Konference Právo & Praxe 2020 – poprvé pod novým názvem, poprvé online

Aktuální ročník tradiční, v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější právnické odborné konference, která je známá pod názvem Soukromé právo, se spolupořadatelé, mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ a Česká advokátní komora rozhodli přejmenovat na Právo & Praxe tak, aby vyhověli volání po jejím širším záběru, a mohli tak programový obsah pojmout co nejkomplexněji.

 

Spoluorganizátoři nově zaměřují program nejen na aktuální otázky soukromého práva, ale i na otázky práva veřejného, když v současnosti nelze mnohé právní otázky přesně zařadit do té které kategorie. Letošní ročník je navíc o to specifičtější, že celý svět zasáhla pandemie onemocnění Covid-19, která s sebou přinesla i další – dosud nikdy nepoznané a neřešené – právní otázky.

Blok k institutu náhrady škody byl plánován již dlouho, ale to, že nyní nabude takového významu, nikoho zkraje roku ani nenapadlo. Stejně jako to, že nebude možné uskutečnit žádnou část, ať již tradiční ostravskou, brněnskou nebo pražskou, prezenčně, tak jak byli všichni řečníci i posluchači po léta zvyklí.

Spoluorganizátorům se podařilo, za přísných hygienických opatření, uspořádat alespoň jednu konferenci Právo & Praxe, a to online. Proběhla dne 30. listopadu 2020.

Krátce po deváté hodině ranní ji za kamerou ze studia v Dušní ulici v Praze zahájil předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ pan Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA, který nejprve poděkoval všem partnerům konference, zejména pak hlavnímu, společnosti Wiass, a poté ve svém úvodním slově přiblížil program následujících přibližně pěti hodin online přenosu. Ten se zaměřil na již zmíněné otázky institutu náhrady školy a na další legislativní aktuality, jako je například novela zákona o obchodních korporacích či nový stavební zákon, a jako již tradičně i na nové, moderní trendy v poskytování právní pomoci.

Jako první se slova za kamerou ujala místopředsedkyně ČAK, advokátka JUDr. Monika Novotná (na snímku níže), která ve svém vymezeném čase představila jeden z institutů podle novely zákona o obchodních korporacích (která vejde v účinnost od 1. ledna 2021), a to Žalobu na doplnění aktiv. Pokud jde o odpovědnost člena statutárního orgánu, doktorka Novotná publiku popsala dva aktuální judikáty – NS 29 Cdo 3770/2016 a NS 27 IICdo 62/2017, a zmínila se i o speciální úpravě odpovědnosti člena statutárního orgánu v případě úpadku. Uvedla, že žalobu na doplnění aktiv vnímá jako poměrně složitý odpovědnostní institut, upravený § 66 z. o. k.

Další řečník, JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M., který je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s. r. o., se věnoval Aktuálnímu vývoji judikatury k náhradě škody, zejména ve vztahu k podmínkám a výši odškodnění. I on se zaměřil na několik aktuálních judikátů, jako například II. ÚS 155/16 a NS 25 Cdo 956/2019 o okolnostech škody, dále NS 25 Cdo 2782/2017 týkající se otázky výše náhrady škody, kdy zdůraznil, že oprava vozidla ne vždy reparuje skutečnou škodu. Pokud jde o otázku okolností zvláštního zřetele hodné, pak poukázal na judikát NS 25 Cdo 3111/2018 známý jako Kopretina II, řešící otázku toho, jaké jsou podmínky zvýšení náhrady dle § 2957 o. z. u sekundárních obětí.

Na něho pak navázal advokát a vysokoškolský pedagog doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., s tématem Vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno), což je praktický, ale málo známý institut. O co tedy prakticky jde? V případě vyrovnání újmy prospěchem se jedná o situace, v nichž událost vyvolávající povinnost k náhradě újmy nezpůsobí toliko újmu, nýbrž dá současně vzniknout určitému prospěchu na straně poškozeného.

Po krátké technické přestávce se slova ujal přední český civilista, advokát a vysokoškolský pedagog doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., s tématem Podnájem v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu. Ve svém vystoupení poukázal na několik problematických bodů v rozhodnutích Nejvyššího soudu NS 26 Cdo 154/2019 z 17. 3. 2020 a NS 26 Cdo 1384/2020 z 22. 9. 2020.

Jeho kolega, advokát a odborník na otázky náhrady škody doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., pak své vystoupení zaměřil na Několik rozhodnutí Nejvyššího soudu z posledních měsíců týkajících se náhrady škody, z nichž některé jsou podle něho následováníhodné, jiné nikoliv. Při rozboru judikátu 25 Cdo 535/2018 zdůraznil, že odstupné neplní funkci náhrady škody, což správně judikoval i soud. K dalším rozhodnutím, jako NS 25 Cdo 2202/2019, NS 25 Cdo 3063/2018 a NS 25 Cdo 2418/2019, pak připojil i několik svých kritických poznámek.

Blok aktuálních legislativních otázek pak otevřel místopředseda ČAK, advokát JUDr. Robert Němec, LL.M. (na snímku), který představil Nejdůležitější novinky z velké novely zákona o obchodních korporacích, jako například změny týkající se právní úpravy člena voleného orgánu, podnikatelského seskupení, zisku a jiných vlastních zdrojů. Poukázal i na problematiku podílu s vysílacím právem, hlasování per rollam na valné hromadě a několik dalších. Mnoho změn považuje za poměrně vydařené s tím, že odstraňují mnohé dosavadní nelogičnosti.

Člen představenstva ČAK, advokát JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., (na snímku níže), věnoval svůj příspěvek Rozmachu a úskalím řešení sporů online, což je téma v době pandemií, lockdownu a živelních pohrom více než aktuální. Poukázal na pozitiva, i negativa takového způsobu řešení a připojil i několik osobních postřehů a rad.

Jeho kolega, člen představenstva ČAK, advokát JUDr. Michal Žižlavský se pak zaměřil na to, co rozhoduje o úspěchu obchodního věřitele v insolvenčním řízení.

Nový stavební zákon si jako téma své přednášky vybral  spoluautor tohoto nového právního předpisu, který je nyní v legislativním procesu, advokát Mgr. František Korbel, Ph.D., a konferenci poté uzavřeli jeho kolegové JUDr. Ondřej Trubač Ph.D., LL.M., a Mgr. Patrik Koželuh s tématem Aby vás nedoběhlo trestní právo daňové.

Trestní právo daňové snad nikoho po jejich příspěvku už doběhnout nemůže, a spoluorganizátoři, řečníci i posluchači pevně věří, že v příštím roce je již nedoběhnou jiné pandemie a omezení a že všechny tři konference se uskuteční v prezenční formě a v tradičním přátelském odborném duchu. PF 2021!

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP