Ústavní soud k náhradě újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku

Ústavní soud zveřejnil dne 8. prosince 2021 nález sp. zn. II. ÚS 1991/20, v němž zdůraznil, že utrpí-li chodec újmu na zdraví, a tím i zásah do tělesné integrity (čl. 7 odst. 1 Listiny) v důsledku toho, že se na chodníku nachází sníh či led, nemůže být odpovědnost vlastníka (správce) komunikace vyloučena s poukazem na to, že pro chodce byl stav chodníku předvídatelný. Na jedné straně je potřeba zkoumat, nakolik se chodec choval tak, aby svému úrazu předešel, a na straně druhé je nutné zhodnotit, nakolik vlastník či správce komunikace dodržel svou povinnost zajistit, aby tato komunikace umožňovala bezpečný pohyb chodců.

 

V lednu 2017 v nočních hodinách stěžovatel při přestupu na autobusové zastávce uklouzl. Chodník, jehož úklid proběhl naposledy před více než dvěma dny, byl v té době namrzlý a pokrytý sněhem. Stěžovatel se domáhal na Technické správě komunikací hl. m. Prahy („TSK“) zaplacení bolestného.

Obvodní soud pro Prahu 1, který při posouzení věci vyšel rovněž z judikatury Ústavního soudu, žalobě vyhověl. Jeho rozhodnutí ovšem změnil Městský soud v Praze napadeným rozsudkem, jímž žalobu naopak v plném rozsahu zamítl. Podle městského soudu totiž vlastník či správce komunikace odpovídá za újmu způsobenou závadami ve schůdnosti, které musí mít charakter nepředvídatelné změny ve schůdnosti. Ve stěžovatelově případě byl ovšem chodník viditelně namrzlý a pokrytý sněhovým popraškem, a proto se o závadu ve schůdnosti nejednalo.

Ústavní soud věc posoudil v souladu se svými předchozími rozhodnutími, zejména principy vyloženými v nálezu sp. zn. I. ÚS 2315/15 ze dne 12. 4. 2016 (tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné ZDE). Zdůraznil, že utrpí-li chodec újmu na zdraví, a tím i zásah do tělesné integrity (čl. 7 odst. 1 Listiny) v důsledku toho, že se na chodníku nachází sníh či led, nemůže být odpovědnost vlastníka (správce) komunikace vyloučena poukazem na to, že pro chodce byl stav chodníku předvídatelný. Je třeba na jedné straně zkoumat, nakolik se chodec choval tak, aby svému úrazu předešel, a na druhé straně zhodnotit, nakolik vlastník či správce komunikace dodržel svou povinnost zajistit, aby tato komunikace umožňovala bezpečný pohyb chodců.

Městský soud se při posuzování stěžovatelova případu principy plynoucími z judikatury Ústavního soudu neřídil. Vyloučil totiž náhradu újmy jen proto, že stav chodníku označil za předvídatelný pro stěžovatele jako chodce. Nezabýval se tedy tím, zda skutečnost, že chodník nebyl po několik dnů ze strany TSK jako správce komunikace ošetřen, nesvědčí o porušení povinností TSK. Dalšího pochybení se městský soud dopustil tím, že se s judikaturou Ústavního soudu žádným způsobem nevypořádal, ačkoliv se již rozhodnutí obvodního soudu zakládalo i na této judikatuře.

Druhý senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu tělesné a duševní integrity a právo na soudní ochranu podle čl. 7 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Úkolem městského soudu nyní bude se případem opětovně zabývat a při hodnocení věci vycházet z judikatury Ústavního soudu.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1991/20 je dostupný ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

Go to TOP