Právě vyšel zimní newsletter Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a vztahy

Odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory připravil další vydání zpravodaje Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a vztahy. I poslední letošní newsletter je bohatý na informace a materiály z CCBE, Rady Evropy a mezinárodních advokátních organizací, dále na judikaturu SDEU a ESLP a aktuální unijní legislativu.

 

Z obsahu zimního vydání newsletteru vybíráme:

 

CCBE

Stanoviska CCBE

CCBE zveřejnila svá stanoviska vztahující se k aktivitám Evropské komise. Vyjádřila se jmenovitě k návrhu nařízení ohledně umělé inteligence, k souboru návrhů Evropské komise na posílení pravidel EU v oblasti AML, ke studiím zaměřujícím se mj. na regulaci právních služeb. Stanoviska CCBE jsou k dispozici zde:

EN_ITL_20211008_CCBE-position-paper-on-the-AIA.pdf

EN_AML_20211008_CCBE-preliminary-comments-on-the-AML-package.pdf

EN_EUL_20211008_CCBE-Comments-on-DG-Grow-Studies.pdf

 

Cena CCBE za lidská práva 2021

Cena CCBE za lidská práva byla v průběhu Plenárního zasedání CCBE dne 10. prosince 2021, tedy v den, který připadá na mezinárodní den lidských práv, udělena 4 běloruským advokátům. Cenu obdrželi Lilya Vlasova, Maksim Znak, Dmitry Laevski and Leanid Sudalenko. Mimořádnou cenu za lidská práva 2021 udělila CCBE ohroženým advokátům v Afghánistánu, aby zvýšila povědomí o naléhavé potřebě poskytnout odpovídající ochranu těm advokátům, kteří stáli v čele obrany základních práv afghánského obyvatelstva před změnou režimu. Více informací je k dispozici zde: EN_HR_20211019_PR_0221.pdf (ccbe.eu)

 

LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE

Aktuality z EU

Aktuality z Evropské unie, které zpracovává Stálé zastoupení ČAK v Bruselu, jsou dostupné zde:

Aktuality z Evropské unie | Česká advokátní komora (cak.cz)

 

SOUDNÍ DVŮR EU A TRIBUNÁL

Rozsudek ve věci C-487/19 W.Z., ze dne 6. října 2021

SDEU uvedl, že přeložení soudce bez jeho souhlasu k jinému soudu nebo z jednoho oddělení téhož soudu do druhého může narušit zásady neodvolatelnosti a nezávislosti soudců. Usnesení, jímž soud posledního stupně rozhodující samosoudcem odmítl opravný prostředek soudce přeloženého proti jeho vůli, musí být považováno za neplatné, pokud bylo jmenování tohoto samosoudce provedeno v jasném rozporu se základními pravidly fungování dotyčného soudního systému. Celý rozsudek je k dispozici v českém jazyce ZDE: CURIA – Dokumenty (europa.eu)

 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Nová česká soudkyně ESLP

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., se po JUDr. Aleši Pejchalovi stala novou českou soudkyní ESLP. Svůj devítiletý mandát zahájila 13. prosince 2021.

 

Rozsudek ve věci Särgava proti Estonsku (stížnost č. 698/19) ze dne 16. listopadu 2021

Věc se týkala zabavení notebooku a mobilního telefon stěžovatele-advokáta v jeho domě a autě; jejich obsah byl následně prozkoumán a zkopírován orgány pro účely trestního řízení. Zároveň došlo k prohlídce prostor advokátní kanceláře advokáta a k prohlídce jeho domu. Odvolání stěžovatele, aby bylo zabavení výše uvedených věcí prohlášeno za nezákonné a aby materiály zkopírované z elektronických nosičů dat nebyly použity jako důkaz v trestním řízení, bylo neúspěšné. Pokud jde o okolnosti projednávaného případu, ESLP konstatoval, že estonské vnitrostátní právo zřejmě neobsahuje žádné zvláštní postupy nebo procesní záruky, které by se týkaly zkoumání elektronických nosičů dat a bránily tak možnému ohrožení komunikace, na kterou se vztahuje advokátní povinnost mlčenlivosti. Tyto nedostatečné procesní záruky se v menší či větší míře odráží i ve způsobu, jakým byla v projednávaném případě povolena prohlídka a jak bylo provedeno následné kopírování zajištěných elektronických nosičů dat a zkoumání jejich obsahu; došlo tak k porušení článku 8 Úmluvy – práva na respektování soukromého a rodinného života.

Rozhodnutí ESLP naleznete v anglickém jazyce na SÄRGAVA v. ESTONIA (coe.int)

 

AKCE ČAK, ODBOR MEZ

Setkání prezidentů advokátních komor střední a východní Evropy

Tradiční setkání prezidentů se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. listopadu 2021 ve Vídni; organizace se ujala Rakouská advokátní komora. ČAK zastupovala její místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná a JUDr. Antonín Mokrý, předseda Sekce pro mezinárodní vztahy. Setkání se zúčastnili zástupci Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska, Lichtenštejnska a ČR a hovořilo se zejména o problematice právního státu, AML či digitalizace, v souvislosti s digitalizací představila ÖRAK vlastní šifrovací systém pro komunikaci advokátů. Zástupci ČAK na setkání    připravili    podrobnou     zprávu k implementaci 4. a 5. Směrnice o AML. Příští setkání prezidentů by se mělo uskutečnit v roce 2022 v Praze.

 

RŮZNÉ ZAJÍMAVOSTI

UIA – Juriste International

Časopis UIA, Juriste International, obsahuje odborné články a zprávy o činnosti UIA. Časopis je vydáván čtvrtletně a jeho třetí číslo je k dispozici zde: Juriste International 2021-3 by UIA – Juriste International – Issuu

 

Evropská nadace advokátů (ELF)

Nadace ELF má za sebou úspěšný rok 2021. V roce 2021 ELF vyškolila více právníků než Akademie evropského práva (ERA) v roce 2020 (poslední dostupné údaje ERA); ELF vyškolila nejméně 2 700 právníků oproti 1 188 právníkům, které vyškolila ERA (833 právníků/advokátů v soukromé praxi a 355 podnikových právníků). Nadace začala též vydávat svůj Newsletter: Newsletter | European Lawyers Foundation (elf-fae.eu)

 

Osvětová kampaň Evropské komise k lidským právům

Evropská komise zahájila u příležitosti oslav mezinárodního dne lidských práv informační kampaň, jejímž cílem je informovat občany o jejich právech vyplývajících z Listiny základních práv EU. Další informace k osvětové kampani jsou k dispozici zde:

Evropské komise zahájila osvětovou a informační kampaň o lidských právech – Svět práva – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

 

Zástupci ČAK v mezinárodních organizacích

V prosincovém vydání Bulletinu advokacie (č. 12/2021) vychází souhrnný článek zástupců ČAK v mezinárodních organizacích CCBE, IBA, UIA, FBE, ECBA a AIJA.

Prosincové vydání BA je k dispozici v elektronické podobě zde: untitled (cak.cz)

 

NEWSLETTER zima 2021 Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy najdete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP