Pojďme být my všichni Komora!

Milé kolegyně,

milí kolegové,

připadla mi velká čest a potěšení, abych vás jako nový předseda České advokátní komory pozdravil hned v prvním vydání Bulletinu advokacie po svém zvolení.

Dovolte mi, abych se nejprve na chvíli vrátil k 8. sněmu ČAK. V první řadě bych chtěl poděkovat vedení Komory a všem jejím zaměstnancům, kteří se na přípravě sněmu podíleli, za perfektní zajištění jeho průběhu. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že příprava sněmu byla do značné míry ovlivněna obrovskou nejistotou, jestli vůbec budeme, s ohledem na epidemickou situaci, schopni sněm uskutečnit v plánovaném termínu. To se nám nakonec naštěstí povedlo, sněm řádně proběhl, řádně projednal veškerá navržená usnesení a zvolil nové členy orgánů Komory.

Kromě hrozící epidemie byl však tento sněm výjimečný také mimořádně velkým zájmem a rekordní účastí advokátek a advokátů, zejména z řad mladé generace. V souvislosti s volbami do orgánů Komory jsme také byli svědky rekordního počtu kandidátů a s tím související intenzivní předvolební kampaní.

Výsledkem voleb do orgánů Komory je pak unikátní kombinace kolegů a kolegyň, kteří mají s prací v orgánech dlouholeté zkušenosti, a mohou tak zajistit potřebnou kontinuitu, s generací mladších kolegů a kolegyň. Zároveň došlo k posílení zastoupení žen v nejužším vedení Komory. Pevně věřím, že nové vedení tak bude schopné navázat na vynikající práci našich předchůdců, a přitom vnést do činnosti České advokátní komory novou energii a nápady, a to s přihlédnutím k potřebám mladších kolegů a kolegyň.

Bohužel došlo ke snížení počtu členů představenstva z jednotlivých regionů, ale rád bych vás ujistil, že tato skutečnost rozhodně nebude mít negativní dopad na respektování hlasu regionů. Nové představenstvo je připraveno prohloubit spolupráci s Výborem regionálních zástupců ČAK, jehož činnosti se účastní zástupci jednotlivých regionů. Jsme si vědomi toho, že činnost regionálních zástupců je zcela nezastupitelná a že velmi významná část stavovského života se odehrává právě na regionální úrovni. Ostatně účastníci 8. sněmu jistě zaznamenali, že jedním z usnesení, které bylo navrženo minulým představenstvem, došlo k výraznému přesunu rozpočtových prostředků právě ve prospěch regionů, které tak mohou regionální zástupci využívat k regionálním akcím.

V debatách na sněmu, ale i v rámci předvolebních diskusí a programů jednotlivých kandidátů a jejich uskupení, zazněla celá řada velmi podnětných připomínek a nápadů, co by se mohlo a mělo v činnosti Komory zlepšit. Některé kritické připomínky také upozornily na možné nedostatky, zejména pokud jde o komunikaci mezi Komorou a jejími členy. Také nás upozornily na skutečnost, že ne všichni advokáti se s Komorou ztotožňují a ne vždy je vnímána svými členy jako jejich vlastní stavovská organizace. Na vylepšení tohoto vnímání Komory a pocitu sounáležitosti mezi advokáty budeme intenzivně pracovat.

Budu se možná trochu opakovat, ale považuji za nezbytné zdůraznit, že Komora se i nadále musí v první řadě zabývat tím, co jí ukládá zákon o advokacii, tj. výkonem veřejné správy na úseku advokacie. Její hlavní prioritou přitom nadále musí být důraz na zajištění práva na právní pomoc, advokátní mlčenlivost, kolegialitu, volnou soutěž, bezplatnou právní pomoc a důstojnost advokátního stavu.

Zásadní úloha ČAK spočívá také v aktivní účasti na legislativním procesu, a to nejen v oblasti poskytování právních služeb v užším smyslu slova, ale ve všech oblastech práva, ve kterých advokáti poskytují právní služby. K tomu je třeba využívat mezinárodní zkušenosti a zapojení ČAK v mezinárodních organizacích, protože legislativní proces v ČR není odděleným ostrovem, ale ve velkém množství případů implementuje evropské směrnice.

Věnovat se budeme také efektivnímu řízení agend ČAK se zaměřením na uživatelsky přívětivý přístup a komunikaci Komory vůči svým členům – advokátům. S tím úzce souvisí digitalizace agend Komory, ale také digitalizace právních služeb v širším smyslu.

Nelehkým, ale velmi důležitým úkolem je úprava advokátního tarifu, kde některé tarifní hodnoty zcela zjevně neodpovídají ekonomické realitě, což stále častěji potvrzuje svými nálezy i Ústavní soud. Abychom v uvedených agendách byli úspěšní, musíme dbát o dobrou pověst advokacie a především o její, minimálně alespoň objektivní, obraz v mediálním prostoru.

Nové představenstvo připravuje společné programové prohlášení, ve kterém se přihlásí ke všem důležitým cílům.

 

Zkuste nám dát šanci změnit obvyklé klišé „Komora nejsme my, Komora jsou oni.“ Pojďme být Komora my všichni!

 

JUDr. ROBERT NĚMEC, LL.M., předseda ČAK

Go to TOP