Online konference pořádaná AOOV řešila propouštění z výkonu trestu

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala online konferenci odborníků na téma „Příprava na propuštění z výkonu trestu“, jíž se zúčastnili zástupci Generálního ředitelství vězeňské služby, odborní zaměstnanci věznic, sociální kurátoři, probátoři, zástupci neziskových organizací, které pomáhají lidem před a po propuštění, a také lidi s přímou zkušeností z vězení. Bylo to vůbec poprvé, kdy u jednoho stolu společně diskutovali lidé s takto pestrým profesním a osobním zázemím. Jak vyplynulo z diskuse, mezi nejdůležitější „úkoly“ pro nejbližší období patří posílení spolupráce pracovníků vězeňské služby, odborníků z neziskových organizací, sociálních kurátorů a probátorů a odsouzených, vytvoření bezpečného prostoru pro poskytování odborných služeb odsouzeným nebo upřesnění procesu a rozsahu předávaných informací od pracovníků věznic odbornému pracovníkovi NNO a naopak, a příprava katalogu organizací poskytujících služby v oblasti vězeňství.

 

Konference odborníků z oblasti vězeňství byla první z řady plánovaných akcí, které si kladou za cíl zlepšit proces přípravy na propuštění, rozvinout vzájemnou spolupráci jednotlivých subjektů a ve výsledku pomoci lidem s trestní minulostí lépe se zařadit do společnosti.

V České republice je v současné chvíli zhruba 19 000 lidí ve vězení. ČR patří ke státům s nejvyšším počtem vězňů v přepočtu na obyvatele, což je způsobeno mimo jiné i vysokou mírou celoživotní recidivy. Ta činí více než 70 %. Právě kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění na svobodu může pomoci tento problém řešit. Účelem Asociace organizací v oblasti vězeňství je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti.

„Jsme velmi rádi, že se setkání zúčastnili zástupci Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a také pestrá směs lidí zapojených v celém procesu přípravy na propuštění, díky čemuž máme šanci zlepšit spolupráci, vyjasnit si vzájemná očekávání a možnosti, jak se na procesu přípravy na propuštění podílet. Velkou radost mám z aktivního zapojení lidí, kteří mají osobní žitou zkušenost z výkonu trestu. Určitě je potřeba, aby podobných mezioborových setkání probíhalo více,“ uvedla Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV.

 

Účastníci akce – z obou stran procesu přípravy na propuštění – formulovali v průběhu setkání několik bodů, kterým se budou věnovat prioritně:

 

  • Vytvoření bezpečného prostoru pro poskytování odborných služeb lidem ve výkonu trestu – v tuto chvíli probíhá setkávání klientů a odborných poradců v každé věznici velmi různě. Někde mají dostatek prostoru, soukromí, čas na přípravu, což jsou věci, které jsou klíčové pro efektivní poradenství. V některých věznicích však tyto standardy nejsou, často chybí soukromí nebo schůzky neprobíhají ve vhodném prostoru, což komplikuje odbornou práci a budování důvěry s lidmi ve výkonu trestu. Proto je důležité definovat a sjednotit podmínky poskytování odborných služeb poskytovaných NNO.
  • Vytipování lidí ve výkonu trestu pro spolupráci s NNO a definování způsobu a rozsahu předávaných informací o těchto osobách odbornému pracovníkovi NNO a dalším spolupracujícím subjektům – jak zajistit, aby měli odborní pracovníci všechny potřebné informace a včas, aby mohli efektivně pracovat s osobou ve výkonu trestu? Potřebují vědět, jakými odbornými programy daný člověk již prošel a s jakým výsledkem, jaké další potřeby aktuálně řeší a s kým spolupracuje a další informace podle typu poskytované odborné služby.
  • Příprava katalogu organizací s podrobným popisem a rozsahem poskytovaných služeb – právě tyto informace by v ucelené formě pomohly pracovníkům Vězeňské služby s možným tipováním lidí ke spolupráci, zároveň ale i samotným lidem ve výkonu trestu, kteří potřebují pomoc a nevědí, na koho se obrátit.
  • Zajištění většího množství informací o životě mimo vězení – lidem ve výkonu trestu často chybí kontakt s realitou venku, mají o životě mimo vězení zkreslené představy. Proto by sami uvítali více besed s lidmi s trestní minulostí, kteří se dokázali úspěšně zařadit zpátky do společnosti, letáky na společných nástěnkách s aktuálními informacemi, které dokážou zasáhnout největší masu lidí ve výkonu trestu a další komunikaci o životě mimo vězení.
  • Měření výsledků společné práce – napříč obory zazněla potřeba sledování osudů lidí s trestní minulostí, jak se jim daří po propuštění z výkonu trestu, jaká je úspěšnost jednotlivých programů, co funguje, co nefunguje. V současné chvíli každá služba sleduje člověka s trestní minulostí jen po určitý úsek, vhodným výzkumem by bylo přínosné zjistit, jak se klientovi daří s určitým časovým odstupem.

 

„Děkuji za možnost být součástí včerejšího setkání. Před dvěma lety jsem byla čerstvě propuštěná z výkonu trestu a vše viděla černě. Naší společností vládne mnoho předsudků ohledně lidí s trestní minulostí a já bych byla velmi ráda, aby společnost byla shovívavější, aby se vědělo, jak vlastně výkon trestu probíhá, protože to není o tom „sedět v base“. Dnes jsem již jinde. Nemohu ale říct, že by mne výkon trestu napravil. Otevřel mi oči v mnohém, jak jiní lidé žijí a s čím se potýkají. Já nemohu přestat myslet na ženy, které jsem měla možnost poznat, protože právě jejich příběhy pro mne byly jako odstrašující příklad něčeho, co může potkat třeba v budoucnu mé děti. Nemohu přestat myslet na to, jak vděčné byly, když jsem jim četla knihu před spaním, protože něco co nám přijde zcela normální, pro ně bylo vzácné a nepoznané. A to je celé to jádro problému. Dostat se do hloubky každého, kdo o to bude stát a bude chtít pracovat na tom, aby jak se říká žil řádným životem. Toto setkání pro mne mělo přínos v tom, že lidé, kteří pracují v tom velkém sektoru, slyšeli moje zažité zkušenosti a pevně doufám, že se nad nimi alespoň zamyslí,“ uvedla jedna z účastnic setkání s osobní zkušeností z výkonu trestu.

 

Podněty z konference nyní prodiskutují zástupci Asociace s vedením Vězeňské služby a zjistí, které z podnětů jsou realizovatelné v nejbližší době. Začátkem příštího roku se uskuteční další setkání, jehož cílem už bude dohodnout konkrétní priority pro rok 2022 a postup jejich realizace.

 

Zdroj: Asociace organizací v oblasti vězeňství
Foto: archiv AOOV

 


O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. ČR patří k zemím s nejvyšším počtem vězňů v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 70 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Více na www.aoov.cz.

 

 

Go to TOP