Reakce na: „Proč Komora soutěží nový web za půl milionu, ale už ne třicetiletý pronájem za téměř čtvrt miliardy?“

Podle čl. 64 odst. 1 organizačního řádu České advokátní komory přísluší rozhodování o nakládání s majetkem Komory mimo rámec obvyklého hospodaření představenstvu. Nakládáním s majetkem Komory mimo rámec obvyklého hospodaření se přitom rozumí zejména nakládání s majetkem Komory, jehož hodnota je vyšší než 1 milion Kč.

Podle čl. 65 organizačního řádu se rozhodnutí o nakládání s majetkem Komory v případě, kdy hodnota majetku nebo závazku Komory je vyšší než 2 miliony Kč, činí na základě výsledků výběrového řízení.

Výběrové řízení se tedy činí před vznikem nového obligačního vztahu, jehož je Komora účastníkem a ve kterém je v pozici dlužníka, tj. ve kterém vydává peněžní prostředky, se kterými hospodaří a získává za ně odpovídající protiplnění (dodání zboží, poskytnutí služeb atd.). Účelem výběrového řízení je tedy zajistit hospodárné nakládání s peněžními prostředky v rámci nově vznikajícího závazkového vztahu.

Uzavřením nájemní smlouvy na prostory v paláci Dunaj v květnu roku 2020 však nedošlo ke vzniku nového závazkového vztahu, ale k novaci toho stávajícího, založeného nájemní smlouvou již v roce 2004, kterou je Česká advokátní komora stále vázána a kde vystupuje v pozici nájemce. Vzhledem k tomu, že novace patří mezi instituty, na jejichž základě dochází ke změně v obsahu závazků a nikoli k jejich vzniku (viz § 1902 o. z.), nepřicházelo žádné výběrové řízení z povahy věci v úvahu, neboť nelze soutěžit obsah závazku v rámci závazku již existujícího.

Představenstvo ČAK tak postupovalo v souladu s organizačním řádem, když dle čl. 64 odst. 2 písm. c) rozhodlo o uzavření dohody o změně obsahu závazku dle § 1902 o. z.

Pro úplnost se konstatuje, že novaci závazků a jeho obsah schválila ekonomická sekce kontrolní rady ČAK, navíc se připomíná, že podmínkou a nezbytnou součástí novace nájemní smlouvy byla povinnost pronajímatele zajistit po dobu generální rekonstrukce paláce Dunaj jak náhradní kancelářské prostory, tak náhradní přednáškové místnosti, a to včetně stěhování na jeho náklady.

Odbor vnitřní a vnější legislativy ČAK

Go to TOP