Milník pro eGovernment v Česku, tzv. zákon DEPO nabývá účinnosti

Dnes, 1. února 2022, vstupuje v účinnost tzv. zákon DEPO, který loni v červnu přijala Poslanecká sněmovna a který mění přes 160 právních předpisů

Dnes, 1. února 2022, vstupuje v účinnost tzv. zákon DEPO, který loni v červnu přijala Poslanecká sněmovna a který mění přes 160 právních předpisů a prohlubuje elektronizaci veřejné správy v zemi.

 

Elektronizace postupů orgánů veřejné správy je klíčem k zásadní proměně vztahů mezi veřejností a správními orgány, ale i pro vlastní činnost správních orgánů v rámci digitalizovaných agend jako takovou. Bez důsledné elektronizace nebude možné dosáhnout stavu, kdy bude veřejná správa skutečně sloužit potřebám lidí a právnických osob.

Zákon mimo jiné do praxe přináší novou koncepci využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů v rámci sdílení dat mezi orgány veřejné moci, bezpečné využívání cloud computingu orgány veřejné správy a také novou formu realizace petičního práva v podmínkách informační společnosti odpovídající 21. století. Kromě toho umožní soukromoprávní komunikaci datovými schránkami a zavede efektní způsob využití údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely soukromoprávních uživatelů.

Předmětný zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, navazuje na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je právem nazýván „digitální ústavou“, neboť přináší nositelům veřejných subjektivních práv nové možnosti komunikace s orgány veřejné správy v digitálním věku.

 

Zásadní úpravy se díky zákonu č. 261/2021 Sb., dočkala oblast státem regulovaného cloudu. Od 1. 2. 2022 si může veřejná instituce pořídit pouze takovou cloudovou aplikaci, která je zapsána v katalogu cloud computingu vedeném Ministerstvem vnitra. Používání současných, v katalogu nezapsaných systémů, je časově omezeno do konce roku 2023.

Úřady mají také od dnešního dne povinnost publikovat data ze své úřední desky ve strojově čitelném formátu v Národním katalogu otevřených dat. To přispěje k větší transparentnosti jednání veřejných institucí. Data také mohou sloužit k dalšímu zpracování nevládním organizacím i soukromým firmám. Novinky čekají úředníky také při práci s digitálními dokumenty. Nově je povinné (mimo už stávající případy) opatřovat kvalifikovanou elektronickou pečetí a časovým razítkem i tzv. „Osvědčení o digitálním úkonu“, které musí být automatizovaně vystaveno na každý úspěšně realizovaný digitální úkon.

Významných změn dozná také oblast elektronických spisových služeb. Jejich dodavatele čeká atestace, která má zajistit shodu všech systémů s legislativou a národním standardem. Ovšem zřejmě ne tak rychle, jak zákon DEPO určoval. Vláda schválila a postoupila Parlamentu návrh novely, která odloží účinnost pravidel atestace na 1. červenec 2023.

Ačkoliv široká veřejnost dopady nově platných pravidel okamžitě nepocítí, z pohledu českého eGovernmentu je dnešní den významným milníkem,“ říká Vladimír Přech ze společnosti GORDIC, tvůrce informačních systémů. „Úřady sice dostaly nové povinnosti, ale myslím, že z dlouhodobého hlediska ocení vyšší komfort práce v bezpečně digitalizovaném prostředí. Nyní jde hlavně o to, uvést všechny změny důsledně do praxe,“ dodává Přech.

Zákon má postupnou účinnost, některé jeho důležité části začnou platit až v průběhu dalších let. To se týká například rozšíření počtu uživatelů datové schránky o všechny podnikající osoby od roku 2023, nebo například kontrola řidičů bez nutnosti prokazovat se řidičským průkazem. Všechny obce budou muset nejpozději k 31. prosinci 2023 přejít na elektronický způsob vedení spisové služby se všemi zákonnými náležitostmi. Školy čeká stejná povinnost o rok později.


Zdroj: Redakce AD; gordic.cz
Obrázek: gordic.cz

Go to TOP