Ústavní soud zamítl návrh na zrušení sbírky obecních a krajských předpisů

Svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 18/21 zveřejněným dne 8. prosince 2021 zamítl Ústavní soud návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy, na jejímž základě začne fungovat Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Od ledna 2022 se tam nově mají zveřejňovat obecní vyhlášky nebo předpisy vydávané kraji a hlavním městem Prahou. Skupina senátorů ale spatřovala v zavedení centralizovaného systému zásah do práva na samosprávu.

 

V současné době se obecní předpisy zveřejňují na úředních deskách obecních úřadů a krajské ve Věstníku právních předpisů kraje, resp. ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy. Nutnost centralizace zdůvodnila vláda tím, že samosprávy někdy zapomínají vyhlášky zveřejňovat v aktuálních verzích a že občané mají málo informací o předpisech vydávaných obcemi a kraji.

Napadená právní úprava, stručně řečeno, podmiňuje platnost a účinnost samosprávných předpisů jejich publikací v celostátně vedené Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“) spravované Ministerstvem vnitra.

Skupina 26 senátorů navrhovala zrušit jednak některé pasáže zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, dále pak senátoři požadovali škrty v souvisejících zákonech o obcích a o krajích.

Podle senátorů zahrnutím samosprávných předpisů, zejména obecně závazných vyhlášek, které jsou výrazem originární samosprávné normotvorby, do režimu zákona č. 35/2021 Sb. a zakotvením podmíněnosti jejich platnosti a účinnosti zveřejněním ve Sbírce porušil zákonodárce ústavně zaručené právo územních samosprávných celků na samosprávu a právo jejich zastupitelstev vydávat v mezích své působnosti obecně závazné vyhlášky.

Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Jak soud konstatoval, povinnost publikace právních předpisů nově upravená zákonem č. 35/2021 Sb. podmiňující tímto zveřejněním jejich platnost, nezasahuje do práva zastupitelstva vydávat obecně závazné vyhlášky, zaručeného v čl. 8 a čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky. Cíl shromáždit ucelený soubor právních předpisů na jednom veřejnosti přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup, sledovaný tímto opatřením k zajištění poznatelnosti práva platného a účinného na místní úrovni a předvídatelnosti následků vlastního jednání jeho adresáty, je legitimní a slučitelný s principem právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy.

Na tom nic nemění ani administrativní zátěž spojená s povinností obce zasílat vydané obecně závazné vyhlášky do datové schránky správce této Sbírky pod sankcí jejich neplatnosti, neboť takto stanovený postup pouze nahradí dosavadní zákonnou povinnost obce zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.

Z výše uvedených důvodů plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.) návrh skupiny senátorů na zrušení části § 1 odst. 1 písm. a) ve slovech „obecně závazné vyhlášky a“, § 1 odst. 2, § 2 odst. 1, § 4 odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 36/2021 Sb., § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 36/2021 Sb. a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 36/2021 Sb. zamítlo.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/21 je dostupný ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP