Nejvyšší správní soud se vyjádřil k problematice vinklářství

Neoprávněné poskytování právních služeb neboli poskytování právních služeb neoprávněnými osobami, tedy takzvané vinklářství, je trnem v oku celému advokátnímu stavu. Česká advokátní komora pranýřuje vinkláře dlouhodobě. Poslední rok přidala na intenzitě a důslednosti svého boje, když vinkláře začala umísťovat na Desku (ne)cti, aby široké veřejnosti dala jasně najevo, že počínání vinklářů je velice nebezpečné, a to zejména pro jejich klienty.

Nejvyšší správní soud se otázkou vinklářství zabýval nedávno, když dne 25. listopadu 2020 vydal rozsudek 9 As 77/2020 – 19 v právní věci žalobce L.M. proti žalované České advokátní komoře, a to proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku MS v Praze.

V daném případě šlo o to, že kárný senát napomenul advokátního koncipienta a uložil mu pokutu ve výši 3 000 Kč za to, že po dobu výkonu své koncipientské praxe v roce 2012 neoprávněně poskytoval právní služby na základě uzavřené mandátní smlouvy, a to svým jménem a na svůj účet, čímž porušil jak § 16 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění rozhodném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o advokacii“), § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 4 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, ve znění rozhodném pro projednávanou věc (dále jen „etický kodex“), a § 38 odst. 1 a 2 zákona o advokacii, vše ve spojení s § 39 zákona o advokacii.

„Nejvyšší správní soud nejenže dal za pravdu a potvrdil řádnou činnost kontrolních a kárných orgánů Komory, ale v odůvodnění rozsudku velice pregnantně vyjádřil svůj názor na to, kdo jediný má právo poskytovat právní služby a kdy, ve které fázi ´děje´, má být vinklářství sankcionováno,“ uvedl místopředseda představenstva ČAK JUDr. Tomáš Sokol.

Podle výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou právní služby oprávněni poskytovat zásadně pouze advokáti.

Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, která je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů (§ 4 a § 40 odst. 2 zákona o advokacii). Každý, kdo je oprávněn poskytovat právní služby, je nuceně členem této profesní samosprávné korporace.

Jak konstatoval NSS, že ruku v ruce s tím je úlohou ČAK (jako subjektu veřejné správy) dbát o naplnění podmínek pro profesionální (kvalifikované, odborné) a férové (rovné) poskytování právních služeb. V tomto ohledu především právní služby nemůže poskytovat ten, kdo nesplňuje předpoklady pro výkon advokacie (§ 5 odst. 1 zákona o advokacii) a povinnosti advokáta (§ 16 až 31 zákona o advokacii). Chrání se tím v prvé řadě příjemci právních služeb před nekvalifikovaným výkonem této činnosti a jejich poskytovatelé před nerovnou konkurencí, v konečném důsledku se tím však přispívá i ke kultivaci právního prostředí jako celku.

V rozsudku se dále konstatuje, že poskytování právních služeb osobou odlišnou od advokáta zasahuje do zákonem chráněné hodnoty, jíž je kvalifikované a rovné poskytování právních služeb. Pokud se jej dopustí advokátní koncipient, odporuje navíc (a v projednávané věci v prvé řadě) postavení, které mu v rámci profesní samosprávy náleží. Jelikož si osobuje oprávnění, jež je mu zákonem zapovězeno a na jehož výkon se teprve připravuje, příčí se jeho jednání chráněným zájmům spojeným s přípravou (výchovou) a profesními (etickými) standardy advokátních koncipientů.

Jde-li o neoprávněné poskytování právních služeb, je sankcionováno již samotné jednání, s nímž zákon spojuje zásah do chráněné hodnoty (kvalifikovaného a rovného poskytování právních služeb). Jde o delikt čistě činnostní (formální), k jeho dokonání tedy postačí jednání. Následek (zasažení objektu) se proto nemusí projevit jako účinek, resp. nastane i tehdy, není-li účinek dán (např. není-li klientovi způsobena újma).

Poskytnutí právních služeb osobou, která k tomu není oprávněna, je sankcionováno proto, že je podle zákona samo o sobě (typicky, abstraktně) společensky škodlivé (nebezpečné). Nadto v projednávané věci jde o zrcadlení tohoto objektu k objektům spojeným s postavením advokátního koncipienta v profesní samosprávě

Celý rozsudek 9 As 77/2020 – 19 v anonymizované podobě naleznete ZDE.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP