Zakladatel české civilistiky Antonín rytíř Randa se narodil před 190 lety

Dne 8. července si připomínáme již 190 let od narození zakladatele moderní české civilistiky, profesora občanského práva na právnické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze JUDr. Antonína rytíře Randy. Letos dne 6. října rovněž uplyne 110 let od jeho úmrtí.

 

Antonín Randa se narodil 8. července 1834 v Bystřici nad Úhlavou. V roce 1852 začal v Praze studovat na univerzitě, o čtyři roky později absolvoval právnickou fakultu, na níž v roce 1859 získal doktorát. Již v roce 1862 byl na pražské právnické fakultě jmenován mimořádným profesorem, v roce 1868 pak dosáhl řádné profesury pro obory rakouského občanského a obchodního práva.

Po rozdělení pražské univerzity na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem byl JUDr. Antonín rytíř Randa zvolen prvním prorektorem (1882/83) a pak druhým rektorem  (1883/84) české univerzity; děkanem právnické fakulty byl zvolen v letech 1872 a 1885.

Randovo vědecké dílo bylo svým rozsahem obrovské. Svoji vědeckou dráhu zahájil habilitačním spisem Držba, připravovaným na přelomu 50. a 60. let 19. století. Během více než půl století rozvíjené publikační činnosti vydal nespočetně knih a časopiseckých článků, věnovaných zejména právu občanskému, obchodnímu, směnečnému a vodnímu.

Zapojil se ale i do řady dalších aktivit; mj. patřil v roce 1864 ke spoluzakladatelům Jednoty právnické (nyní Jednota českých právníků), nestaršího českého právnického spolku; v letech 1890-1914 byl jejím starostou. Jednota od roku 1992 uděluje každoročně medaile (zlaté, stříbrné a bronzové), které nesou Randovo jméno a které podle statutu slouží jako „ocenění zásluh českých i zahraničních právníků, event. i dalších představitelů politického, veřejného a společenského života na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství, organizování právního života a upevňování přátelských vztahů s českými právníky“.

V rodné Randově obci byl v roce 2006 odhalen jeho pomník od akademického sochaře Václava Fialy, na jehož vybudování se finančně podílela i Česká advokátní komora. Zároveň byla otevřena i stálá Randova expozice v Muzeu Královského hvozdu v Nýrsku, jehož je dnes Bystřice nad Úhlavou součástí.

Antonín Randa, díky tomu, že publikoval česky i německy, umožnil proniknout do evropského povědomí i původně česky psaným právnickým spisům. Sám dosáhl věhlasu, který překročil hranice Rakouska-Uherska, byl znám na většině evropských univerzit. Byl však také všeobecně uznávanou autoritou při výkladu práva.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/, www.jednotaceskychpravniku.cz, red.
Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/, red.

Go to TOP