ČAK k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ze dne 14. 2. 2021

Dne 30. 9. 2020 vláda ČR usnesením č. 957 vyhlásila nouzový stav pro území ČR, a to od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav musí být v souladu

Dne 30. 9. 2020 vláda ČR usnesením č. 957 vyhlásila nouzový stav pro území ČR, a to od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav musí být v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen vždy pro určité území a z konkrétních důvodů. Vláda v tomto případě vyhlásila nouzový stav pro území celé ČR, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR. Následně byl vždy na základě předchozích souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nouzový stav opakovaně prodlužován, a to až do 14. 2. 2021.

Dne 11. 2. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nevyhověla žádosti vlády a s prodloužením nouzového stavu souhlas nevyslovila. Následně vláda ČR dne 14. 2. 2021 usnesením č. 125 vyhlásila nový nouzový stav pro území ČR, a to od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. Nouzový stav byl vyhlášen na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti, a to ze stejných důvodů, jako ten původní. Tedy z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti ČR stanoví, že nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Na základě předmětného ústavního zákona se předpokládá v rámci systému brzd a protivah ingerence Poslanecké sněmovny, tedy moci zákonodárné. Systém brzd a protivah je mechanismus, který má zajišťovat rovnováhu v dělbě moci. Tento princip má být garantem toho, aby žádná ze složek státní moci nezískala výsadní postavení, kterým by mohla být v konečném důsledku ohrožena stabilita a funkčnost právního státu a demokratického státního zřízení (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR).

Vyhlášení nouzového stavu je zcela zásadní skutečností, kdy vláda „přepne“ právní režim do speciální podoby, přičemž je povinností všech orgánů výkonné moci tuto okolnost zohlednit ve svém rozhodování. Takový fakt jen zvyšuje naléhavost skutečné kontroly toho, zda takové zajištění bezpečnosti je stále ještě podloženo legitimním cílem, či nikoliv, tedy zda nejsou okolnosti vyplývající z takovéhoto režimu nadměrně přísné a zda je omezování práv v takovémto rozsahu skutečně nezbytné. V kontextu principu brzd a protivah nelze přehlížet fakt, že Poslanecká sněmovna jakožto „kontrolní orgán“ neshledala pro existenci, resp. prodloužení nouzového stavu další důvody a setrvání v nouzovém stavu jako legitimní cíl k ochraně základních práv či veřejného zájmu.

Vyhlášení „nového“ nouzového stavu při ignorování role moci zákonodárné jakožto kontrolního mechanismu proto lze považovat za zásadní porušení nejenom ústavních principů zakotvených v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR, ale zejména za evidentní ignorování podstaty parlamentní demokracie. Domníváme se, že připuštění relevance postupu některých hejtmanů a následného jednání vlády je obecně nepřijatelné a nemůže být odůvodněno ani potřebou dalšího boje s nákazou nemoci covid-19. Subjektivně prosazované kritérium odpovědnosti nemůže být nadřazeno Ústavě, jakožto základnímu pilíři demokratického uspořádání, a ochraně proti totalitě. Není též od věci zatím alespoň okrajově připomenout odpovědnost za škody způsobené fyzickým a právnickým osobám nezákonným postupem.

Z výše uvedených důvodů Česká advokátní komora upozorňuje na zcela zjevné obcházení účelu a smyslu zákona postupem, který není zákonem předvídán a který nelze ospravedlnit ani sledováním legitimního cíle, jakým je ochrana veřejného zdraví.

PS. Bez ohledu na to, zda nouzový stav je, či není, zda byl vyhlášen relevantně, či protizákonně, apelujeme na advokáty a advokátky, aby se s ohledem na faktický stav pandemické krize chovali při výkonu advokátní činnosti rozumně a s náležitým respektem ke zdraví jak klientů, tak i dalších osob, mj. jak v advokátních kancelářích, tak soudních síních.

Stanovisko představenstva ČAK pod vedením jeho předsedy JUDr. Vladimíra Jirouska

Foto: ČAK

Go to TOP