Předseda ČAK: Proč je nutné zvýšit vstupné na galavečer Právníka roku

Jednou z priorit nově zvoleného představenstva ČAK je transparentní hospodaření s prostředky advokátů a advokátek. Jako předseda cítím, stejně jako ostatní členové představenstva, mimořádnou odpovědnost za správu advokátních příspěvků, které tvoří zásadní příjem ČAK a jsou využívány jak na financování servisu pro advokáty a chod Komory, tak na úhradu komorových „doplňkových“ aktivit. Jednou z takových je právě i Právník roku.

 

Soutěž Právník roku je – již více než 15 let – mimořádně důležitou akcí celojustičního významu. Jejím hlavním cílem je především zlepšování dobrého jména advokacie, slouží také ke zviditelnění advokátního stavu jak směrem k ostatním právnickým profesím, tak i mimo ně. Informování o výjimečných osobnostech českého práva totiž zásadním způsobem přispívá k pozitivnímu vnímání role a postavení zástupců právnické obce v očích laické veřejnosti.

I k organizaci takto významné akce je ovšem potřeba přistupovat hospodářsky odpovědně a s přihlédnutím k aktuálnímu ekonomickému vývoji celé společnosti. Na tom panuje shoda obou hlavních organizátorů Právníka roku – České advokátní komory i společnosti EPRAVO.CZ.

Dosavadní cena vstupenky na galavečer ve výši 300 Kč v současné době již ani zlomkem nepokrývá vynakládané prostředky ČAK, zejména s ohledem na to, že v ceně vstupenky je vedle bohatého kulturního a hudebního programu zahrnut také velkorysý raut včetně nápojů.

Podstatnou část nákladů na konání akce se daří Komoře pokrývat z příspěvků tradičních partnerů soutěže, za což jim patří velký dík. Nicméně i tak ČAK každoročně hradí velkou část nákladů svými rozpočtovými prostředky. Na zachování vyrovnaného rozpočtu navíc nyní klade zvýšené nároky i aktuální inflace, a tak je zapotřebí některé výdaje korigovat a aktivně hledat možné úspory v celé řadě agend.

Představenstvo ČAK považuje za adekvátní a přiměřené, aby advokáti a advokátky, kteří mají zájem se galavečera zúčastnit, se na jeho financování spolupodíleli – a to zaplacením standardního vstupného ve výši 1500 Kč za vstupenku. I akce tohoto typu by podle názoru představenstva ČAK měly směřovat k pořádání s vyrovnaným rozpočtem.

Doufám, že tento krok přijmete s pochopením.

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.
předseda České advokátní komory

 

 

 

Go to TOP