Vláda schválila novelu zákona o léčivech i další opatření MZd

Na svém jednání 26. dubna 2021 vláda schválila kromě jiného novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Ta zavádí povinnost vést záznamy o lécích i pro podnikatele, kteří chovají zvířata nikoliv na potravinářské zpracování, ale také například regulaci reklamy na veterinární přípravky. Novela také přináší novinku – systém pro sběr dat o veterinárních antibioticích. Vláda se dále zabývala aktuální epidemiologickou situací a schválila další opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Novela zákona o léčivech zavádí kromě jiného i povinnost, aby veterináři při použití přípravků například s látkou s hormonálním účinkem nebo látkami potlačujícími činnost štítné žlázy měli souhlas chovatele.

Předpis upravuje také jiné zákony, například zákon o regulaci reklamy. V něm Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství navrhují, aby reklama ohledně medikovaných krmiv byla pouze pro veterináře. „Cílem je, aby bylo v maximální možné míře zabráněno tomu, že by reklama na medikovaná krmiva, v případě, že by byla zaměřená na osoby, které nemohou řádně posoudit rizika spojená s jejich používáním, vedla k nesprávnému používání či nadměrné spotřebě léčivých přípravků, což by mohlo ohrozit veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí,“ uvedli předkladatelé novely.

Měl by také vzniknout systém, do kterého se budou zaznamenávat informace o používání veterinárních léčiv. Zřizovatelem by měl být Státní veterinární ústav. Údaje v systému budou uchovávány po dobu deseti let, pak budou odstraněny, vybraná data si ale SVÚ ponechá ke statistickým účelům.

Vláda dále projednala a schválila například Konvergenční program ČR (duben 2021), který popisuje záměry a cíle hospodářské politiky vlády pro roky 2021–2024 zasazené do makroekonomického kontextu. Materiál, který Česká republika následně postoupí Radě Evropské unie a Evropské komisi k posouzení a vydání doporučení, mapuje situaci v české ekonomice zasažené koronavirovou krizí a jejími dopady jak do příjmové, tak i do výdajové stránky rozpočtu.

Schválila také mimořádnáochranná opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se např. provozu škol a testování žáků, maloobchodního prodeje či ochrany před zavlečením onemocnění covid-19 ze zahraničí na území ČR.

Nesouhlasné stanovisko pak vydala k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o zemském zřízení České republiky.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons

Go to TOP