zákona o DPH rozšiřuje zavedení možnosti osvobození zboží a služeb od daně nejen pro ozbrojené síly NATO a Partnerství pro mír, ale i o pro ozbrojené síly členského státu, které se podílí na společné bezpečnostní a obranné politice EU.

Nově do materiálu ještě Ministerstvo financí zařadilo opatření ze směrnice EU z letošního července, která se týká dočasného osvobození od DPH při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii koronaviru. Od DPH bude osvobozen dovoz zboží dovážený organizací založenou podle práva EU, pokud se toto zboží dováží za účelem boje s pandemií covidu.

Alkoholová směrnice pak zpřesňuje ustanovení týkající se osvobození od daně u denaturovaného lihu. Podle MF tak novela umožní českým malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů uplatnit sníženou sazbu spotřební daně i při prodeji výrobků v jiných státech EU.


Sněmovnou prošel i zákon o panevropském osobním penzijním produktu, tedy alternativním zvýhodněném spoření na důchod. Lidé by mohli v budoucnu využívat jako dobrovolnou daňově podporovanou alternativu ke spoření na důchod takzvaný panevropský osobní penzijní produkt (PEPP). Zákon reaguje na evropské nařízení z roku 2019. Pokud by Česko zákon nepřijalo, hrozil by mu za to postih z Bruselu.

Půjde o výhodný především pro ty občany EU, kteří pracují ve více členských státech. Měl by vytvořit základy pro trh dobrovolných penzijních úspor. Návrh počítá s tím, že PEPP bude v Česku daňově zvýhodněný, pokud bude již podporovaným produktem a bude splňovat podmínky dané zákonem o daních z příjmů.

Cílem PEPP podle Ministerstva financí není nahradit existující penzijní produkty, ale zavést něco navíc a nabídnout alternativu. Panevropský osobní penzijní produkt budou moci nabízet například banky, pojišťovny nebo investiční společnosti. Svojí povahou to podle Ministerstva financí tedy může být pojistný produkt, vklad nebo investiční produkt. Prodejci budou muset prokázat podle zákona odbornou způsobilost. Produkt nebude mít vazbu na takzvaný první důchodový pilíř, tedy důchod od státu.

Dohlížet na firmy, které budou nabízet panevropský osobní penzijní produkt, bude Česká národní banka.

Všechny předlohy nyní projedná Senát.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP