ČHV podporuje návrh na nový systém úpravy péče o nezletilé děti

Český helsinský výbor vyjádřil v pondělí 3. května 2021 jednoznačnou podporu návrhu novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zabezpečování ochrany dětí v případě rozpadu manželství rodičů.

 

Ve svém vyjádření Český helsinský výbor uvádí:

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v současné době nachází sněmovní tisk č. 899/0, který počítá se změnou občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a některých dalších souvisejících zákonů. Cílem navrhované právní úpravy je změna přístupu, jímž je zabezpečována ochrana dětí v případě rozpadu manželství jejich rodičů tak, že do nastavení porozvodových vztahů budou soudy méně zasahovat a má být ponecháno především na rodičích, aby své budoucí poměry správně nastavili.

Navrhovatelé odůvodňují potřebnost novely zejména změnou společenských vztahů a sociodemografického vývoje. Výchova dítěte mimo manželství již dnes není považována za nutně ohrožující správný vývoj dítěte, stejně tak záruku správného vývoje nedává výchova dítěte osobami formálně sezdanými. Navrhovatelé se naopak domnívají, že nižší míra intervence ze strany státu bude mít na porozvodové vztahy pozitivní vliv a pomůže omezit stigmatizaci dítěte.

Navrhovaná úprava počítá se zrušením povinnosti schvalování dohody mezi rodiči soudem. Má být ponecháno primárně na rodičích, aby své porozvodové poměry upravili a péči o dítě nastavili sami, neformálně a podle potřeb všech, kteří mohou být rozvodem dotčeni, a to včetně práv dítěte, je-li schopno – vzhledem ke svému věku a vyspělosti – formulovat svůj názor. Schvalování dohody soudem přitom není vyloučeno zcela, stejně tak není vyloučeno, aby v případě, že rodiče společnou vůli nenaleznou, rozhodl o jejich budoucích poměrech autoritativně soud i bez návrhu.

Český helsinský výbor tento návrh jednoznačně podporuje a vítá.

Nový systém napomůže zrovnoprávnění sezdaných a nesezdaných párů, jelikož i rodičům dětí narozených v manželství umožní upravit budoucí péči o dítě neformálně a flexibilně.

Český helsinský výbor také oceňuje významné odlehčení agendy soudů i OSPOD, neboť lze očekávat, že její významná část bude vyřešena bez nutnosti jejich zásahu. Naopak se lze domnívat, že státní instituce se budou moci důsledněji zaobírat rodinami s opravdovými problémy, v nichž jsou jejich intervence skutečně potřebné. Jako pozitivní je jistě na místě vnímat i omezení „nepříjemných úředních úkonů“, a to zejména ve vztahu k dětem.

Nelze však zapomínat ani na rodiče, jimž ubyde velké množství starostí v tak obtížném životním období, jakým rozvod jistě je, za současného posílení jejich smyslu pro zodpovědnost za své blízké.

 

Za předsednictvo ČHV JUDr. Václav Vlk, předseda

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP