Další ročník ankety Zákon roku právě odstartoval. Hlasujte!

Už potřinácté bude odborná veřejnost diskutovat a vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2021 organizátoři hledají nejlepší předpis minulého roku, který má pozitivní dopad na podnikání a celkové ekonomické prostředí v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných legislativních počinů. Velkou pozornost si nicméně získaly i nestátní regulatorní počiny, tedy aktivity, které vyšly přímo z podnikatelského prostředí s cílem regulovat a kultivovat daný segment. Hlasujte do 11. 4. 2022 ZDE. Vyhlášení proběhne 20. 4. 2022.

 

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu převzaly Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR a Komora daňových poradců ČR.

 

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z oblasti práva a podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominací:

 

Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů

Zákon č. 218/2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

I business potřebuje předvídatelnost práva, soudní rozhodnutí by se od sebe neměla zásadně lišit. Anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů budou nově zveřejňována ve veřejně přístupné online databázi. To podpoří sjednocování soudního rozhodování.

 

Rekodifikace stavebního práva

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Jeden úřad–jedno řízení–jedno razítko. Nová komplexní úprava má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb. Reaguje na dlouhodobé volání po nápravě neutěšeného stavu podvazujícího konkurenceschopnost ČR a zajišťování bytových potřeb. Pro dosažení sledovaného cíle bude ještě třeba provést dílčí úpravy, například zajistit zapojení obcí.

 

Katalog udržitelných ekonomických činností

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů

Taxonomie vnáší transparentnost do posuzování, které hospodářské činnosti jsou na základě aktuálních vědeckých poznatků udržitelné, v tomto případě z hlediska zmírňování změny podnebí a adaptace na ni. Vytváří tak cenný nástroj zabraňující nepodloženým „zeleným“ tvrzením a usnadňující firmám řídit klimatická rizika a přesměrovávat finance od neudržitelných do skutečně udržitelných projektů.

 

Digitalizace notářské činnosti

Zákon č. 300/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Notářské zápisy třeba o valných hromadách sepsané prostřednictvím videokonferencí, zakládání s. r. o. online, usnadnění získávání apostil, ověřování elektronických podpisů, webový portál umožňující okamžitě se spojit s jakýmkoli disponibilním notářem. Žádoucí elektronizace další agendy usnadňující podnikání.

 

Milostivé léto

Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (konkrétně část druhá čl. IV bod 25 tohoto zákona)

Osoby, které uvízly v dluhové pasti mohly v tříměsíčním období uhradit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení a jiného příslušenství. Dluhy se mají platit a stát nesmí zasahovat do soukromých závazků. Přesto se jedná o inspirativní počin pragmaticky řešící společenský problém, z něhož mají prospěch i zaměstnavatelé a věřitelé a k němuž se přidala i řada soukromých firem.

 

„České advokátní komoře je ctí, že může zaštítit další ročník ankety Zákon roku, ve které se hlasuje o nejpřínosnější legislativní počin. Osobně mě každý rok překvapuje pestrost nominovaných zákonů a ani letos tomu není jinak. Jsem zvědav, který z letošní mozaiky pěti předpisů nakonec získá nejvíce hlasů a titul Zákon roku 2021. Své zastánce najde jistě každý – ať už rekodifikace stavebního práva, digitalizace notářských činností, milostivé léto, zveřejňovaní rozsudků nižších soudů nebo taxonomie,“ řekl k letošnímu ročníku Robert Němec, předseda České advokátní komory.

„Už třináct let organizujeme se společenskými i podnikatelskými partnery Zákon roku, abychom podněcovali systémové zapojení podnikatelů do tvorby regulace a celkové kultivace podnikatelského prostředí. Pokud má něco fungovat, musí být na tom shoda kritické části komunity. Shodu na tom, jaká regulace může být dobrá a proč, vytváříme opakovaným překládáním příkladů čerstvé regulace k diskusi a sjednocování pohledů napříč českou podnikatelskou komunitou. Ze stejného důvodu už druhým rokem diskutujeme nejenom státní regulaci, ale výslovně vyzdvihujeme i vybrané nestátní regulatorní počiny firem, neboť ty hrají v rychlé moderní době stále zásadnější roli v kultivaci podnikatelského prostředí a podpoře inovací,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

„Zákon roku sestává z ankety a dále série eventů k popularizaci vybrané části či aspektu podnikatelské regulace. Po Budoucnosti regulace, Digitální regulaci a Environmentální regulaci chceme letos veřejnosti přiblížit a diskutovat Regulaci nemovitostí, tolik potřebnou pro dobré fungování společnosti a v Česku tolik řešenou. Ostatně, nominační rada poslala do hlasování i nový stavební zákon přijatý minulý rok z důvodu zásadní potřeby tento segment české podnikatelské regulace napravit,“ dodává Tomáš Babáček. „Vedle stavebního zákona se letos v nominacích opět silně profilují digitalizace a udržitelnost, dva transformační hybatelé současného podnikatelského prostředí. V neposlední řadě se do pětice zásadních a ve vybraných aspektech pozitivních státních regulatorních počinů probojovala novinka podporující předvídatelnost soudních rozhodnutí a dále netypický počin, jak řešit problém dluhové pasti nezanedbatelné části české populace – občanů, spotřebitelů a zaměstnanců. V Nominační radě byly diskutovány i další počiny, například nález Ústavního soudu zabraňující chaosu a svévoli při zavádění protiepidemiologických opatření. Posledně zmiňovaný vybraný počin, Milostivé léto, nám ale také dobře připomíná dobu, ve které všichni žijeme, a jaký lék může vést k její nápravě.“

 

Kromě již zmíněných nominovaných zákonů je i letošním tématem firemní samoregulace. Tedy aktivity soukromých subjektů či jejich asociací směřující k proaktivní regulaci vlastního segmentu podnikání s cílem kultivovat a působit preventivně proti nekalým praktikám. Za loňský rok rezonovaly nejvíc tyto:

  • Deklarace na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu (www.smejdumzmar.cz), kterou inicioval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s nejvýznamnějšími hráči napříč energetickým trhem.
  • Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách vytvořený Transparency International ČR (TI) ve spolupráci se spolkem pro přístupné a srozumitelné právo Lexperanto.

 

Hlasovat můžete ZDE

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP