Kulatý stůl k Evropskému dni advokátů otevřel i téma nezávislosti komor

Exkluzivně pro AD

Advokáti, zástupci advokátních komor a mezinárodních organizací, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva se 25. října 2021 setkali, aby on-line diskutovali v rámci kulatého stolu na téma Evropské úmluvy o advokátní profesi, coby nového právně závazného mezinárodního instrumentu nezbytného pro řádný výkon spravedlnosti a respektu k právnímu státu, a to u příležitosti oslav Evropského dne advokátů.

 

Kulatý stůl otevřela uvítací řečí stávající prezidentka Rady Evropských advokátních komor (CCBE) paní Margarete von Galen, která přítomné účastníky kulatého stolu informovala o iniciativě CCBE, tradici Evropského dne advokátů datující se k roku 2014. Každý rok vybírá CCBE odlišné téma reflektující aktuální postavení advokátů. Pro rok 2021 bylo zvoleno téma podporující nezávislost advokátů, potažmo advokátních komor a v té souvislosti i ochrana právního státu: „Bez nezávislých advokátů není spravedlnosti“. Poněvadž nezávislí advokáti potřebují adekvátní ochranu, CCBE ve spolupráci s Radou Evropy se již od roku 2017 věnuje diskusím na téma přípravy nového právního instrumentu, který by chránil nejen nezávislost advokátů, ale celkově jejich postavení coby aktérů v justiční sféře. Tyto diskuse již nyní ústí i v přípravné práce. Úzká spolupráce mezi Radou Evropy a CCBE byla stvrzena i podpisem memoranda prezidentkou CCBE a generální tajemnicí Rady Evropy v červnu tohoto roku. V úvodu dále zazněl příspěvek pana Christophe Poirela, ředitele direktorátu pro lidská práva Rady Evropy, který zdůraznil také nezbytnost ochrany advokátů tak, aby mohli pracovat beze strachu a podpořil na základě studie proveditelnosti zpracované Radou Evropy práce na novém právním instrumentu – Úmluvě o profesi advokátů, ať již právně závazné či nezávazné.

S navazujícím příspěvkem vystoupil pan Christoph Henrichs, zástupce předsedy Evropského výboru pro právní spolupráci (CDCJ) Rady Evropy, který shrnul stav prací v návaznosti na studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti se vyslovuje pro právně závazný instrument, tedy novou Úmluvu, která bude podléhat ratifikačnímu procesu. CDCJ byl instruován Výborem ministrů Rady Evropy, aby zhodnotil studii proveditelnosti a vyjádřil se k formě potenciálního instrumentu upravujícího profesi advokátů. CDCJ, který je složen ze zástupců členských států Rady Evropy, zahájil diskusi o instrumentu, jeho obsahu, monitorovacích mechanismech a otázce jeho právní závaznosti. Zde se pohled zástupců rozcházel a otázka, zda instrument nabude podobu dalšího právně nezávazného doporučení či novelizace stávajícího právně nezávazného doporučení Rady Evropy či podobu právně závazné Úmluvy, bude diskutována v pozdějším stádiu. Byl ustaven expertní výbor, jehož úkolem bude navrhnout obsah nového instrumentu, jehož návrh by měl být předložen koncem roku 2023.

Pan Fréderic Krenc, soudce Evropského soudu pro lidská práva, ve svém příspěvku poukázal na zcela zásadní roli advokáta a jeho stávající ochranu z úhlu pohledu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kdy vytýčil stěžejní články Úmluvy, čl. 6 a čl. 8. Za zcela nezbytnou považuje ochranu advokátů při výkonu jejich povolání, protože advokát je hlavním „hráčem“ při ochraně práv a zájmů klienta a klient má právo na přístup ke spravedlnosti, a tedy i na přístup k advokátovi. Advokáti musí být při výkonu své profese nezávislí a jejich ochrana musí být posílena, protože jsou stále více terčem různých útoků, což je neakceptovatelné. Proto by nová Úmluva o advokátní profesi, coby závazný právní instrument, byla přidanou hodnotou, a to, aniž by jakkoli konkurovala Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, právě naopak, adekvátně by ji doplňovala.

S posledním příspěvkem v rámci panelové diskuse vystoupil speciální zpravodaj Spojených národů zabývající se v rámci své funkce nezávislostí soudců a advokátů, pan Diego Garcia-Sayan, který navázal na své předřečníky a důrazně podpořil práce na novém právním instrumentu, právně závazném instrumentu – Evropské úmluvě o advokátní profesi. Zároveň vyslovil své přání, aby Úmluva byla v budoucnu tzv. otevřenou Úmluvou a mohly k ní přistoupit i nečlenské státy Rady Evropy, což by vedlo k celosvětovému posílení role, ale i ochrany advokátů, při výkonu jejich povolání.

Kulatý stůl uzavřel a s účastníky kulatého stolu se rozloučil pan Aleksandr Bashkin, zástupce výboru pro právní záležitosti Parlamentního shromáždění Rady Evropy, v rámci kterého podpořil nezávislost advokátů, zdůraznil, že ochrana advokátů však leží též na národních autoritách a reagoval na některé podněty, které zazněly ohledně návrhu nové Úmluvy.

Mgr. Lenka Vojířová, právnička Odboru mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP