ÚS zrušil další ustanovení advokátního tarifu o odměnách advokáta-opatrovníka

Komentováno pro AD

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhovělo se svém nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ze dne 1. listopadu 2021 návrhu Veřejného ochránce práv na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

 

Napadené ustanovení advokátního tarifu stanoví, že při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat, se považuje za tarifní hodnotu částka 1 000 Kč. Navrhovatel využil svého práva na podání návrhu na zrušení celého ustanovení, neboť jeho novelizaci lze podle informací ministerstva spravedlnosti očekávat nejdříve v roce 2022. Do té doby by však i nadále docházelo k jeho aplikaci v jednotlivých případech, a tím i k neústavnímu zásahu do práva na právní pomoc účastníků řízení, kteří byli stiženi duševní poruchou nebo kteří nejsou schopni se srozumitelně vyjadřovat.

„My advokáti to tvrdíme celá léta. Advokát působící před soudem jako opatrovník má stejnou odbornou i kárnou odpovědnost, jako kdyby byl právním zástupcem. Není proto žádný důvod, proč by jeho odměna měla být nižší. Dnešní nález Ústavního soudu pochopitelně vítám. Je jen škoda, že jsme na zrušení paragrafu 9. odst. 5 advokátního tarifu museli čekat tak dlouho,“ komentovala dnešní nález Ústavního soudu advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová.

Ústavní soud se významem opatrovníka při zastupování účastníka zvláště v soudním řízení zabýval opakovaně, včetně řízení o kontrole norem. Dovodil, že normotvůrcem rozdílně stanovená odměna pro advokáty jako opatrovníky je v rozporu se zásadou rovnosti ve spojení s právem získávat prostředky pro životní potřeby prací i právem podnikat, vztaženo zejména k ustanoveným zástupcům podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného osobě neznámého pobytu (nález sp. zn. Pl. ÚS 4/19, tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/3FO9I1s ), osobě, která se z jiných zdravotních důvodů dlouhodobě nemůže účastnit řízení (nález sp. zn. Pl. ÚS 22/19, tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/3j2lE5W ), opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (nález sp. zn. Pl. ÚS 23/19, tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/2XfVAgf ) a jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní (nález sp. zn. Pl. ÚS 26/19, tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/3FRXUeD ) se tak dle derogačních nálezů nesmí odvíjet od tarifní hodnoty ve výši 1000 Kč stanovené v různých částech (hypotézách) nyní napadeného ustanovení.

Důvody, pro které v uvedených typových případech přistoupil Ústavní soud k derogaci části ustanovení, se v plné míře uplatní rovněž v nyní posuzovaném případě výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Ostatně již v prvním ze série nálezů Ústavní soud dovodil, že jím vyslovené výtky stran ústavnosti části § 9 odst. 5 advokátního tarifu přesahují zrušenou část hypotézy (bod 46 nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/19), přičemž Ústavní soud dle tehdejšího rozhodnutí toliko neměl procesní příležitost zabývat se konkrétní kontrolou ústavnosti ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu jako celku. Této procesní možnosti se mu dostává až v nynějším případě, v němž je navrhovatel aktivně legitimován k návrhu na zrušení celého ustanovení.

Ústavní soud tedy konstatoval, že stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), že při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného správním orgánem účastníku řízení nebo ustanoveného soudem účastníku řízení, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat, se pro účely výpočtu odměny advokáta jako opatrovníka považuje za tarifní hodnotu částka 1 000 Kč, pak je takové pravidlo v rozporu nejen s principem rovnosti vztaženo k výkonu advokacie v širším slova smyslu a v rozporu s právem advokáta získávat prostředky pro své životní potřeby prací (čl. 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), ale také s právem opatrovaného na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny. Zároveň platí, že zaručuje-li stát právním předpisem vymezeným účastníkům řízení právní pomoc ve formě opatrovnictví, musí také vytvořit podmínky pro to, aby taková právní pomoc byla poskytována na odpovídající úrovni.

„Ustanovení porušuje zásadu rovnosti a právo advokáta získávat prostředky pro své životní potřeby prací,“ plyne z odůvodnění, které dnes přednesl soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř. „Zrušení části advokátního tarifu, stanovující sníženou odměnu za práci advokátu ustanovenému opatrovníkem osobě stižené duševní poruchou nebo která není schopna srozumitelně se vyjadřovat, v širším kontextu přispěje k naplňování cílů Úmluvy a pozitivních závazků státu,“ stojí v nálezu. „Soud se v předešlých řízeních nemohl vypořádat s celým ustanovením tarifu, měl možnost zabývat se jen konkrétními situacemi. Až ombudsmanův návrh umožnil zrušit celé ustanovení,“ dodal soudce Uhlíř.

Naplňování úmluvy monitoruje veřejný ochránce práv. „K tomu, aby byla tato ochrana účinná a kvalitní, je nezbytné, aby měli advokáti mimo jiné také odpovídající odměnu za odvedenou práci. Zastupování lidí s duševním onemocněním může být navíc mnohem náročnější a vyžaduje nejen právní vzdělání, ale zejména citlivý přístup a schopnost srozumitelně vysvětlit člověku průběh řízení a obsah soudního rozhodnutí,“ uvedl ombudsman.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/21 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

Také Advokátní deník se opakovaně zabýval jak judikaturou Ústavního soudu v této oblasti, tak autorskými příspěvky týkajícími se odměnami advokátů jako opatrovníků například v příspěvcích K odměně advokáta jako opatrovníka ustanoveného podle ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř.; dále v článcích ÚS k části advokátního tarifu pro výpočet odměny opatrovníka dle ZTOPO nebo ÚS ke stanovení odměny advokáta jako opatrovníka ustanoveného soudem.

Go to TOP