Unie obhájců ČR se vyjádřila k Výzvě slovenských právníků – Právny štát

Prezídium Unie obhájců ČR se seznámilo s „Výzvou slovenských právníků proti soustavnému porušování principů právního státu ve Slovenské republice“ (https://pravnystat.eu/), která poukazuje na nikoli banální problémy na Slovensku, a vydalo k ní následující prohlášení.

Do okamžiku zveřejnění tohoto prohlášení se k Výzvě připojilo přes 380 slovenských právníků ze všech oborů – soudců, prokurátorů, obhájců, akademiků i jiných právnických profesí.

Na obsahu Výzvy se shodli odborníci, kteří nepochybně pocházejí z různého profesního, ale pravděpodobně i politického prostředí.

Členové prezidia Unie obhájců ČR sledují dění na Slovensku a mají i jistou znalost momentálních problémů souvisejících s některými trestními stíháními, která ve Slovenské republice probíhají. Některé problémy, na které Výzva poukazuje, však nejsou jen problémy Slovenské republiky.

Unie obhájců ČR se ztotožňuje s Výzvou, pokud je poukazováno na aktuální podmínky vazby ve Slovenské republice, zejména na úpravu délky tzv. koluzní vazby. Ztotožňuje se i s obavami, které Výzva vyjadřuje vůči používání výpovědi spolupracujícího svědka jako klíčového důkazu. I Unie obhájců ČR vnímá jako problém vynášení informací z trestních spisů a jejich systematické, dlouhodobé předávání vybraným médiím. Také ji znepokojuje to, co Výzva označuje jako vztahy mezi vládnoucími politiky a soudní mocí a projevuje se tím, že rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení jsou vydávána za úspěch výkonné moci a takto prezentovaná. Ztotožňuje se rovněž s názorem, že takovýto postup připomíná rétoriku totalitních režimů, které si svoji popularitu budovaly i takovýmito procesy.

Unii obhájců ČR velmi znepokojuje poukaz Výzvy na to, že současná vládní moc zbavuje soudce jejich rozhodovací imunity za to, jak rozhodli, včetně nově zavedeného trestného činu „ohýbania práva“. Je znepokojena i varováním před snahami omezit nezávislost slovenské advokacie.

Výzva upozorňuje na nebezpečné tendence, které identifikujeme i v České republice: na zneužívání stavu legislativní nouze k prosazování jiných, než zcela nezbytných a stavem nouze vyvolaných legislativních změn, na rozporuplné a nepřiměřené zásahy do lidských práv, o kterých jsou veřejnost a dotčené orgány veřejné moci informovány opožděně a k nimž nedochází na základě zákona, nýbrž sporných, nedostatečně odůvodněných podzákonných norem.

Nejsilněji působí konstatování signatářů, že ve Slovenské republice dochází k odstraňování principů právního státu.

Jak je řečeno v úvodu, členové Unie obhájců ČR nejsou státními příslušníky Slovenské republiky a k některým bodům Výzvy se nechtějí vyjadřovat. Stejně jako Výzva sama zachovává

Unie obhájců ČR zachovává naprostou neutralitu ve vztahu ke konkrétním trestním stíháním. Výzvu však vnímá jako důvodnou a plně v souladu s článkem 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zaručujícím svobodu projevu. Proto vyjadřuje Výzvě ve výše uvedeném rozsahu plnou podporu.

Zdroj: Prezidium Unie obhájců ČR

Go to TOP