Zákon by měl zajistit, že lidem při stavu nouze nevyprší prověrky

Zájemcům o prodloužení prověrky pro přístup k utajovaným informacím by nemělo v budoucnu v době nouzového stavu hrozit, že Národní bezpečnostní úřad nestihne včas rozhodnout o jejich žádosti. Se změnou počítá novela zákona o ochraně utajovaných informací, kterou v pondělí 16. listopadu 2020 projedná vláda. Podle NBÚ nynější koronavirová epidemie způsobuje průtahy, kdy úřady i další osoby nestíhají ve stanovených lhůtách dodat informace potřebné pro rozhodnutí o dalším trvání prověrky.

Pro přístup k utajovaným informacím je nutné splnit zákonem stanovené podmínky, mezi které patří držení platného osvědčení. Jeho vydání předchází bezpečnostní řízení, které vede NBÚ. Ten je povinen zjistit přesně a úplně stav věcí v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí. „K tomu potřebuje získat podklady jak od orgánů státu, tak od podnikatelů, ale v neposlední řadě i od fyzických osob,“ píše NBÚ v návrhu.

Úřad dodává, že epidemická opatření znamenají řadu omezení, včetně zásahu do chodu státní správy. Po příslušných orgánech nelze spravedlivě požadovat dodržení obvyklých lhůt, které na dodání nezbytných informací mají. NBÚ je ale pak nemá včas. „Úřad tak nemůže rozhodnout ve stanovené lhůtě o opakované žádosti podané držitelem osvědčení a dochází tak k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím,“ uvádí úřad.

Novela tomu má zamezit tak, že pokud úřad nestihne o prodloužení prověrky rozhodnout, prověrka nevyprší k původně stanovenému datu a přístup k utajovaným informacím zůstane do rozhodnutí NBÚ zachován. Týkat se to má osob, které již prověrku mají a žádost o její prodloužení podají v době nouzového stavu, stavu ohrožení státu či válečného stavu. Nejdéle však přístup zůstane na dobu 12 měsíců po skončení platnosti původního osvědčení.

Úřad potřebnost změny zdůvodňuje tím, že držiteli prověrky jsou často osoby, které se podílejí na zajištění prvků kritické infrastruktury, bezpečnosti a obrany státu a poskytovatelů základních služeb. „Je nezbytné, aby byl zachován přístup k utajovaným informacím pro ty osoby, které splnily všechny podmínky pro vydání nového osvědčení, avšak ve standardní lhůtě nebylo rozhodnuto o opakované žádosti,“ dodává NBÚ.

Úprava by se měla týkat i lidí, kteří opakovanou žádost o osvědčení podali v poslední době, a platnost prověrky neuplyne do nabytí účinnosti předpisu. V době mimořádných stavů by se navíc v budoucnu měla zastavit lhůta, kterou zákon stanovuje pro délku řízení o osvědčení.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP