ERA připravila na začátek roku řadu zajímavých akcí

Na první tři měsíce nového roku připravila Akademie evropského práva ERA program nabitý zajímavými akcemi (nejen) pro advokáty. S ohledem na situaci související s pandemií nemoci covid-19 jsou mezi nimi jak prezenční semináře, tak hybridní a online akce. Z „top“ témat vybíráme například nedávnou judikaturu ESLP v oblasti rodinného práva, právní předpisy EU týkající se rovnosti žen a mužů či mediaci v občanských a obchodních věcech atd. Pro členy České advokátní komory je připravena sleva ve výši 25 % (kód najdete v souboru ZDE).

 

Online seminář

Oběhové hospodářství pro klimaticky neutrální Evropu

(Právní výzvy a praktické zkušenosti)

Termín konání: 19.–21. ledna 2022
Jazyk: angličtina
Číslo akce: 422D61e

 

Klíčová témata

 • Akční plán pro oběhové hospodářství
 • Cíle EU v oblasti klimatu
 • Udržitelná výrobková politika
 • Strategie pro chemické látky
 • Revize směrnice o ekodesignu
 • Přezkum právních předpisů EU o odpadech
 • Nejnovější vývoj v oblasti zelených veřejných zakázek, ekoznaček EU a označování energetickými štítky, ekologických tvrzení a „greenwashingu“
 • Nové systémy rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR)
 • Požadavky na udržitelné financování a přechod na oběhové hospodářství

Akce je určena pro právníky, interní poradce, zaměstnance regulačních orgánů, orgánů veřejné správy a nevládních organizací působících v oblasti práva životního prostředí, oběhového hospodářství a udržitelnosti.

 

 

Online seminář

Rodinné právo a lidská práva

(Nedávná judikatura ESLP v oblasti rodinného práva)

Termín konání: 25.–26. ledna 2022
Jazyk: angličtina
Číslo akce: 122D63e

 

Klíčová témata

 • Sexuální orientace a genderová identita
 • Práva dětí a povinné očkování dětí
 • Rodičovská práva a přeshraniční únosy dětí
 • Náhradní mateřství

Důraz bude kladen na článek 8 (respektování soukromého a rodinného života), článek 12 (právo uzavřít manželství a založit rodinu) a článek 14 (zákaz diskriminace) EÚLP. Prezentace judikatury ESLP bude brát v úvahu nejen právní důsledky, ale také sociální, emocionální a biologické faktory.

Akce je určena pro rodinné právníky, právníky v soukromé praxi a notáře zapojené do rodinných sporů, soudce, úředníky, zástupce nevládních organizací a organizací hájících práva dětí, akademické pracovníky.

Seminář bude probíhat na online vzdělávací platformě ERA, která umožňuje účastníkům přímo komunikovat se špičkovými řečníky a dalšími účastníky, rozdělení do pracovních skupin a spolupráci na případových studiích. Pořadatel maximálně využije dostupných technických nástrojů s cílem poskytnout intenzivní interaktivní výuku.

 

 

Seminář

Právní předpisy EU týkající se rovnosti žen a mužů

(Organizováno v rámci programu EU Práva, rovnost a občanství)

Termín konání: 10.–11. února 2022
Jazyky: angličtina, španělština (simultánní tlumočení)
Číslo akce: 122DV68f

 

Klíčová témata

 • Definice klíčových pojmů: přímá/nepřímá diskriminace; obtěžování a sexuální obtěžování
 • Důkazní břemeno
 • Úloha Listiny základních práv EU
 • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
 • Rovné odměňování žen a mužů
 • Genderově podmíněné násilí
 • Pozitivní opatření a genderové kvóty
 • Umělá inteligence

 Akce je určena pro právníky například z odborů nebo sdružení zaměstnavatelů, nevládních organizací, inspektorátů práce, orgánů pro rovné zacházení atd.

Počet míst na akci je omezen a účast podléhá výběrovému řízení. Každý žadatel obdrží odpověď krátce po termínu.

 

 

Seminář

Mediace v EU: jazyk, právo a praxe

(Zaměření na mediaci v občanských a obchodních věcech)

Termín konání: 23.–25. února 2022
Jazyk: angličtina
Číslo akce: 122DT20f

Klíčová témata

 • Právní rámec přeshraniční mediace v občanských a obchodních věcech
 • Klíčové prvky a různé fáze mediačního procesu
 • Mediátorské dovednosti a vyjednávací techniky
 • Interakce mezi mediací a občanskoprávním řízením
 • Systémy řešení sporů online
 • Anglická právní terminologie v mediaci

Akce je určena pro soudce (nominované partnery projektu), mediátory a právníky v soukromé praxi z členských států EU.

Účast bude podléhat výběrovému řízení, protože počet volných míst je omezený. Každý žadatel obdrží odpověď krátce po termínu. Je vyžadována praktická znalost angličtiny.

 

 

Hybridní akce (Brusel/online)

Výroční konference o právu EU ve farmaceutickém odvětví 2022

(Farmaceutická strategie EU; Evropská zdravotní unie; Bezpečnost výrobků pro nové zdravotnické technologie)

 Termín konání: 17.–18. března 2022
Jazyk: angličtina
Číslo akce: 222R17ef

Klíčová témata

 • Nejnovější politiky a iniciativy Evropské komise
 • Aktuální informace o činnostech Evropské agentury pro léčivé přípravky
 • Probíhající revize farmaceutického práva EU
 • Nedávné iniciativy týkající se Evropského prostoru pro zdravotní údaje
 • Farmaceutické, soutěžní a patentové právo na křižovatce
 • Implementace předpisů o zdravotnických prostředcích
 • Probíhající revize směrnic o krvi, tkáních a buňkách
 • Umělá inteligence ve zdravotnictví
 • Tvorba cen, úhrady a zadávání veřejných zakázek

Akce je určena pro právní zástupce společností, právníky v soukromé praxi, právní zástupce ministerstev a orgánů zabývajících se regulací odvětví.

Více informací o bezpečnosti na prezenčních akcích naleznete zde. Na hybridních akcích si lze vybrat mezi online nebo osobní účastí. Bude-li ERA nucena zrušit prezenční formu s ohledem na omezení související s covid-19, účastníci akce mohou seminář absolvovat online formou nebo zcela zrušit svou účast bez storno poplatku.

 

Více informací o akcích naleznete ZDE.

 

Redakce AD, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ERA Academy of European Law

 

Go to TOP