Změny v právní úpravě podpory v nezaměstnanosti

S novou právní úpravou podmínek pro poskytování příspěvku při částečné práci přicházejí změny i do oblasti podpory v nezaměstnanosti a do zákona o nemocenském pojištění, které s problematikou souvisejí.

Ladislav Jouza

Podpora v nezaměstnanosti

Z důvodu zrušení příspěvku v době částečné nezaměstnanosti upraveného v § 115 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále zák. o zaměstnanosti), se tato změna promítla v souvisejících ustanoveních tohoto zákona. Ustanovení § 39 odst.3 obecně uvádělo, že o podpoře v nezaměstnanosti (dále „podpora“) rozhodne krajská pobočka úřadu práce. Nové znění tohoto odstavce konkrétně uvádí případy, kdy úřad práce vydá rozhodnutí. Je to např. v případech jestliže

  • se podpora v nezaměstnanosti nepřiznává,
  • podpora se přiznává v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem ( v těchto případech s e přiznává snížená podpora ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku zaměstnance),
  • jsou důvodné pochybnosti o době posledního zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti uchazeče, ve kterém by získal potřebnou dobu 12 měsíců důchodového pojištění pro vznik nároku na podporu,
  • je dán důvod pro zastavení správního řízení.

Absence potvrzení o průměrném výdělku

Úřad práce vydá rovněž rozhodnutí, jestliže uchazeč o zaměstnání řádně nedoložil průměrný měsíční čistý výdělek nebo jsou o jeho výši důvodné pochybnosti. To jsou v personální praxi velmi časté případy, kdy zaměstnavatel „zapomene“ zaměstnanci vydat potvrzení o průměrném čistém měsíčním výdělku.

Pro uchazeče, který nedoložil bez svého zavinění potvrzení o průměrném výdělku, poskytne úřad práce podporu v nezaměstnanosti ve výši odvozené od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Za první 2 měsíce je to ve výši 0,15 násobku, další 2 měsíce  ve výši 0,12 násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobku této průměrné mzdy. Pro rok 2021 je tato částka 34  611 Kč vyhlášená sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb. z 23. 12. 2020. Pro podporu v nezaměstnanosti to pro uchazeče o zaměstnání znamená při absenci potvrzení o průměrném výdělku částky  5 192 Kč, 4 153 Kč a 3 807 Kč. Podaří-li se uchazeči o zaměstnání dodatečně předložit řádné potvrzení o průměrném výdělku, úřad práce mu částky doplatí.


Písemné doručení

Do zák. o zaměstnanosti se novelou zařazuje nový § 39a. Bude-li úřad práce rozhodovat o podpoře v nezaměstnanosti v případech, kdy se nevydává rozhodnutí, musí uchazeči o zaměstnání doručit do vlastních rukou písemné oznámení o této podpoře a o její výši. Proti tomuto postupu může uchazeč o zaměstnání uplatnit  písemné námitky a to do 15 dnů ode dne doručení. Úřad práce vydá pak do 30 dnů ode dne, kdy jí byly námitky doručeny, rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti.

Údaje pro podporu

Podle dosavadního právního stavu (§ 42 odst.2 zák. o zaměstnanosti), který bude platit i nadále, úřad práce získává skutečnosti rozhodné pro přiznání podpory, od uchazeče o zaměstnání. Ten je povinen doložit úřadu práce např. evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání a o výši průměrného výdělku, doklad o výkonu jiné činnosti apod. Rovněž je povinen oznámit úřadu práce  do 8 kalendářních dnů změny těchto skutečností.

Novela zák. o zaměstnanosti doplňuje § 42 o nový odstavec 2,, který umožňuje úřadu práce získávat rozhodné údaje pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Informačním zdrojem bude systém vedený Česku správou sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění. Jedná se např. o  údaje o

  • druhu a době trvání zaměstnání,
  • době důchodového pojištění,
  • výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku,
  • výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné (včetně informace, zda bylo vyplaceno),
  • způsobu a důvodu skončení zaměstnání, který ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti.

Vzhledem k tomu, že novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti 1. 7. 2021, bude uvedené ustanovení účinné od 1. dubna 2022.


Prováděcí vyhláška

Některá ustanovení zák. o zaměstnanosti provádí a doplňuje vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb.. S novelou tohoto zákona je spojeno zrušení § 27 této vyhlášky, který upravoval podmínky a splatnost příspěvku v době částečné nezaměstnanosti. Podrobnosti jsou nyní uvedeny přímo v zákoně o zaměstnanosti v části  upravující příspěvek při částečné práci. Ustanovení v prováděcí vyhlášce je tedy bezvýznamné.


Zákon o nemocenském pojištění

Podle  § 94 zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., patří do povinností zaměstnavatele oznámit do 8 dnů okresní správě sociálního zabezpečení skončení pracovního poměru  zaměstnance. Nově se do tohoto ustanovení zařadila povinnost zaměstnavatele, aby sdělil okresní správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti týkající se zaměstnaných osob.

Doplnil se § 116 zákona o nemocenském pojištění o povinnost České správy sociálního zabezpečení sdělovat úřadům práce údaje potřebné pro přiznání  a poskytování podpory v nezaměstnanosti, jako jsou údaje o době a trvání zaměstnání, o průměrném výdělku. Toto ustanovení rovněž nabývá účinnosti první den desátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy od 1. dubna 2022.


JUDr. Ladislav Jouza, advokát, odborník na pracovní právo
Foto: canva.com

Go to TOP