Ústavně-právní výbor doporučil PS změny ve vymáhání dluhů dětí

Navrhované omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí zřejmě Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své nadcházející schůzi schválí. Vládní novelu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Ústavně-právní výbor podpořil, ovšem za podmínky zapracování změn v přechodných ustanoveních. Podle normy by tak bylo možné vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by novela ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

 

Vládní návrh v přechodných ustanoveních předpokládal, že dnem účinnosti předlohy se vztáhnou nová pravidla zpětně na všechny děti do 18 let věku. „Pozměňovacím návrhem jsem posunula dobu o tři roky,“ řekla zpravodajka Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. „Dovolat se zákazu dětských dluhů tak budou mít s účinností zákona lidé do 21 let věku,“ dodala.

Norma by měla zavést také ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého – tak by měla novela zákona bránit práva věřitelů. Ručení se má vztahovat na případy, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, se kterým žilo ve společné domácnosti.

Škodu způsobenou dítětem mladším 13 let má podle předkladu hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Uvedené pravidlo by však mělo mít dvě výjimky – dítě bude odpovědné, jestliže škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu a též v případě, že to dovolí jeho majetkové poměry. To se týká případů, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela zákona by též měla znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, nejen jejich zákonným zástupcům.

Předloha mění i pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve by se splácely náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Podle zdůvodnění normy mají v současné době přednost úroky před jistinou, a tak roste riziko dalšího zadlužování dlužníka.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP