Pozor! Od 1. února 2022 se zkracuje lhůta pro podávání stížností k ESLP

Od 1. února 2022 se lhůta pro podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva zkrátí ze šesti na čtyři měsíce od konečného vnitrostátního soudního rozhodnutí. Změna lhůty pro podání žádosti k Soudu vyplývá z Protokolu č. 15Evropské úmluvy o lidských právech, kterou podepsalo a ratifikovalo 47 členských států Rady Evropy.

 

Protokol č. 15 byl v ČR vyhlášen pod č. 26/2021 Sb. m. s.

Toto znění, kterým se mění Úmluva vstoupilo v platnost již 1. srpna 2021, ale bylo stanoveno přechodné období, než změna nabude účinnosti. Přechodné období končí právě 1. února 2022 a od tohoto data se budou muset žadatelé a jejich právní zástupci řídit novou lhůtou – pokud tak neučiní, bude jejich žádost prohlášena za nepřípustnou.

 

Protokol č. 15 vedle zkrácení lhůty posiluje pravomoc Soudu odmítnout stížnost, pokud její autor neutrpěl namítaným porušením svých lidských práv a základních svobod závažnou újmu. „Vypouští se totiž jedna z ochranných klauzulí zakotvených v čl. 35 odst. 3 písm. b) Úmluvy. Ta vyžadovala, aby byl případ předtím řádně posouzen vnitrostátním soudem. Podle judikatury stejně stačilo, když se věcí, a nikoli nutně námitkou podle Úmluvy, vnitrostátní soud zabýval, např. projednával žalobu a v souvislosti s tím došlo k údajnému porušení. Zachována je však podmínka, že odmítnutí stížnosti nebrání dodržování lidských práv zaručených Úmluvou,“ uvedl k JUDr. Vít Alexander Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před ESLP.

Řízení o stížnostech se dále týká vypuštění práva veta účastníků řízení proti záměru sedmičlenného senátu vzdát se pravomoci ve prospěch velkého senátu, vyvolává-li případ závažnou výkladovou otázku, nebo když hrozí rozpor s dřívějším rozsudkem Soudu (čl. 30 Úmluvy). „Nesouhlas žalované vlády nebo stěžovatele byl sice překážkou předání případu „vyšší instanci“ v rámci Soudu, senát však svůj záměr jen oznamoval, ne však už blíže vysvětloval, takže byla celá diskuse o problému poněkud pokroucená. Státy se navíc již dříve politicky zavázaly svého veta nevyužívat. A konečně pro kandidáty na soudce Soudu má svůj význam úprava věkové hranice: jinak devítiletý mandát soudce Soudu již předčasně neskončí dovršením věku 70 let, což snižovalo využitelnost zkušeností nabytých v rámci působení uvnitř Soudu, ale napříště bude místo toho platit, že samotný kandidát na soudce musí být mladší 65 let ke dni, do něhož si Parlamentní shromáždění vyžádalo od příslušného státu kandidátní listinu,“ dodal vládní zmocněnec JUDr. Schorm.

Čtyřměsíční lhůta pro podání žádosti k ESLP po konečném vnitrostátním rozhodnutí je jedním z kritérií přípustnosti stanovených v článku 35 úmluvy. Pokud není splněno, byť jen jedno z těchto kritérií, žádost bude prohlášena za nepřípustnou, proto je nezbytné dodržet všechny požadavky při podání žaloby k soudu.


Zdroj: echr.coe.int
Foto: echr.coe.int

Go to TOP