Čtyři otázky pro novou prezidentku CCBE – kdo je Margarete von Galen?  

Rok 2021 přinesl pro Radu evropských advokátních komor (CCBE), která zastupuje zájmy advokátní profese v Evropě, jednu zásadní novinku. Zcela poprvé je v její historii prezidentkou německá advokátka. Je jí Dr. Margarete Gräfin von Galen (na snímku), která byla prezidentkou berlínské advokátní komory a je aktivní v jejích výborech pro trestní právo. V historii CCBE byli v jejím čele tři němečtí advokáti – Dr. Herman Hüchting (1981-1982), Heinz Weil (1995) a prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig (2004). Tento rok stojí v jejím čele žena, která u příležitosti zahájení svého funkčního období odpověděla na čtyři profesní otázky a představila sebe i své aktivity v CCBE.


Jaká byla Vaše profesní dráha před tím, než jste byla zvolena prezidentkou CCBE?

Jsem advokátkou od roku 1983 a od roku 1998 se specializuji na trestní právo. V letech 1999–2011 jsem byla členkou představenstva Berlínské advokátní komory a v letech 2004–2009 jsem působila jako její předsedkyně. Vedle obhajoby v trestních řízeních rovněž poskytuji právní rady v oblasti compliance a působím jako externí ombudsmanka pro řadu společností. 

Kromě toho, že pracuji jako advokátka, jsem rovněž od roku 2014 soudkyní Ústavního soudu v Berlíně. V roce 2008 jsem po mnoha letech, co jsem se angažovala v otázkách trestního práva pro Německou advokátní komoru a otázkách práva EU pro Německou spolkovou advokátní komoru, vstoupila do CCBE jako členka jejího Výboru pro trestní právo.

V letech 20152017 jsem se stala členkou německé delegace při CCBE a na konci roku 2017 jsem byla zvolena viceprezidentkou CCBE. Od roku 2018 se aktivně zapojuji do vedení CCBE a na Plenárním zasedání dne 27. listopadu jsem byla zvolena prezidentkou CCBE pro rok 2021.

 

Jaké máte kromě Vaší práce v advokacii zájmy a kde hledáte rovnováhu pro Váš osobní život?

Mohu zmínit několik různých věcí: potřebnou rovnováhu mi pomáhají do určité míry udržovat mé čtyři děti, z nichž žádné si nevybralo profesi advokáta. Ráda si s nimi povídám o naprosto odlišných tématech, než která řeším jako advokátka. Kromě toho mě v mém volném čase těší spojení s divadlem a hudbou, které mi nabízí manželova práce. Zpěv a hra na klavír mi pak pomáhají relaxovat a soustředit se na různé výzvy. V neposlední řadě bych neměla zapomenout na ranní běh překrásnou krajinou mezi jezery a parky v Postupimi, kde žiji.

 

Jaké budou Vaše hlavní priority během prezidentského mandátu?

Mými prioritami budou zejména otázky z oblastí právního státu, iniciativy EU týkající se boje proti praní špinavých peněz a jejich dopady na práva občanů, výzvy, které přináší digitalizace justice a celosvětová podpora pronásledovaných advokátů. Budu pokračovat ve zviditelňování CCBE na unijní úrovni a mimo ni v rámci Rady Evropy a nadále zajišťovat, aby byl hlas evropských advokátů slyšen a uznáván.


Ochrana práva občanů na důvěrnost komunikace s advokátem
bude rovněž jedním z hlavních zájmů CCBE. Také boj proti praní špinavých peněz je závažným evropským problémem, v němž Komise zjistila potřebu existence evropského orgánu dohledu. CCBE se bude usilovně snažit, aby zajistila, že advokátní profese nebude podléhat takovému evropskému orgánu dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz. V současné sobě se zdá, že tento model by se prozatím mohl omezovat na dohled nad finančními institucemi, nicméně je jasné, že se jedná jen o začátek. Od druhé až po pátou AML směrnici dochází ke zpřísňování povinností pro advokáty. Ovšem, že si nepřejeme chránit advokáty, kteří jsou zapojeni do praní špinavých peněz, a nepopíráme, že k tomu ve výjimečných případech může docházet. Ale právo na důvěrnost pro občany, kteří využívají služeb advokátů, je však základním prvkem právního státu. Advokátní profese, jež je zapojena do výkonu spravedlnosti, je pilířem právního státu a nesmí se stát prodlouženou rukou státu. To by znamenalo nerespektování požadavku na nezávislost každého advokáta. Je tudíž úkolem CCBE opakovaně upozorňovat na tuto základní zásadu ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem/advokátní povinnost mlčenlivosti s cílem prosazovat dodržování principů právního státu. Občas též svádíme nesnadný boj, kdy jednotlivé případy mohou někdy vrhat špatné světlo na celou advokátní profesi. Úkolem CCBE je zajistit, aby si veřejnost a zákonodárci byli vědomi toho, že zachování nezávislosti advokátní profese je nezbytné a že k samosprávě neexistuje alternativa.

CCBE bude navíc nadále dohlížet na to, aby se snahy v oblasti digitalizace justice dále zaměřovaly na zkvalitňování justičních systémů a nebyly realizovány pouze za účelem zvýšení efektivity nebo úspory nákladů. Zlepšování přístupu ke spravedlnosti skrze zjednodušení soudních řízení a snížení nákladů může znít jako žádoucí výsledek, nicméně zlepšení přístupu ke spravedlnosti má malý význam, pokud působí újmu kvalitě justice. S velkými přínosy, jež nabízí technologie, přichází rovněž velká zodpovědnost zajistit, aby používání technologií v justici bylo etické, spravedlivé a zaměřené na člověka.

CCBE bude i nadále podporovat ohrožené advokáty z celého světa. V letech 2010 až 2020 bylo zavražděno, zatčeno nebo vyhrožováno přibližně 2500 advokátům po celém světě (http://idhae.fr/publications/.) Máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom zaručili, že všichni advokáti budou moci vykonávat svou profesi beze strachu z pronásledování. V tomto kontextu je jednou z hlavních priorit CCBE prosadit přijetí Evropské úmluvy o advokátní profesi s ohledem na to, že tento zvláštní závazný nástroj je k zachování nezávislosti a nedotknutelnosti výkonu spravedlnosti a právního státu nezbytný.


Jaký další vývoj na úrovni EU, jenž by mohl být předmětem zájmu advokátní profese, v roce 2021 očekáváte?

V reakci na vývoj různých politik se bude CCBE v roce 2021 rozhodně zaměřovat na kontrolu a zajištění kvality právních služeb.

V roce 2021 navíc zahájí v Lucembursku svou činnost Úřad evropského veřejného žalobce, který bude CCBE samozřejmě pozorně sledovat a od počátku by chtěla vést v této věci diskusi. CCBE bude usilovat o to, aby nedošlo k narušení rovnováhy, která by mohla mít nepříznivé dopady na práva obviněných osob, pokud jde o „kombinaci“ trestních řízení v členských státech a rozhodnutí přijatých v Lucembursku.

V neposlední řadě nás bude v roce 2021 rovněž zaměstnávat pandemie covid-19. Přestože všichni doufáme, že se v určitém okamžiku budeme v příštím roce moci vrátit do normálního stavu, problémy v současné době přetrvávají, a jsem si jista, že se budeme muset vypořádávat se změnami a omezeními v justičních systémech i nějaký čas po tom, co pandemie, doufejme, skončí.

Zdroj: CCBE
Překlad: Mgr. Veronika Slováčková, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: Andreas Burkhardt/DAV

Go to TOP