Volby jako bonboniéra

Přiblížil se 8. sněm České advokátní komory. V pátek 22. října si tak advokátky a advokáti zvolí své reprezentanty do orgánů Komory. Všem členům advokátní komory je známo, že se volí představenstvo České advokátní komory, včetně náhradníků, dále Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise. Kandidáti, kteří se uchází o zvolení, jsou známi. Především do představenstva kandiduje v letošních volbách úctyhodný počet sedmatřiceti advokátek a advokátů. Pro advokacii je to jistě dobrá zpráva. Rekordní počet uchazečů o zvolení do představenstva advokátní komory znamená, že práce představenstva je vnímána jako podstatná a významná pro celý advokátní stav.

 

Na tomto místě si dovolím osobní úvahu a stručný historický exkurz. Před osmi lety jsem přijal kandidaturu do Kontrolní rady České advokátní komory jako součást uskupení Moderní advokacie. Advokáti, kteří vykonávali advokacii formou obchodních společností, ať již tuzemských či mezinárodních, cítili deficit spočívající v absenci jejich zástupců v orgánech advokátní komory. Měli jsme pocit, že zvolení zástupci v představenstvu i dalších orgánech dostatečně nereflektují problémy, které firemní advokacie vnímala jako podstatné. Moderní advokacie nominovala svoje kandidáty do představenstva, kontrolní rady, kárné i odvolací kárné komise, a to s využitím padesáti nominačních hlasů. Nabízený koncept Moderní advokacie byl na sněmu advokátní komory úspěšný a všichni kandidáti byli do orgánů Komory zvoleni. Tím začala i moje práce v kontrolní radě. V rámci prvního volebního období jsem se, spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy zvolenými za uskupení Moderní advokacie, učil od zkušenějších členů kontrolní rady, vnímal přístup ČAK k etickým a stavovským předpisům i vývoj rozhodovací praxe. Často jsem prezentoval odlišný právní pohled na stavovskou problematiku než ten, který byl kontrolní radou zažitý. Věci jsem hodnotil jinou perspektivou, než bylo ustálenou praxí. Mohu však bez přehánění uvést, že střety, které se v rámci odborných diskusí uvnitř kontrolní rady vedly, byly vždy střety věcné a odborné. Vycházely vždy z právní argumentace a jednalo se bez výjimky o argumentaci věcnou a střízlivou. Nikdy, po celou dobu svého působení v kontrolní radě, jsem nezaznamenal osobní animozitu. Spory se vedly často a vášnivě, vždy však „ad rem“ a nikdy „ad personam“. Naopak, všechny kolegyně a kolegy, které jsem měl tu čest poznat při své práci v kontrolní radě, považuji za mimořádné osobnosti advokacie, které erudovaně a se zaujetím pro věc pracují ve prospěch advokacie. Bez přehánění mohu konstatovat, že největším benefitem, který jsem za dobu svého působení v kontrolní radě získal, jsou přátelské vztahy, které jsem navázal s ostatními členy kontrolní rady a kterých si velmi vážím.

Kandidáti Moderní advokacie, kteří prošli Kontrolní radou ČAK jsou Robert Němec, Monika Novotná, Kamil Blažek, Martin Maisner. Tyto osobnosti po působení v kontrolní radě kandidovaly do představenstva a byly zvoleny. Letos kandidují do představenstva další kandidáti, kteří získávali zkušenosti s prací pro advokacii v Kontrolní radě ČAK. Kandiduje Hana Gawlasová, Pavel Kopa, Ladislav Smejkal, Ondřej Trubač a já, všichni v rámci platformy Moderní advokacie, a Lukáš Slanina za uskupení Komora 2.0.

Proč shora uvedené tak obsáhle popisuji? Protože jsem přesvědčen, že zkušenost s prací pro Českou advokátní komoru, ať již ve volené funkci člena Kontrolní rady, Kárné komise či Odvolací kárné komise, či dobrovolná práce pro advokacii v rámci odborných sekcí či výborů, je zásadním benefitem pro kandidaturu do představenstva ČAK. Advokátky a advokáti, kteří se zapojí, ať již jakkoliv, do práce advokátní komory, velmi brzy zjistí, jaká je reálná agenda advokátní komory, kolik úsilí je vynakládáno ať již ze strany volených orgánů či zmíněných expertů, kteří pracují ve výborech a sekcích, jen proto, aby byly zachovány notoriety, na kterých advokacie stojí, tj. její samospráva, nezávislost na veřejné moci, svobodný výkon advokacie a advokátní mlčenlivost. Ač to tak může působit, je třeba si uvědomit, že uvedené postuláty neexistují samy o sobě. Ze strany advokátní komory a jejich představitelů je vynakládáno mimořádné úsilí, aby nebyly oslabovány a oslabeny nad míru únosnou.

Jak uvádím výše, letos do představenstva kandiduje úctyhodných třicet sedm kandidátů, což je skvělou zprávou především pro advokacii samotnou. Každý z voličů má letos příležitost vybrat si kandidáta dle svého gusta. Kandidáta, který bude vyhovovat jeho ideálům o tom, jak má být advokacie v příštích letech spravována.

Na kandidátce lze nalézt kolegy, kteří nabízí léta svých zkušeností, které získali prací pro advokacii, a kterým patří dík nejenom za to, že advokacie je stále nezávislá, samosprávná a advokáti ji mohou vykonávat jako svobodné povolání.

Další kandidující skupinou jsou kolegyně a kolegové, kteří naopak v orgánech Komory nikdy nepůsobili. Tyto kandidátky a kandidáti oproti zkušeným bardům mají prozatím hlavy čisté. Nenesou si jizvy z řady bitev, které musí ČAK za zájmy advokacie soustavně svádět. Na druhou stranu přináší svěží pohled na správu a směřování advokacie, inovativní myšlení a řadu nápadů, které nepochybně advokátní komoře i advokátnímu stavu významně prospějí.

Někde uprostřed se nachází kandidáti Moderní advokacie, kteří si již zažili, o čem je práce v advokátní komoře. Vědí, že nestačí mít jen skvělé nápady a vize, kam je třeba advokacii směřovat, ale že každý posun je vykoupen prací a náklady včetně finančních, které je třeba vynaložit, aby bylo cíle úspěšně dosaženo. Kandidáti, kteří pracují v právních firmách, mají zkušenosti s tím, jak má vypadat marketing, business development, řízení back office, jak nabízet a poskytovat služby, jak řádně spravovat finance, hospodařit, řídit rizika, vzdělávat atd., mají tedy nepochybně co nabídnout advokacii jako celku.

Ať již bude zvolen kdokoliv ze sedmatřiceti kandidátů, doufám, že to bude pro advokacii přínosem. Je mi líto určitých nešťastných, osobně zabarvených výroků některých kandidátů. Je třeba mít na vědomí, že nevolíme poslaneckou sněmovnu, ale zástupce advokátního stavu. Kandidáti, kteří budou zvoleni, spolu budou sedět čtyři roky v představenstvu a budou spolupracovat. Charakteristickým znakem advokacie vždy byla důstojnost, korektnost a umírněnost ve vystupování vůči kolegyním a kolegům. Důvod je velmi prostý – kolega, který zastupuje protistranu, může druhý den zastupovat stejného klienta a hájit společně jeho zájmy. Obtížně se v takovém případě spolupracuje s osobou, která se na druhé straně nechovala profesionálně. To samé platí o práci v představenstvu. Věřím, že předvolební střety budou vedeny ostře a břitce, ale vždy pouze v rovině věcné a nikdy v rovině osobní.

Voliči si 22. října zvolí nové představenstvo. Nechme se překvapit, jak nakonec vše dopadne. Jak říkala máma Forresta Gumpa: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“ Ať máte šťastnou ruku.

 

Mgr. Lukáš Trojan, advokát, kandidát do představenstva České advokátní komory za platformu Moderní advokacie
Převzato k publikaci s laskavým svolením redakce epravo.cz.
Foto: Jan Kolman

Go to TOP