Evropský den advokátů 2021: Bez nezávislosti advokátů není spravedlnosti

Evropský den advokátů, jehož oslavy připadají na 25. října (což je i Evropský den justice), poukazuje na roli advokátů ve společnosti, zdůrazňuje jejich zásadní význam v justiční sféře a snaží se reflektovat a reagovat na aktuální situaci v advokacii nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku. Česká advokátní komora se pravidelně zapojuje do oslav Evropského dne advokátů a ani tento 8. ročník není výjimkou.

 

Rada Evropských advokátní komor (CCBE), jejímž je ČAK řádným členem, zvolila pro rok 2021 téma Evropského dne advokátů: „Bez nezávislosti advokátů není spravedlnosti“ a poukazuje zvolením tohoto tématu za zcela nezbytné, aby nejen advokáti, ale i profesní samosprávy (advokátní komory) zůstali nezávislí. Tato nezávislost je předpokladem pro zastupování klientů. Je zásadní v případě, že advokát činí za klienta právní kroky směřující proti státní moci. Upevňuje důvěru advokátů ve vztazích s jejich klienty a je klíčovou pro ochranu právního státu.

CCBE je uznávaným hlasem evropské advokátní profese a prostřednictvím svých členů – nezávislých advokátních komor zastupuje více než 1 milion evropských advokátů, a proto je její postavení v Evropě výjimečné. CCBE je na evropské úrovni zcela nezávislá.  Hraje důležitou roli při podpoře advokátů a jejich nezávislosti a v rámci evropského lobyingu obhajuje a brání zásadní advokátní principy. CCBE pravidelně každým rokem informuje instituce EU o stavu právního státu ve sféře advokátní a ve své zprávě pro rok 2021 uvědomila Evropskou komisi o případech, ve kterých docházelo k zásahu do nezávislosti advokátů, o porušování důvěrnosti vztahu mezi klientem a advokátem chráněné advokátní povinností mlčenlivosti, o problému ztotožňování advokátů s klienty či o výhrůžkách směřovaných proti advokátům při výkonu profese. Problémy na evropské úrovni narušující princip právního státu zaznamenaly i evropské soudní orgány, Soudní dvůr EU a Evropský soud pro lidská práva.

CCBE prostřednictvím tématu Evropského dne advokátů 2021 dále informuje odbornou i laickou veřejnost o iniciativě CCBE, která vyústila ve spolupráci s Radou Evropy k návrhu nového mezinárodního instrumentu, jehož cílem je podpora nezávislosti advokátů a profesních samospráv – Evropskou úmluvu Rady Evropy o advokátní profesi. Úmluva by mohla navázat na stávající právně nezávazné doporučení Rady Evropy R(2000)21 jako právně závazný mezinárodní akt, který by zahrnoval právní úpravu nezávislosti advokátní profese i samosprávy, případně by byl doplněn i o kontrolní mechanismy, a to v době, kdy řada smluvních států Rady Evropy indikuje nátlaky na advokáty v podobě obětí fyzických útoků, vydírání či i fyzické likvidace advokátů. Úmluva může být otevřená pro přistoupení nečlenských států Rady Evropy, což není možné v případě nezávazných právních nástrojů Rady Evropy, které směřují pouze vůči členským státům. Účast nečlenských států jako smluvních stran navrhované Úmluvy by přispěla k jejímu posílení a k ochraně, kterou nabízí.

V rámci letošního ročníku sepsali pro CCBE informační tematické články Laurent Pettiti a Attracta O´Regan.

Pan Laurent Pettiti, advokát zapsaný u Pařížské advokátní komory, předseda výboru „Evropské úmluvy o advokátní profesi“ při CCBE a předseda delegace francouzských advokátních komor, informuje o stavu vyjednávané Evropské úmluvy o advokátní profesi.

Dne 30. ledna 2019 pověřil Výbor ministrů Rady Evropy svůj Evropský výbor pro právní spolupráci (CDCJ), aby vypracoval studii proveditelnosti týkající se potřeby a možnosti vypracování Evropské úmluvy o profesi advokáta. Myšlenka vytvoření závazného mezinárodního nástroje, případně doplněného o monitorovací mechanismus, by byla velmi cenným prostředkem na zaručení bezpečnosti a nezávislosti právnických profesí a advokátních komor, a to v době, kdy je situace advokátů v mnoha členských státech Rady Evropy znepokojivá. CDCJ ve svém prohlášení z března 2021 podporuje návrh Evropské úmluvy a zdůrazňuje přidanou hodnotu, kterou by takový závazný nástroj přinesl. Výbor expertů bude v průběhu roku 2022 pověřen vypracováním návrhu právního nástroje, jehož cílem bude posílit ochranu advokátní profese a práva na výkon povolání bez předsudků a bez překážek. Na základě návrhu právního nástroje vypracovaného výborem expertů bude Výboru ministrů předložen návrh, zda má být právní nástroj závazný, či nezávazný. Budoucí Evropská úmluva bude po podpisu a ratifikaci prvním mezinárodním nástrojem, který bude garantovat postavení osoby advokáta jako aktéra justice při výkonu spravedlnosti a ochraně právního státu, a to nejen v řízení před soudy, ale také u vztahu mezi advokátem a klientem, a to ve výlučném zájmu účastníka řízení.

Paní Attracta O’Regan, advokátka/solicitorka, vedoucí oddělení odborného vzdělávání Advokátní komory v Irsku zastupující solicitory, poradkyně v tematické oblasti „právní stát“ při CCBE, se ve svém příspěvku věnuje především institutu advokátní nezávislosti.

Definici advokátní nezávislosti nalezneme ve značném množství literatury. Někteří akademici si kladou otázku, zda se jedná o charakterovou vlastnost, jako je profesní integrita či stav mysli, jako je objektivita nebo odstup, nebo se jedná o normu chování, jako je vyhnutí se střetu zájmů nebo zachování důvěrnosti ve vztahu ke klientovi“? Je to snaha o „profesionální dokonalost“ nebo povinnost ve vztahu k „odborné způsobilosti“? Je to kolektivní nebo individuální vlastnost (nebo obojí)? Autorka článku popisuje advokátní nezávislost v rámci těchto kategorií: profesní samoregulace/samospráva, kolektivní nezávislost advokátů na státní moci; nezávislost jednotlivých advokátů na klientech a třetích stranách; a nezávislost jednotlivých advokátů na soudní moci.

Oba příspěvky autorů v plném znění jsou v anglickém jazyce k dispozici na internetových stránkách CCBE pod tímto odkazem: https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/.

U příležitosti Evropského dne advokátů 2021 pořádá CCBE také online kulatý stůl, na kterém se bude diskutovat právě budoucí Evropská úmluva o advokátní profesi. Potřeba Úmluvy vychází ze závěrů studie proveditelnosti na téma „Nový závazný či nezávazný evropský právní nástroj o profesi advokáta – možná přidaná hodnota a účinnost“. Cílem tohoto kulatého stolu je shromáždit zástupce Rady Evropy a zástupce organizací advokátů, aby diskutovali o potřebě této Úmluvy, o jejím obsahu, jakož i o systému jejího provádění, a připravili tak prostor pro práci budoucí expertní skupiny Rady Evropy na tomto nástroji.


Mgr. Lenka Vojířová, právnička Odboru mezinárodních vztahů
Foto: CCBE

 

Go to TOP