Dvoudenní sněm Soudcovské unie řešil problémy soudů i elektronizaci justice

V pátek 22. a v soboru 23. října 2021 se v Kongresovém sálu pražského hotelu DUO konalo 31. shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Sněmu se zúčastnilo zhruba 150 delegátů a hostů z řad nejvyšších ústavních činitelů ČR, resortních představitelů a významných osobností ze sedmi evropských soudcovských asociací.

 

Po úvodním slově prezidenta Soudcovské unie ČR JUDr. Libora Vávry vystoupil v rámci pátečního dopoledního programu jako první předseda Senátu Parlamentu ČR RNDr. Miloš Vystrčil. Ten mimo jiné zdůraznil, že sílí potřeba napomáhat spravedlnosti a že roste osobní odpovědnost nezávislého soudce v budování státu.

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., se ve svém projevu zaměřil na etický kodex soudce a poukázal na nutnost posilování důvěry veřejnosti v justici.

JUDr. Michal Mazanec, předseda Nejvyššího správního soudu, vyzdvihl vysokou úroveň práce Soudcovské unie a rozvíjení její prestiže.

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová ve svém příspěvku ocenila to, jak justice zvládla pandemické období.

V pátek  odpoledne se delegáti zabývali problematikou tzv. justiční mapy, vnitřního fungování soudů a elektronizací justice. Pro zahraniční hosty uspořádala Soudcovská unie ve spolupráci se CEELI Institutem v Praze ve stejném čase mezinárodní kulatý stůl k ochraně soudcovské nezávislosti a právního státu v Evropě, zejména se zaměřením na aktuální situaci v Polsku.

V rámci sobotního programu zazněly dva významné projevy. Prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra se ve svém vystoupení kromě jiného zaměřil na aktuální stav české justice a palčivé problémy soudů. Zároveň vyzdvihl plnou připravenost Soudcovské unie ČR výrazně přispět k jejich vyřešení. Prezident Mezinárodní asociace soudců José Matos ve svém příspěvku uvedl, že Soudcovská unie prosazuje vládu práva a soudcovskou nezávislost v regionu, v němž v justiční oblasti dochází k mnoha potížím. Vyslovil přesvědčení, že české soudnictví zůstane nezávislé i v letech následujících.

Ve svém závěrečném usnesení sněm poukázal na neuspokojivý stav digitalizace justice, který nevyhovuje standardům a potřebám 21. století. V reakci na situaci Unie nabídla potřebnou součinnost při realizaci uvedených projektů. Sněm rovněž konstatoval, že proces anonymizace soudních rozhodnutí je nepřipravený a zatěžuje aparát soudů. Účastníci jednání dále poukázali na přetrvávající problém nestejného zatížení jednotlivých soudů a soudců, který se mimo jiné projevuje v rozdílné délce soudních řízení. Upozornili také, že nejsou přijaty prováděcí předpisy k novele zákona o soudech a soudcích k novému způsobu výběru soudců. Soudcovská unie ČR proto apeluje na stávající i novou politickou reprezentaci, aby neprodleně učinila potřebná opatření ke jmenování dostatečného počtu nových soudců. Podcenění této situace může vést k ohrožení plynulého chodu soudů a ohrožení ochrany práv účastníků řízení v přiměřené době.

Shromáždění delegátů udělilo titul čestná prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniele Zemanové. Vzalo také na vědomí udělení Ceny Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi, emeritnímu soudci Nejvyššího soudu ČR.

Účastníci sněmu rovněž vyjádřili podporu polským soudcovským asociacím IUSTITIA a THEMIS v jejich úsilí o zachování právního státu a udržení nezávislosti soudnictví.

 

Zdroj: Soudcovská unie ČR
Foto: SU ČR

 

 

 

 

Go to TOP