Víte, jaké legislativní změny přinese rok 2022?

Rok 2022 přinese v legislativě několik zásadních změn – s prvním lednovým dnem vstoupí v účinnost hned několik novel zákonů, mimo jiné novela zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, či část novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Co se tedy změní?

 

Návrh Zákona o ochraně oznamovatelů

„K 17. 12. 2021 uplynula lhůta pro transpozici směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Veřejné instituce musí stanovené povinnosti plnit již od tohoto data, a to v důsledku tzv. přímého účinku směrnice. Na soukromé subjekty se povinnosti budou vztahovat až po přijetí českého zákona, což se dá očekávat v následujících měsících,“ okomentoval první z předpisů JUDr Petr Hrnčíř, lokální partner Advokátní kanceláře Noerr. „Cílem směrnice je zajistit ochranu zaměstnanců a dalších osob v případech, kdy oznámí protiprávní jednání (či opominutí) v rozporu s veřejným zájmem. Hlavním prostředkem má pak být zavedení bezpečných vnitřních oznamovacích systémů,“ dodal Petr Hrnčíř. Tato povinnost má dle směrnice dopadat na subjekty s více než 50 zaměstnanci. Návrh českého zákona připravený předchozí vládou je však přísnější a ukládá tuto povinnost již od počtu 25 zaměstnanců. Je otázkou, zda nová vláda převezme původní návrh bez výraznějších změn, či jej upraví.

 

Novela zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

„Novela energetického zákona přináší větší práva spotřebitelům, nové povinnosti přibydou dodavatelům energií a zejména energetickým zprostředkovatelům, kteří budou podléhat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ),“ uvedl k novele energetického zákona advokát Mgr. Ing. Radim Kotlaba, LL.M. Novela primárně reaguje na praktiky takzvaných energetických šmejdů. Nově bude muset každý energetický zprostředkovatel splňovat podmínky vzdělání, praxi i bezúhonnost a získat licenci od ERÚ. Spotřebitel bude zejména oprávněn kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by mělo vyřešit problém vysokých smluvních pokut, které jsou v těchto případech požadovány. Zároveň bude spotřebitel oprávněn do 15 dnů od zahájení dodávky vypovědět smlouvu o dodávce uzavřenou za něho zprostředkovatelem. „Posiluje se také postavení odběratele energií i v dalších situacích. V případě stěhování spotřebitele bude možné bez sankce smlouvu vypovědět. Smlouva na dobu určitou může trvat maximálně 36 měsíců, poté se změní na smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze snadněji a bez sankce vypovědět.

Zpřesněny byly dále lhůty pro odmítnutí tzv. automatické prolongace nebo podmínky oznámení zvýšení ceny ze strany dodavatele. Lze shrnout, že novela s účinností od 1. 1. 2022 nepochybně přináší výhody spotřebitelům a především by měla vést k zásadnímu omezení nekalých obchodních praktik energetických šmejdů,“ uzavřel svůj komentář Radim Kotlaba.

 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela zákona o nemocenském pojištění přináší změny zejména v otázce ošetřovného a nároku na otcovskou. Nově budou moci čerpat krátkodobé ošetřovné i blízcí příbuzní, kteří nebydlí s nemocným v jedné domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají. „Mezi tyto osoby patří např. prarodiče, sourozenci, rodiče manželů atd.,“ přiblížila advokátka Mgr. Barbora Šafaříková změny, které novela přinese. „Na dlouhodobé ošetřovné by díky změnám mělo dosáhnout více lidí. Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně,“

„Co se týká úprav otcovské, tak podpůrčí doba byla rozšířena z 1 týdne na 2 týdny. Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních 6 týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou,“ specifikovala Barbora Šafaříková novinky týkající se otcovské dovolené.

 

Změny v důchodovém pojištění

„Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení důchodů přiznaných před tímto datem. Základní výměra důchodů se zvyšuje o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně. Procentní výměra všech druhů důchodů se zvyšuje o 1,3 % jejich výše. Procentní výměra všech druhů důchodů se dále zvyšuje o dodatečnou částku 300 Kč,“ popsala Mgr. Barbora Šafaříková změny v důchodovém pojištění. Pokud má důchodce nárok na výplatu více důchodů, tato částka náleží pouze k důchodu, který se vyplácí v plné výši. Dochází i ke změně okamžiku, od kterého náleží navýšení důchodu. Nově navýšení náleží již od 1. 1. 20222, nikoliv až od splátky důchodu splatné v lednu.

 

Změna pravidel investičních pobídek – podpora technologických start-upů

K pravidlům investičních pobídek se vyjádřil advokátní koncipient Advokátní kanceláře Noerr Mgr. Matěj Korduliak: „V roce 2022 by se měla změnit pravidla pro udělování investičních pobídek státu za účelem podpory zejména technologických start-upů. Stát bude nyní poskytovat přímou peněžní podporu až do výše 20 % celkových nákladů investice v ohrožených regionech (Karlovy Vary, Plzeňsko atp.) bez ohledu na velikost investice a počet nově vytvořených míst, pokud půjde o investici do moderních technologií.“ Dopad pocítí zejména menší a střední technologické podniky, kterým je umožněno nově také žádat o investiční pobídky ve formě přímé peněžní podpory. Novela nařízení vlády nabude účinnosti 1. ledna 2022.

 

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Od 1. ledna 2022 také začne platit velké množství nových pravidel v oblasti elektronických komunikací, které posílí zejména postavení spotřebitelů při používání internetu či v rámci telemarketingu. Jak řekla advokátka Mgr. Lenka Sklenářová, jednou z hlavních změn, kterou přináší novela zákona o elektronických

komunikacích, je otočení přístupu ve vztahu k tzv. „cookies“ a jim obdobným nástrojům, tedy souborům, které jsou ukládány do počítače nebo jiného zařízení uživatele při prohlížení internetových stránek. „Od příštího roku již bude nutný souhlas daného uživatele s jejich uložením předem s výjimkou technických nástrojů nezbytných pro fungování stránky. Na stejném principu dojde i ke změně v telefonickém marketingu, kdy se bude primárně předpokládat, že si účastník nepřeje být kontaktován, a bude tak nutné získat jeho předchozí souhlas,“ uvedla také Lenka Sklenářová. A dodala: „Dále dojde k posílení postavení spotřebitele při uzavírání smluv s poskytovateli internetu nebo operátory s ohledem na rozšíření rozsahu povinně poskytovaných informací.“

Nová pravidla ale pomohou i podnikatelům v této oblasti, vzhledem k usnadnění investic do infrastruktury. Ačkoliv je součástí novely určité zjednodušení při ukládání pokut za přestupky, lze očekávat, že s ohledem na velký počet subjektů, na který dopadá tato úprava, bude přetrvávat nedostatek kontrolních kapacit příslušných úřadů.


Zdroj: Advokátní kancelář Noerr
Foto: canva.com

Go to TOP