ČAK vydala prohlášení ke stíhání ruského advokáta I. J. Pavlova

Česká advokátní komora přijala s velkým znepokojením informaci o obvinění a prohlídce kanceláří ruského advokáta Ivana Jurjeviče Pavlova, známého obhájce lidských práv a ruských občanů obviněných z vlastizrady, špionáže, šíření tajných informací a výzvědné činnosti.

Advokát I. J. Pavlov se v poslední době věnoval důsledné obhajobě bývalého novináře Ivana Safronova (který byl v červenci 2020 obviněn z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou a od té doby je ve vazbě) a obhajobě fondů hlavního kritika Kremlu, vězněného opozičního politika Alexeje Navalného. Z dostupných informací vyplývá, že I. J. Pavlov byl obviněn právě pro důsledné plnění svých profesních povinností.

Česká advokátní komora připomíná, že nezávislost advokátní profese je nezbytným prvkem pro prosazování principů právního státu ve svobodné společnosti. Advokáti hrají klíčovou roli při zajišťování ochrany lidských práv a základních svobod. Právo na obhájce je zakotveno v čl. 14 odst. 3 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Ruská federace smluvní stranou. Doporučení Rady Evropy ke svobodě výkonu profese advokáta (2000)21 z 25. října 2000 upozorňuje, že by měla být přijata „veškerá opatření za účelem respektování, ochrany a podpory výkonu profese advokáta bez diskriminace a bez nesprávného zasahování ze strany institucí nebo veřejnosti, obzvláště ve světle odpovídajících ustanovení Evropské konvence o lidských právech.“ Podle Základních zásad Organizace spojených národů o úloze právníků z roku 1990 musejí členské státy zajistit, aby advokáti mohli vykonávat své profesní povinnosti bez zastrašování, zábran, obtěžování a nepřiměřených zásahů (zásada č. 16). Advokáti rovněž nesmějí být ztotožňováni se svými klienty či jejich případy v rámci výkonu své profese (zásada č. 18).

Česká advokátní komora opakovaně upozorňuje na stále častější útoky a zásahy do nezávislosti advokátní profese a jednotlivých advokátů po celém světě, zahrnující výhružky, zastrašování, mstění, obtěžování a zasahování do výkonu profesních povinností advokátů. Advokáti jsou vystavováni svévolným sankcím, včetně zatýkání, trestního stíhání či odebírání oprávnění k výkonu advokacie a/nebo situacím, kdy vlády nejsou schopny zajistit dostatečnou ochranu advokátů, jejichž bezpečnost je ohrožena z důvodu výkonu jejich profese.

Česká advokátní komora konstatuje, že jakékoliv postihování advokáta za to, že vykonává svoji profesi a důsledně zastupuje či obhajuje klienta, je nelidské a v rozporu s evropskými hodnotami i výše uvedenými ratifikovanými dokumenty.

České advokátní komora proto:

– vyjadřuje plnou kolegiální podporu ruskému advokátovi Ivanu J. Pavlovovi;

– naléhavě vyzývá ruskou vládu, aby dodržovala principy právního státu a mezinárodní závazky, které na sebe ratifikací citovaných dokumentů převzala, a ukončila neprodleně pronásledování advokáta Ivana J. Pavlova;

– vyzývá ostatní evropské advokátní komory, aby se k této výzvě přidaly.


Česká advokátní komora
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK
Foto: advgazeta.ru; Пресс-служба ФПА; ČAK


Česká advokátní komora toto prohlášení mimo jiné zaslala:

  • Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace k rukám ministra spravedlnosti Konstantina Anatoljeviče Čujčenka
  • Federální komoře právníků Ruské federace v Moskvě k rukám jejího prezidenta Jurije Sergejeviče Pilipenka
  • Velvyslanectví Ruské federace v ČR k rukám velvyslance Alexandra Vladimiroviče Zmejevského
  • Radě evropských advokátních komor – CCBE, její prezidentce Margarete von Galen

Go to TOP