Představenstvo ČAK zvolilo nové vedení: předsedou se stal JUDr. Robert Němec

Exkluzivně pro AD

Před necelými dvěma týdny, 22. října 2021, si advokátky a advokáti zvolili na 8. sněmu ČAK pro příští čtyři roky nové vedení České advokátní komory – 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 70 členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a 11 členů Odvolací kárné komise. Dnes, 3. listopadu, se na svém prvním zasedání sešlo nové představenstvo, aby v tajné volbě zvolilo na dvouleté funkční období svého předsedu a místopředsedy.

 

Komoru bude jako nový předseda ve dvouletém funkčním období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK reprezentovat JUDr. Robert Němec, LL.M., a jeho místopředsedkyněmi a místopředsedy se stali (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.

„Jsem přesvědčen, že nově zvolené představenstvo bude plné energie, protože jde o vynikající kombinaci zkušených kolegyň a kolegů s novými, kteří budou, doufám, přicházet s neotřelými podněty. A zároveň je zřejmé, že se i shodneme ve všech hlavních principech, na kterých stojí Česká advokátní komora a nezávislá advokacie,“ uvedl po svém zvolení nový předseda ČAK.

 

Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná si své vedení zvolí na posněmovních výjezdních zasedáních ve dnech 24.–26. listopadu. Výsledky voleb zveřejní Advokátní deník.

 

Předseda ČAK

 


JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

advokát v Praze, který dosud pracoval v předchozích dvou volebních obdobích představenstva, z toho šest let na postu jeho místopředsedy

 

 

 

 

 

 

Místopředsedkyně a místopředsedové ČAK

 


JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

 

advokát v Praze, v minulém volebním období člen představenstva ČAK

 

 

 

 

 


JUDr. Monika Novotná

 

advokátka v Praze, v minulém volebním období místopředsedkyně ČAK

 

 

 

 

 

 


JUDr. Michala Plachká, LL.M.

 

advokátka v Ostravě

 

 

 

 

 


JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

advokát v Praze, v minulém volebním období náhradník představenstva ČAK

 

 

 

 

 

Od roku 1990 stálo v čele České advokátní komory celkem sedm mužů, posledním předsedou Komory byl v letech 2017–2021 JUDr. Vladimír Jirousek. V čele Komory byl nejdéle, celkem – ve třech ne po sobě jdoucích volebních obdobích – 10 let.

 


PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je výkonným orgánem České advokátní komory. Na čtyřleté funkční období volí Sněm 11 členů a 5 náhradníků představenstva. Představenstvo zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, spravuje majetek Komory, hospodaří s prostředky sociálního fondu, přijímá stavovské předpisy, vyjadřuje se ke zkušebním řádům pro advokátní a uznávací zkoušky, kárnému řádu, zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost. Představenstvo v zákonem vymezených případech dále rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, pozastavení výkonu advokacie a výkonu právní praxe advokátního koncipienta.

Zasedání představenstva svolává předseda České advokátní komory zpravidla jednou měsíčně. Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním.

 

PŘEDSEDA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Předseda České advokátní komory jedná jménem Komory ve všech věcech. Předseda Komory zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, provádí záznamy v seznamu advokátů a advokátních koncipientů, v zákonem vymezených případech rozhoduje o určení zástupce nebo nástupce advokáta, o přidělení advokáta, o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, o pozastavení výkonu advokacie a právní praxe advokátního koncipienta. Předsedu volí představenstvo ze svých členů.

 

KONTROLNÍ RADA

Kontrolní rada je kontrolním orgánem České advokátní komory. Dohlíží na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů advokáty a jinými orgány Komory. Má přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů a Komory. V zákonem vymezených případech má právo pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat o svolání Sněmu. Členy kontrolní rady volí Sněm. Kontrolní rada má 70 členů. Předseda kontrolní rady je volen kontrolní radou z jejích členů. V kárném řízení proti advokátovi vystupuje předseda kontrolní rady jako kárný žalobce.

 

KÁRNÁ KOMISE

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných senátech o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta rozhoduje pouze na základě žaloby podané kárným žalobcem. Kárná komise dále zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Členy kárné komise volí Sněm. Kárná komise má 83 členů. Předseda kárné komise je volen tajnou volbou členy kárné komise.

 

ODVOLACÍ KÁRNÁ KOMISE

Odvolací kárná komise rozhoduje v tříčlenných odvolacích kárných senátech o odvoláních do rozhodnutí kárných senátů kárné komise. V součinnosti s kárnou komisí zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Je oprávněna na základě žádosti kontrolní rady, představenstva, kárné komise nebo předsedy odvolací kárné komise schválit stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu, za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném řízení. Členy odvolací kárné komise volí sněm. Odvolací kárná komise má 11 členů. Předseda odvolací kárné komise je volen tajnou volbou členů odvolací kárné komise.


Redakce AD

Go to TOP