Opravdu budeme k návštěvě restaurace potřebovat potvrzení o očkování proti covid-19

„Do restaurací by mohli jen očkovaní lidé, nastínila Svrčinová černý scénář“[1] tak zní titulek na zpravodajském serveru Lidovky.cz ze 14. října 2021. I když se pak v textu připouští, že do restaurací by mohly i osoby po prodělaném onemocnění (nikoli však „jen“ testovaní), podle hlavní hygieničky je proočkování společnosti „jedinou cestou ven“. Skutečně je očkování jedinou cestou ven a opravdu budeme k návštěvě restaurace potřebovat potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19?

 

Téměř dva roky se pokoušíme vyrovnat s novým virem SARS-CoV-2, respektive s onemocněním covid-19, které je tímto virem vyvolané. Není to však jen virus, co by nám mělo dělat starosti. Během tohoto období došlo k nebývalé „popularizaci“ jednoho z mnoha onemocnění a k jeho prezentaci způsobem, který nemá historické obdoby. Je tak vytvářena sémiotická atmosféra, legalizující současný stav, kterou Petr Agha ve své stati Farmakon nazývá „infodemií“. „Společnost se v takové atmosféře potom velmi ochotně odevzdá expertnímu jazyku a politice zdraví, kterou tento jazyk evokuje jako legitimizační nástroj a která postupně nahrazuje současnou ideologii liberální demokracie…“[2]Agha se dále odkazuje na Agambena[3] a upozorňuje na dlouhodobý posun liberální demokracie směrem k tzv. expertokracii a k postupné suspendaci základních principů právního státu. Nacházíme se v období, kdy často nepřiměřená rozhodnutí se závažnými důsledky vycházejí nikoli z demokratické legitimity, nýbrž z expertízy tzv. nezávislých odborníků. Nemluvě o tom, že se v současnosti může jednat o odborníky samozvané[4] a že oponentní názory bývají zesměšňovány a dehonestovány. Pokud však nechceme o demokracii a právní stát přijít definitivně, musíme trvat na všech demokratických principech. Mezi těmito principy zaujímá čelní místo zásada rovnosti lidských bytostí v důstojnosti a právech ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

 

Několik poznámek k rovnosti

Rovnost obecně vyjadřuje poměr porovnávaných hodnot. V přírodních vědách často pracujeme s měřitelnými hodnotami, takže jejich porovnání zpravidla nečiní obtíže, rovnost je vyjádřením jakési stejnosti. Rovnost lidí však ani zdaleka neznamená stejnost. Jako lidé nejsme stejní fyzicky, ani duševně. Máme různé schopnosti, a to včetně morální způsobilosti – v tomto ohledu si rovní nejsme a ani být nemůžeme.

V právu rovnost vyjadřuje postavení osob ve vztahu k veřejné moci – postavení všech lidí by mělo být stejné, všichni lidé by měli požívat stejných práv. Právní rovnost zahrnuje jak rovnost před zákonem, tak rovnost v právech. Rovnost před zákonem je představovaná zásadou legitimního očekávání a jejím cílem je zabránit svévoli v aplikaci práva. O jak závažný problém se může jednat, vypovídá fakt, že názor, že se má se stejnými případy zacházet stejně, prosazoval již Aristotelés.[5] Princip legitimního očekávání je pak naplněním obecnějšího požadavku právní jistoty coby jednoho ze znaků právního státu, v nejobecnější podobě obsaženého v čl. 1 odst. 1 Ústavy (viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 385/07 ze dne 12.srpna 2009).

Rovnost v právech se vztahuje k obsahu norem, které nemají být ani privilegující ani diskriminující.[6] Rovnost v právech neznamená, že by konkrétní právo mělo být přiznáno každému, zajištěn by však měl být rovný přístup k právům. Co se týče rozsahu práv, podle Rawlse[7] má mít každý stejné právo na co nejširší systém stejných základních svobod, jaký lze sloučit se stejnými svobodami pro všechny ostatní. Pokud je přístup k právu podmíněn, tato podmínka musí být relevantní a ospravedlnitelná. Všeobecný zákaz diskriminace je pak dán v čl. 3 odst. 1 Listiny takto: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

 

Očkovaní a neočkovaní

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZd) dlouhodobě prosazuje očkování jako jedinou cestu z epidemie onemocnění covid-19 a obyvatelstvo při tom rozděluje na očkované a neočkované.

Ačkoli je dostupná řada studií s novými informacemi o účinnosti vakcín proti nemoci covid-19 ve vztahu k variantě delta, která je nejrozšířenější variantou viru SARS-CoV-2 na našem území[8] a která se chová jinak než předchozí mutace, MZd tyto informace nereflektuje a na svých webových stránkách ponechává chybná tvrzení, ze kterých vyvozuje nedůvodné rozlišování očkovaných a neočkovaných. Podle Čížka[9] MZd svá rozhodnutí staví na následujících premisách:

1) „Imunita po očkování je robustnější, a proto také dlouhodobější, než imunita postinfekční.“

2) „K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70% imunizace společnosti.“

3) „Dá se předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci.“ [10]

 

Účinnost vakcín

Izrael je všeobecně považován za očkovacího premianta. A právě v masivně proočkovaném Izraeli bylo zjištěno, že relativní účinnost vakcíny proti šíření nákazy klesá s časem, a to až na cca 39 %.[11] Ve studii ohniska nozokomiální nákazy covidem-19 v Meir Medical Center bylo zjištěno, že přes proočkovanost 96 % došlo k průlomovým infekcím, při kterých ze 42 diagnostikovaných případů bylo 38 případů plně očkováno dvěma dávkami, jeden jednou dávkou a pouze 3 lidé nebyli očkováni.[12] Levit a kol. v longitudinální prospektivní studii sledovali pokles hladiny protilátek po 6 měsících od podání druhé dávky očkovací látky, a to zejména u mužů, u osob starších 65 let a u osob s imunosupresí. [13] V důsledku těchto poznatků Izrael zkrátil platnost očkovacího certifikátu na šest měsíců a jako první započal s přeočkováním třetí dávkou. [14]

Významný rozdíl ve virové zátěži mezi očkovanými a neočkovanými, asymptomatickými a symptomatickými skupinami infikovanými variantou SARS-CoV-2 Delta nezaznamenali autoři kalifornské studie Acharya a kol.[15] K podobným závěrům pak došli i vědci v San Franciscu[16] a v Texasu.[17] Zrychlující se pokles účinnosti vakcíny po čtvrtém měsíci od vakcinace pozorovali vědci v Kataru, přičemž 5–7 měsíců po druhé dávce byl pokles přibližně 20 %. Účinnost klesala také pro specifické varianty. [18] I v americké retrospektivní studii Tartof a kol. byl zjištěn pokles účinnosti vakcíny BNT162b2 (Comirnaty – Pfizer/BioNTech) proti infekcím. Z původních 88 %, která byla zjištěna měsíc po očkování, poklesla po pěti měsících na 47 %. Proti původním variantám byla účinnost vakcíny vyšší než proti deltě (67 % resp. 53 %).[19]

Na to, že neexistuje žádná souvislost mezi počtem plně očkovaných obyvatel a počtem nových případů ukazuje pravděpodobně nejucelenější vědecká publikace[20], která využívá data z 68 zemí světa a z 2947 okresů USA. Jako paradox vyznívá, že země s vyšším procentem plně očkované populace mají vyšší počet případů PCR pozitivních osob na milion obyvatel za posledních 7 dní. Například Island a Portugalsko mají více než 75 % populace plně očkované a mají přitom více případů na milion lidí než země jako Vietnam a Jižní Afrika, kde je očkováno jen přibližně 10 % populace.

 

Jak je to s nemocností očkovaných proti covid-19 v České republice

I v České republice přibývá očkovaných, kteří prodělali infekci po očkování. Mezi pozitivními osobami nad 65 let věku očkovaní dokonce převládají. Tento trend byl z dat ÚZIS patrný po celé září[21] a třeba 18. října 2021 byl podíl plně očkovaných mezi seniory nad 65 let dokonce 80 % (celkem 57, plně očkovaných 46).[22]

Poměr plně očkovaných lidí proti covidu-19, kteří nově přibývají v nemocnicích, roste. Nyní je jich okolo 40 % a na jednotkách intenzivní péče tvoří mezi nově příchozími třetinu. Jde většinou o seniory, u nichž mohou vakcíny v čase ztrácet na účinnosti, pokud není příčinou jiná přidružená nemoc.[23] Dalo by se namítnout, že ve věkové skupině 65+ je očkováno výrazně více lidí, a proto i jejich zastoupení mezi pozitivními musí být vyšší. Na druhou stranu je fakt, že očkovaní lidé nemají povinnost testovat se preventivně, testovaní jsou pouze pokud jsou symptomatičtí, a v konečném důsledku jsou tedy testováni ve srovnáním s neočkovanými mnohem méně. Právě proto je třeba množství pozitivit považovat za významné.

 

K otázce diskriminace neočkovaných proti covid-19

Pojem diskriminace se nejčastěji používá ve významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k určité skupině bez ohledu na jedinečnost příslušníků této skupiny. Diskriminací však není každé rozlišování, ale jen takové, kde rozlišujeme na základě vlastností, které nejsou podstatné pro předmět srovnání, a jde tedy o rozlišování a následné rozdílné zacházení neoprávněné.[24]

Česká republika je vázána řadou úmluv, které ji zavazují vytvořit nediskriminační prostředí. Z nich si můžeme připomenout například Evropskou úmluvuo ochraně lidských práv a svobod, která ve svém čl. 14 stanoví, že „Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“. Rozlišování mezi „očkovanými“ a „neočkovanými“ je rozlišováním na základě jiného postavení ve smyslu této úmluvy, ale i ve smyslu výše zmiňovaného čl. 3 odst. 1 Listiny.

Z argumentů uvedených v předchozích částech tohoto textu dle autorky naprosto zřejmě vyplývá, že privilegování očkovaných je naprosto nedůvodné. Očkování sice chrání proti těžkým průběhům a zbytečným úmrtím, což je velmi dobře, ale nedokáže zajistit, aby se očkovaný nenakazil a v důsledku nákazy virus SARS-CoV-2 nešířil. Očkování slouží pouze k ochraně očkovaného, nikoli k ochraně celé společnosti. Přesto jsou očkovaní automaticky považovaní za „bezinfekční“, a proto nemusí podstupovat neustálé testování a v případě styku s osobu pozitivně testovanou na virus či antigen viru SARS-CoV-2 nemusí nastupovat karanténu.

Ačkoli se přístup k právům očkovaným podává jako poskytování privilegií, je třeba si uvědomit, že ve skutečnosti se očkování stává podmínkou k výkonu práv, která byla do doby vládních a/nebo ministerských proticovidových opatření považována za práva automaticky vyplývající z našeho ústavního pořádku. Pakliže jsou práva vyplývající z našeho ústavního pořádku neočkovaným odpírána na základě nelegitimního rozlišování, neočkovaní jsou diskriminováni, a to je třeba si přiznat. Nemluvě o tom, že na našem území došlo ke značnému „promoření“ populace, na což ukazují i výsledky největší současné séroprevalenční studie PROSECO[25], ze které lze usuzovat, že více než 50 % obyvatel bude imunizováno přirozenou cestou, tj. v důsledku předchozího onemocnění covid-19. Tato část populace se tak bude významnou měrou podílet na celkové imunizaci celé společnosti.

 

Závěr

Hlavním smyslem očkování proti nemoci covid-19 je navodit takovou imunitu, aby byl očkovaný chráněný před těžkým průběhem onemocnění a před úmrtím. Očkovaní mohou onemocnět a vir šířit, o čemž vedle vědeckých studiích empiricky vypovídá i epidemiologická situace ve vysoce proočkovaných zemích, jako je například Izrael, Portugalsko a Island. Jak bylo výše uvedeno, pokud očkovaní onemocní, jejich virová nálož může být stejná jako u osob, které onemocnění prodělávají jako primoinfekci. Jak se ukazuje, očkováním proti této nemoci kolektivní imunitu vytvořit nelze. Velké množstvích neočkovaných pravděpodobně covid-19 prodělalo, a významnou měrou se tak podílí na imunizaci naší společnosti. Postinfekční imunita, jak vyplývá ze studií, je robustní[26] a dlouhodobá.[27] Od 1. března 2020 do 31. července 2021 bylo jako infekčních nahlášeno více než 1,66 milionů případů, a z tohoto počtu bylo opakovaně symptomatických a PCR pozitivních pouze 2089.[28] Oproti tomu, jak bylo uvedeno výše, efektivita proticovidových vakcín výrazně poklesla. Privilegování očkovaných, a to po časově neomezenou dobu po vakcinaci, oproti neočkovaným tak ani z medicínského ani z epidemiologického hlediska nedává smysl. Dělení populace na skupinu očkovanou a neočkovanou ve chvíli, kdy mohou být obě skupiny obdobně infekční s obdobnou virovou náloží, je diskriminující. Při rozhodování o opatřeních, nejen o tom, kdo bude smět chodit do restaurace, by to měly vzít MZd a vláda v úvahu.

 

Za odborné podklady autorka děkuje MUDr. Vladimíru Čížkovi, lékaři a předsedovi Etické komise pro multicentrická klinická hodnocení, s dlouholetou praxí v posuzování studií a dat z vědeckých publikací.

 

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., působí jako advokátka a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR a pro ČLK přednáší zdravotnické právo v rámci kurzů celoživotního vzdělávání lékařů
Foto: canva.com

 


[1] Do restaurací by mohli jen očkovaní lidé, nastínila Svrčinová černý scénář. Možné je i zrušení antigenů. 17. 10. 2021; https://www.lidovky.cz/domov/covid-opatreni-svrcinova-epidemie-rousky-respirator-antigenni-pcr-testy-restaurace.A211014_153530_ln_domov_kov?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk (dostupné 16. 10. 2021).

[2] Agha, P. Farmakon in ŠEJVL, M. – AGHA, P. – SOBEK, T. – KOKEŠOVÁ, J. – ČERNÝ, D. Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020, 90 s. ISBN 978-80-87439-45-6. str. 30.

[3] AGAMBEN, G. Homo sacer. Suverénní moc a pouhý život. Praha. Oikoymenh. 2011.

[4] BAZALOVÁ, A., Houfková L. Kdo vlastně řídí stát? Dobrý den, jsme klub přátel Petra Smejkala a chceme vaše dobro. Reflex. 22. 4. 2021. https://www.reflex.cz/clanek/komentare/106658/kdo-vlastne-ridi-stat-dobry-den-jsme-klub-pratel-petra-smejkala-a-chceme-vase-dobro.html (dostupné 16. 10. 2021)

[5] ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova, Praha, 2009, str. 113.

[6] Blíže VEČEŘA, M. Rovnost jako právní kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 16, č. 1 (2008), str. 4 a násl. https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7101/6471 (dostupné 16. 10. 2021).

[7] RAWLS, J. Spravedlivosť jako férovosť. Bratislava. 2007. str. 164.

[8] BERGER, F. Delta mutace ignoruje očkování a šíří se rychleji, tvrdí odborníci. 1. 8. 2021;

https://www.denik.cz/ze_sveta/delta-mutace-ignoruje-ockovani-a-siri-se-rychleji-tvrdi-odbornici.html (dostupné 18. 10. 2021).

[9] ČÍŽEK, V. Očkované osoby mohou šířit koronavirus, vakcína není dostatečně účinná, SMIS, 18. 10. 2021, https://smis-lab.cz/2021/10/18/ockovane-osoby-mohou-sirit-koronavirus-vakcina-neni-dostatecne-ucinna/ (dostupné 18. 10. 2021).

[10] https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/ (dostupné 18. 10. 2021)

[11] Nová čísla z Izraele: Pfizer ochrání před nákazou jen z 39 procent, 23. 7. 2021, https://echo24.cz/a/SzJkk/nova-cisla-z-izraele-pfizer-ochrani-pred-nakazou-jen-z-39-procent?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk (dostupné 18. 10. 2021).

[12] SHITRIT, P. et al. Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021. Eurosurveillance. Volume 26, Issue 39, 30. Sep. 2021, https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822 (dostupné 18. 10. 2021).

[13] LEVIN, E.G. et al. Waning Immune Humoral Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months. N Engl J Med. 2021, October 6. DOI: 10.1056/NEJMoa2114583. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114583?query=featured_home (dostupné 18. 10. 2021).

[14] Očkování navždy, každý půlrok. Zelené pasy budou v Izraeli platné jen 6 měsíců, 23. 9. 2021, https://echo24.cz/a/Sm7qb/ockovani-navzdy-kazdy-pulrok-zelene-pasy-budou-v-izraeli-platne-jen-6-mesicu (dostupné 18. 10. 2021).

[15] ACHARYA, C. B. et al. No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, Asymptomatic and Symptomatic Groups Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant. Medrxiv. September 29,2021, DOI: https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264262 (dostupné 18. 10. 2021)

[16] SERVELLITA, V. et al. Predominance of antibody-resistant SARS-CoV-2 variants in vaccine breakthrough cases from the San Francisco Bay Area, California. Medrxiv. August 25, 2021. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.08.19.21262139 (dostupné 18. 10. 2021).

[17] MUSSER, J. M. et al. Delta variants of SARS-CoV-2 cause significantly increased vaccine breakthrough COVID-19 cases in Houston, Texas. Medrxiv. August 01, 2021, DOI: https://doi.org/10.1101/2021.07.19.21260808 (dostupné 18. 10. 2021).

[18] CHEMAITELLY, H. et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med. 2021, October 6. DOI: 10.1056/NEJMoa2114114. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114?query=featured_home (dostupné 18. 10. 2021)

[19] TARTOF, S. Y. et al. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet. October 04, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-/fulltext https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm (dostupné 18. 10. 2021)

[20] Subramanian, S.V., Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol (2021); https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7 (dostupné 18. 10. 2021).

[21] MENŠÍK, J. Mezi nově nakaženými je jen 10 procent ze zranitelných skupin. 5. 10. 2021; https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mezi-nove-nakazenymi-je-jen-10-procent-ze-zranitelnych-skupin-40373893#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=GLalOwlKjXU-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20202110060750&dop_id=40373893&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z-%20%20%20%20%20%20%20boxiku&utm_source=www.seznam.cz (dostupné 18. 10. 2021).

[22] Covid-19 v ČR: Otevřené datové sady a sady ke stažení, https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19.

[23] Plně očkovaných mezi novými pacienty přibývá, na JIP tvoří třetinu, 14. 10. 2021, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-hospitalizace-pomer-jip-druha-davka-neockovani.A211013_103430_domaci_remy (dostupné 18. 10. 2021).

[24] BOBEK, M. et al. Rovnost a diskriminace. Praha, C.H. Beck, 2007, str. 38.

[25] Piler P., Thon V., Andrýsková L. et al. Dynamics of seroconversion of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in the Czech unvaccinated population: nationwide prospective seroconversion (PROSECO) study.posted August 18. 2021; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.15.21262007v1 (dostupné 18. 10. 2021).

[26] Gazi S. et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. Posted Aug. 25, 2021. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415 (dostupné 19. 10. 2021).

[27] Wang Z, et al. Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection. Nature 595, 426–431 (2021); https://doi.org/10.1038/s41586-021-03696-9 (dostupné 19. 10. 2021)

[28] Státní zdravotní ústav: Počet reinfekcí covid-19 se v ČR zvyšuje jen mírně. 24. 8. 2021; http://www.szu.cz/tema/prevence/pocet-reinfekci-covid-19-se-v-cr-zvysuje-jen-mirne (dostupné 19. 10. 2021).

Go to TOP