Insolvenční kongres potvrdil svou roli v diskusi napříč insolvenčními profesemi

Exkluzivně pro AD

 Témata, která jdou napříč obory a spojují aktuální dění v insolvenci. Tak by se dala popsat hlavní linka letošního ročníku Insolvenčního kongresu, který se konal 11. listopadu 2021 v Praze pod záštitou České advokátní komory.

Ve dvou sálech konferenčních prostor Cubex Centrum Praha se sešlo auditorium a řečníci, jejichž profesní život je spojen s insolvencí, tedy především insolvenční správci, advokáti a insolvenční soudci. A průběh kongresu potvrdil, že pozornost je aktuálně zaměřena zejména, avšak nikoli jen, na praktické problémy insolvence v praxi, dopady novely insolvenčního zákona z roku 2019, na směrnici o restrukturalizaci a insolvenci, srovnání praxí soudů nebo trendy, které určují vývoj insolvence.

 

Hlavní program probíhal v konferenčním sále Ir-is, kde byl celý kongres slavnostně zahájen krátce po půl desáté. Úvodního slova se ujal Ing. Radek Štefanič z pořádající společnosti ARET, a JUDr. Michal Žižlavský, insolvenční správce, advokát a člen představenstva ČAK, který přítomné seznámil s mírně (díky covidu-19) pozměněným programem celého konferenčního dne.

Jako první měli vystoupit kandidáti na ministra spravedlnosti Mgr. Marek Benda a JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., kteří se ale bohužel museli omluvit, a tak program pokračoval hned následujícím bodem. Slova se ujal soudce Nejvyššího soudu Mgr. Rostislav Krhut se svou přednáškou Družstevní byt v oddlužení, ve které se zaměřil na „zpeněžování“ družstevního bytu v oddlužení a na s tím souvisejí otázky, jak získat vypořádací podíl. Samozřejmě se věnoval také problematice chráněného obydlí, kterou rozebral z mnoha možných úhlů pohledu.

Následující diskusní panel (na snímku níže) moderoval JUDr. Michal Žižlavský a v hlavním sále jej obsadili místopředsedové a soudci krajských soudů, do jejichž agendy spadá insolvenční problematika. JUDr. Jolana Maršíková, Mgr. Renáta Maixnerová, JUDr. Eva Vodičková, MPA, JUDr. Viktor Břeska, JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., a Mgr. Jáchym Oswald představili pohled soudů na institut oddlužení, jednak na transpoziční novelu, jednak na novelu preventivní restrukturalizace a zodpověděli skutečně až nekonečnou řadu otázek z pléna. V diskusi je na konferenčním „jevišti“ doplnili kolegové Mgr. Rostislav Krhut z Nejvyššího soudu a soudce Vrchního soudu JUDr. Tomáš Zadražil, kteří svou pozornost věnovali i věcné příslušnosti soudů v případě odpůrčích žalob na nepeněžitá plnění, jakož i aktuální judikatuře k § 396 insolvenčního zákona. Bohatá diskuse v celém sále jen potvrdila potřebnost osobních odborných setkání a sdílení zkušeností z praxe.

 

 

Po přestávce na oběd pokračoval program v tomto „hlavním“ sále diskusí nad aktuální judikaturou a případovou studií a následnou diskusí odborníků k aktuálnímu návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. V podnětné debatě zazněly názory JUDr. Michala Žižlavského, Mgr. Tomáše Brožka, LL.M., Mgr. Ondřeje Zezulky a Mgr. Jana Maška.

Diskusní panel insolvenčních správců pak zastupovali prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Mgr. Ing. Petra Hamplová, Ph.D., Mgr. Lukáš Stoček, JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. a Mgr. Adam Sigmund. Diskusi vedli především o tom, jak budou postupovat a jaké postoje zastávat v nejrůznějších otázkách, jako třeba v odměnách. Jak chtějí řešit problematiku návrhů na povolení oddlužení nebo jaké jsou správcovské zkušenosti s oddlužovací novelou apod.

Panel profesních komor poznamenala neúčast některých jejich avizovaných zástupců. I tak se organizátorům podařilo do odpoledního panelu pozvat zástupce několika profesních komor, kteří potvrdili potřebnost vzájemných odborných setkávání a výměny názorů. Českou advokátní komoru zastupoval JUDr. Michal Žižlavský, Exekutorská komora pak byla zastoupena svým prezidentem Mgr. Janem Mlynarčíkem a státní zástupci JUDr. Ondřejem Šťastným (na snímku níže).

 

 

Po jejich debatě následovala přednáška soudkyně a místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jolany Maršíkové, ve které se zaměřila na spory o určení pořadí pohledávek, pozornost pak zejména věnovala podřízeným pohledávkám v oddlužení.

Vedlejší sál Fénix byl celý konferenční den nabitý rovněž přednáškami a diskusemi.

V tomto vedlejším, avšak nikoli významem, sále začal program případovou studií insolvenčního řízení Královopolská Ria, kterou představili přítomným účastníkům kongresu Ing. Petr Smutný, Ing. Ctirad Nečas, JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., a Mgr. Jan Mašek. Insolvenční řízení Pilsen Steel pak na další případové studii představili JUDr. Jaroslav Brož a Jan Chalupa a Daniel Hříbal.

Otázkám fungování rotačního systému přidělování případů a nejčastějším pochybením zjištěným při dohledu Ministerstva spravedlnosti se pak věnovali kolegové Mgr. Eva Bistárová, Mgr. Jan Benýšek, Ing. Radek Štefanič, Mgr. Jan Mašek a Mgr. Lukáš Stoček, a to hned ve dvou na sebe navazujících diskusních společných panelech správců a Msp (na snímku níže).

 

 

Institutem odvolání insolvenčního správce z funkce a příslušnou judikaturou se pak za řečnickým stolkem zabýval insolvenční soudce Mgr. Jáchym Oswald. Po přestávce na oběd zde program pokračoval přednáškou o chráněném obydlí, které se ujal místopředseda Krajského soudu v Praze JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. Bývalý ministr spravedlnosti a dnes advokát JUDr Robert Pelikán se společně s JUDr. Janem Brožem zabývali tématem uplatňování odpovědnosti členů statutárního orgánu insolvenčním správcem. Mgr. Ing. Klára Vítková následně ve svém vymezeném čase analyzovala odměny insolvenčních správců a jejich výhledy do budoucna, což představuje stále aktuální téma.

Panel nazvaný Zkušenosti s provozovnami pak propojil ve společné diskusi kolegy z panelu správců a dohledu ministerstva. Předposledním bodem konferenčního dne v tomto sále byla diskuse o daňových povinnostech pro roky 2021 a 2022, v němž kolegové představili aktuální přehled daňových povinností v příslušném období. A tečku pak představovala diskuse nad „insolvenčními“ formuláři.

Mimořádně kvantitativně i kvalitativně nabitý program a jeho průběh potvrdily, že tento kongres je skutečně událostí, která tak náročný obor, jakým insolvence bezpochyby jsou, dokáže v jeho pravé podstatě ukázat, a to jako obor, který zasahuje do mnoha dílčích odvětví a je skutečně něčím mezi právem, pokročilým účetnictvím a přesahem do IT.

Kongres opět ukázal, že je místem, kde mohou současně diskutovat insolvenční správci, advokáti i soudci, kde je dán prostor na debaty o legislativě i problémech v praxi. Zákony totiž nevznikají ve vakuu, ale v životě a praxi a taková setkání jako dnešní kongres je třeba jen vítat jako platformu pro diskusi vedoucí ke kvalitní legislativě a jejímu uvedení do praxe. Měli-li organizátoři takový cíl dnešního odborného setkání, určitě se jim splnil do „puntíku“.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP