Vláda schválila novelizaci zákona o znalcích, znal. kancelářích a ústavech

Na svém jednání dne 26. června 2024 vláda schválila novelizaci zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. „Předchozí

Na svém jednání dne 26. června 2024 vláda schválila novelizaci zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. „Předchozí vláda totiž nastavila zákonné podmínky tak, že znalci po tisících zanechávají své činnosti. Dnes schválený návrh má tento exodus zastavit. Návrh zákona přináší významné změny v oblasti znalecké činnosti. Je navržený tak, aby stabilizoval znalectví a odbřemenil znalce,“ uvedl ministr spravedlnosti.

 

Předloženou novelou je splněn další z bodů Programového prohlášení vlády v oblasti spravedlnosti a práva, kterým je závazek k vyhodnocení nové právní úpravy výkonu znalecké činnosti a k předložení návrhu nutných změn vedoucích k obnovení fungování činnosti znalců.

 

Hlavní přínosy návrhu:

 • Stabilizace znalectví
 • Odbřemenění znalců
 • Zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti, které v této oblasti vykonává dohled a zajišťuje agendu licencování znaleckých subjektů

 

„Návrh zákona jsme zpracovali mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024, a to na základě „volání praxe“. Zákon bylo třeba upravit tak, aby všechno mohlo dobře fungovat a aby se odstranily hlavní aplikační problémy znalecké právní úpravy, která je účinná od ledna 2021,“ vysvětlil ministr spravedlnosti.

 

Novinky:

 • zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – zapsaných do seznamu znalců před 1. 1. 2021 – původně do 31. 12. 2025,
 • prodloužení platnosti znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů zapsaných do seznamu znalců před 1. 1. 2021 o 3 roky, tj. do 31. 12. 2028,
 • částečné rozvolnění podmínek pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu (např. znalcům zapojeným do činnosti znalecké kanceláře nově bude umožněn výkon znalecké činnosti ve zbývajícím rozsahu znaleckého oprávnění samostatně, znaleckým ústavům se omezuje požadavek na rozsah výkonu vědeckovýzkumné činnosti),
 • zrušení povinného pojištění znalců – fyzických osob pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti a snížení administrativní zátěže znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů při dokládání povinného pojištění,
 • dílčí změny podmínek složení vstupní zkoušky znalce (zkrácení lhůty pro další případné opakování vstupní zkoušky znalce z 5 let na 3 roky a zrušení tříletého omezení platnosti obecné části vstupní zkoušky, žádá-li znalec o rozšíření rozsahu svého znaleckého oprávnění),
 • prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů a v případě údaje o přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů),
 • možnost uchovávat znalecký posudek v elektronické podobě bez ohledu na formu jeho podání a zkrácení minimální požadované doby platnosti časového razítka potřebného pro provedení a uchovávání znaleckého posudku v elektronické podobě z 5 let na 3 roky,
 • zefektivnění činnosti ministerstva při zajištění agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu,
 • rozšíření příslušnosti orgánu veřejné moci k rozhodnutí o znalečném a prodloužení lhůty pro výplatu znalečného z 15 dnů na 30 dnů,
 • součástí návrhu je i zavedení možnosti podat odborné vyjádření odborně způsobilých soukromých osob v občanském soudním řízení, zakotvení souvisejících odměn a navýšení odměn za odborná vyjádření v trestním řízení. Odborná vyjádření se využívají ke zjišťování odborných skutečností v jednodušších případech namísto znaleckých posudků. Cílem je snížení míry nadužívání znaleckých posudků (zejm. soukromých zadavatelů), zefektivnění řízení a zvýšení dostupnosti znalců, primárně pro zadavatele z řad orgánů veřejné moci.

Novela nabude účinnosti dnem 1. ledna 2025.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: vlada.cz

Go to TOP