Představenstvo ČAK hledá cesty, jak uchazečům umožnit advokátní zkoušky

Epidemiologická situace, vyhlášení nouzového stavu a s tím související opatření si vynutila zrušení podzimního termínu advokátních zkoušek, o čemž byla advokátní veřejnost v předstihu informována. Ihned poté Komora zahájila intenzivní přípravy a jednání, aby bylo možné realizovat advokátní zkoušky co nejdříve, byť se zvýšenými náklady a s nesrovnatelně vyšší pracností pro všechny osoby zajišťující průběh advokátních zkoušek.


Je však nutné vnímat, že advokátní zkoušky jsou upraveny zákonem o advokacii a zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 197/96 Sb. zkušební řád. To vše je pak výrazně limitováno opatřeními vydanými v rámci nouzového stavu. Není nezbytné zvláště zdůrazňovat, že nelze postupovat v rozporu s těmito obecně závaznými právními předpisy, byť ve snaze uspokojit zájem koncipientů složit advokátní zkoušku co nejdříve.

Z těchto důvodů stále pokračují intenzivní jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti jak o dílčí novele zkušebního řádu, tak o výjimce z platných mimořádných opatření, aby advokátní zkoušky jak v písemné, tak v ústní části mohly být realizovány co nejdříve.

Je také intenzivně zvažována i možnost uskutečnit advokátní zkoušky při respektování podmínek mimořádných opatření např. tak, že písemná část zkoušky bude skládána v přítomnosti pouze dvou uchazečů v místnosti, ústní část zkoušky pak pouze za přítomnosti předsedy zkušebního senátu a jednoho zkoušeného při zajištění stálé online přítomnosti ostatních členů zkušebního senátu. Realizace těchto variant však může přinášet některé sporné momenty, které nelze pomíjet a které by mohly zpochybnit legalitu takto prováděných zkoušek.

Představenstvo ČAK na svém online zasedání dne 10. 11. 2020 přesto rozhodlo o dalších přípravách takto nestandardně prováděných zkoušek.

Ihned, jakmile to epidemiologická situace a tomu odpovídající právní stav umožní, bude vyhlášen mimořádný náhradní termín advokátních zkoušek prováděných obvyklým způsobem.

Žádáme advokátní koncipientky a koncipienty, aby sledovali web ČAK, Advokátní deník a Twitter ČAK, kde získají nejaktuálnější informace!

Současně byly schváleny řádné termíny advokátních zkoušek pro rok 2021 tak, aby advokátní koncipienti, jejich školitelé, příp. zaměstnavatelé mohli v dostatečném předstihu plánovat jak pracovní vytížení koncipientů, tak přípravu uchazečů ke zkouškám. Tyto termíny vyjdou ve Věstníku ČAK Č. 4/2020.

Mohu advokátní veřejnost ujistit, že Komora hledá veškeré cesty k tomu, aby uchazeči, kterým byl jejich termín advokátní zkoušky zrušen, ji mohli složit v co nejbližším termínu, samozřejmě při respektování platného právního stavu a při dodržení všech nezbytných hygienických opatření. To vše i při vědomí zvýšených nákladů a enormní náročnosti realizace takových řešení, jak pro zkušební komisaře, tak všechny další osoby podílející se na zajištění a průběhu advokátních zkoušek.

JUDr. RADIM MIKETA, místopředseda ČAK

P. S. Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek poskytl 11. listopadu 2020 Ministerstvu spravedlnosti požadované argumenty k žádosti o udělení výjimky, o kterou bude Ministerstvo spravedlnosti  žádat Ministerstvo zdravotnictví.

Go to TOP