Získejte ještě do prázdnin další letošní kredity na seminářích ČAK

Zajímavá témata, a s nimi i další kredity započitatelné v rámci vzdělávání advokátů, nabízí červnový program online i prezenčních seminářů

Zajímavá témata, a s nimi i další kredity započitatelné v rámci vzdělávání advokátů, nabízí červnový program online i prezenčních seminářů pořádaných Českou advokátní komorou. Rádi byste získali aktuální informace z oblasti exekučního řízení, zajímá Vás compliance a jeho základní principy, anebo byste se rádi dozvěděli více o SJM? Není nic snazšího – stačí kliknout na odkaz u zvolené akce a přihlásit se.

 

Online seminář

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva

Termín konání: úterý 4. června 2024 od 9 do 16 hodin

Místo (forma) konání: ONLINE – aplikace Cisco Webex)

Lektorka: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu KS v Praze. Je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, externě vyučuje na Katedře občanského práva PF UK. Přednáší o mezinárodní justiční spolupráci, právu EU, exekucích a výkonu rozhodnutí. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul Právník roku v kategorii Občanské právo. Věnuje se publikační činnosti.

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu, a to i v souvislosti s přijatými změnami. Diskutovány budou i postupy v exekučním řízení v souvislosti s úpravou soukromého práva a v insolvenčním řízení.

 

Obsahem semináře budou aktuální rozsáhlé novelizace exekučního práva (zákony č. 286/2021 Sb., 214/2022 Sb., a 255/2023 Sb.) a také připravované další novelizace.

Podrobně budou probrány nejenom dopady legislativních změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou ÚS, NS ČR a KS v oblasti exekučního řízení.

 

Témata

 • zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí
 • zálohy v exekuci
 • změny v odkladu exekuce
 • nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí
 • započítávání na jistinu
 • náklady exekuce a náklady oprávněného
 • chráněný účet
 • nezletilý v exekuci
 • náhradní výživné v exekuci
 • náhrada nákladů plátce mzdy
 • změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy
 • změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů
 • zpřesnění možnosti hradit ze zablokovaného účtu na účet exekuce
 • doručování v exekuci
 • centrální úřední deska
 • zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu
 • změny v CEE a změny v RZE
 • změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

Během semináře můžete formou chatu klást přednášející své dotazy.

 

Cena semináře: 1100 Kč včetně DPH, 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 1. června 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce)

Přihlásit se můžete ZDE.

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za 2 polodenní volitelné semináře

 

Online seminář

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce ÚS

Termín semináře: čtvrtek 20. června 2024 od 09 do 16 hodin

Místo (forma) konání: ONLINE – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami v hmotněprávní a procesní úpravě rodinných věcí, a zejména věcí péče soudu o nezletilé děti, s aktuální judikaturou Ústavního soudu v těchto agendách a praktickými zkušenostmi dlouholetého civilního soudce a nyní soudce Ústavního soudu.

 

Program semináře

 • aktuální judikatura Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé děti;
 • mezinárodní a ústavní ochrana práv dětí a rodičů
 • rozhodování o výchově (péči) se zvláštním zaměřením na péči střídavou;
 • styk nerezidentního rodiče s dítětem;
 • participační práva nezletilých dětí – jejich názor a způsob jeho zjišťování;
 • neshoda rodičů na věcech pro dítě významných a její soudní řešení;
 • praktické postupy a nové trendy v oblasti rozhodování o výživném;
 • procesní aspekty řízení ve věcech péče o nezletilé;
 • předběžná opatření týkající se nezletilých dětí;
 • otázky a odpovědi.

Během semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své dotazy.

 

Cena semináře: 1100 Kč včetně DPH, 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 17. června 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Přihlásit se můžete ZDE.

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

 

Prezenční seminář

Compliance – teorie a praxe

Termín konání: úterý 25. června 2024 od 9 do 13 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město

Lektoři: JUDr. Aneta Průšová, Ph.D., je advokátkou specializující se na oblast korporátní compliance, ochrany osobních údajů a pracovního práva. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě UK, kde vede povinně volitelný předmět Compliance – Teorie a praxe. Organizuje semináře pro odbornou veřejnost zaměřené na pracovněprávní problematiku a compliance.

JUDr. Mgr. Tomáš Ryza, působí jako Compliance Advisor v mezinárodní bankovní skupině. Současně je externím doktorandem na Právnické fakultě UK, kde spoluvede povinně volitelný předmět Compliance – Teorie a praxe. Kromě práva absolvoval také obor bezpečnostních studií a získal praxi v oblasti parlamentní legislativy.

 

Obsah semináře

 • Představení oblasti compliance a jeho zařazení v právním systému ČR
 • Základní principy compliance
 • Conduct Risk a Compliance Risk
 • Compliance Management Systém a jeho jednotlivé části
 • Praktické cvičení týkající se vybrané právní oblasti
 • Reporting

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH, 520 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 18. června 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE.

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 4 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.

 

Prezenční seminář

Společné jmění manželů (4., 5. část)

Termín semináře: středa 26. června a čtvrtek 27. června 2024, a to vždy od 9 do 16 hodin

Místo konání: budova ČS VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5

Český svaz vědeckotechnických společností z. s. (Instituce) • Mapy.cz

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

 

Anotace semináře

Projekt „Společné jmění manželů“ 1. – X,…. představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a následující, v rámci kterého budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice společného jmění manželů.

Semináře a přednášky jsou určeny posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů a budou zaměřeny i na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

Seminář navazuje na Společné jmění manželů 1, 2, 3, které se uskutečnilo v roce 2023.

Seminář Společné jmění manželů 4., 5. bude zahrnovat následující témata:

 • Disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů (hmotněprávní a procesní předpoklady uplatnění disparity, jednotlivé typové případy disparity, speciální a specifické případy disparity – částjde o pokračování v dílčím tématu započatém na semináři SJM 3 v září 2023
 • Nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a principy správy společné věci (principy správy společné věci, následky porušení zákonných pravidel, jednotlivé formy správy společné věci)
 • odklony součástí společného jmění manželů, zejména finančních prostředků (podstata a formy tzv. odklonů, hmotněprávní a procesní obrana proti nim, judikatura Nejvyššího soudu)
 • Smluvní modifikace společného jmění manželů a modifikace rozhodnutím soudu – základní otázky (podstata obou forem modifikací, dosavadní judikatura Nejvyššího soudu)
 • Obvyklé vybavení rodinné domácnosti a společné jmění manželů (podstata institutu, jeho vztah ke společnému jmění, přechodná ustanovení)
 • Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 – zde budou probrána aktuální rozhodnutí, která se buď vztahovala k dílčím tématům probíraným na přednáškách SJM 1 – 3, ale která v době jejich konání ještě nebyla vydána, případně rozhodnutí, která nebyla zařaditelná do žádné z probíraných kategorií + významná judikatura Ústavního soudu vztahující se k problematice společného jmění manželů
 • Diskuse nad aktuálními otázkami SJM – závěrečný bod poslední přednášky umožní v případě zůstatku času účastníkům semináře vznést dotazy k jednotlivým tématům, která byla probírána na všech předchozích seminářích, na jejichž zodpovězení dosud nebyl prostor.

 

Cena semináře: 2200 Kč včetně DPH, 1760 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 19. června 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE.

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 12 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za 4 polodenní volitelné semináře

 

Více informací o více uvedených akcích a přihlašování získáte u p. Marie Knížové – tel. č. 273 193 251

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto:  canva.com

Go to TOP