Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek: Trestní právo daňové

C. H. Beck, Praha 2020, 312 stran, 590 Kč.

Když se řekne trestní právo, tak většina laické veřejnosti si představí trestné činy vraždy, loupeže, znásilnění, těžkého ublížení na zdraví, krádeže, terorismu atd. Ale je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o jeho část. Kupříkladu podle statistik Ministerstva spravedlnosti bylo v roce 2018 pravomocně rozhodnuto 990 věcí s daňovými trestnými činy, z čehož 848 se týkalo fyzických osob a 142 právnických osob. Jedná se tak o necelé jedno procento z veškerých pravomocně vyřízených trestních věcí (90 935) v tomtéž roce.

I když se tak může zdát, že jde o zanedbatelnou část trestné činnosti v České republice, je nutné si uvědomit, že daňové úniky jsou v řádech miliard korun. Jen v části, ve které zamezila dalším daňovým únikům tzv. Daňová Kobra, se v roce 2018 jednalo o 2,5 miliardy korun. Je tedy žádoucí, aby se orgány činné v trestním řízení, advokáti, ale i další osoby v dané problematice dobře orientovaly, byť je obecně známé, že tato oblast není v dnešní komplikované době u všech odborníků příliš oblíbená. V návaznosti na to se nelze divit, že se v ní pořádně neorientuje, přinejmenším i s ohledem na časté změny, ani celá řada občanů a podnikatelů, ačkoliv se tato oblast reálně dotýká každého z nás. Tento postoj veřejnosti je zapříčiněn i její složitostí, značným rozsahem, detailností a nezbytnou mírou znalostí z dalších oborů, jako je např. ekonomie. Lze tak obecně prohlásit, že každá publikace zabývající se touto tematikou je vítána. Jelikož se opravdu jedná o nelehkou problematiku, o to více je namístě si vážit takových prací, které jsou přehledné, psané srozumitelnou formou a především komplexní. To se autorům v této publikaci podařilo.

Daňové trestné činy jsou zvláštní skupinou hospodářských trestných činů, jejichž objektem je zájem na řádném plnění daňových, poplatkových, celních, pojistných a jim podobných povinností k majetkovému (peněžnímu) plnění povinných subjektů do veřejných rozpočtů. Jejich podstatou je buď přímé zkrácení vyjmenovaných povinných plateb (jejich nepřiznáním, neoprávněným snížením či neodvedením), anebo jednání umožňující daňové a jim podobné finanční úniky (nesplnění oznamovací povinnosti, padělání či jiné nelegální nakládání s předměty k označení zboží pro daňové a poplatkové účely). Trestnost předpokládá porušení mimotrestních právních norem, zejména z oblasti finančního práva.

Je evidentní, že v případě autorů publikace se jedná o odborníky z praxe, kteří se daňovou kriminalitou a všemi jejími aspekty zabývají značnou dobu, a to velmi podrobně. Kniha je napsána velice čtivě. Ze samotného textu je zřejmé, že autoři ji vytvářeli nejen pro právníky zabývající se trestním právem, ale i pro další profese, jako jsou ekonomové, účetní, daňoví poradci atd., jelikož na samý úvod velice instruktivně vysvětlují odbornou terminologii takovým způsobem, že je lehce pochopitelná i pro laika, který s trestním právem, ale ani s daňovou problematikou nepřišel nikdy do bližšího kontaktu.

Nejedná se toliko o teoretickou publikaci, která by se týkala daňových trestných činů. K tomu slouží již nespočet vysokoškolských učebnic. Naopak jde o knihu převážně praktickou. Autoři velice srozumitelně uvedli, jakou podobu mají daňové trestné činy, jakými způsoby se tento druh trestné činnosti v praxi většinou páchá, na co si dát pozor při jejím odhalování, na jaké důkazy se zaměřit při trestním stíhání pachatelů nebo jaký je rozdíl mezi daňovým a trestním řízením, včetně pravomocí jednotlivých státních orgánů atd. Je tak nutné ocenit především to, že kniha souhrnně obsahuje veškeré potřebné informace, a to jak z pohledu trestního, tak správního. Publikace je protknuta nejrůznějšími poznatky z praxe, učebnicovými příklady a toto vše je podporováno a doplňováno nejen bohatou judikaturou českých trestních či správních soudů, ale také judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Autoři si dali velice záležet na tom, aby citlivě vysvětlili odlišnost daňového a trestního řízení. Následně sice vytýkají rozdílnou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, ovšem již bez bližšího důrazu právě na odlišnosti daňového a trestního řízení, a tudíž různých aspektů, ze kterých tyto soudy k problematice přistupují.

Kniha je i tak dobrým průvodcem nejen pro orgány činné v trestním řízení či advokáty, ale i pro další osoby zabývající se správním právem a daňovým řízením, jakož i pro samotné daňové subjekty. Závěrem je nutné celou publikaci pochválit a doporučit ji čtenářům, kteří si v dané problematice chtějí ucelit informace nebo si jako laici rozšířit povědomí, jelikož v jedné knize naleznou komplexní informace k dané problematice ve všech souvislostech a nemusejí provádět obsáhlou rešerši z několika různých zdrojů. Je také nutné říci, že pro časté změny je poměrně komplikované na poli daňové problematiky vydávat nějakou publikaci, jelikož co platí dnes, nemusí platit zítra, o čemž autoři moc dobře vědí a již dopředu reagovali na debatovaná témata, jako jsou např. návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti či změny hranic výše způsobené škody v trestním zákoníku.

 

JUDr. Petr ANGYALOSSY, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu

 

Go to TOP