Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pořadí již pátý Akční plán České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022“ schválila vláda České republiky na svém zasedání v pondělí 2. listopadu 2020.

 

Partnerství pro otevřené vládnutí je založeno na idejích, že otevřené vládnutí je vůči občanům přístupnější, vnímavější a odpovědnější a že zlepšování vztahu mezi lidmi a jejich vládami přináší dlouhodobé v čase exponenciálně narůstající výhody pro všechny. Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) má v současné době 98 členů, a to jak na národní úrovni (78 zemí), tak na regionální úrovni (20 regionálních účastníků), kteří spolupracují s několika tisíci organizací občanské společnosti. Tematicky závazky v jednotlivých akčních plánech přijatých členy OGP, kterých je dosud přes 4 000, pokrývají více než 50 oblastí.

 

Akční plán České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022“ (dále jen „Akční plán“) obsahuje celkem pět závazků, které budou v následujících letech naplňovány:

  1. zveřejňování rozhodnutí nižších soudů – jedná se o on-line zveřejňování anonymizovaných rozsudků vrchních, krajských a okresních soudů tak, aby byly lépe dostupné a využitelné jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost;
  2. zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání – jedná se o soubor aktivit (mediální kampaň, konference, semináře apod.), které mají napomoci zlepšení společenského vnímání oznamovatelů protiprávního jednání a zároveň odborné i laické veřejnosti srozumitelně představit novou právní úpravu implementující právo EU;
  3. otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě – cílem je vytvoření moderního informačního systému, který kromě využitelnosti uvnitř veřejné správy umožní i široké veřejnosti monitorovat kvalitu vzdělávání v ČR;
  4. zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech – cílem je vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní ústřední správní úřady s potenciálem zvýšit účinnost jimi přijímaných opatření a zároveň zmenšit riziko nehospodárného nakládání s vynaloženými prostředky v případě, že by přijímaná opatření byla nastavena nevhodně nebo bez dostatečné znalosti možných zamýšlených nebo nezamýšlených dopadů nejen na občanskou společnost;
  5. konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů – cílem je zvážit možnosti, jak vytvořit dobře využitelnou jednotně strukturovanou databázi poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů, která by zahrnovala informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

Součástí Akčního plánu je dále popis dosavadních aktivit České republiky v rámci otevřeného vládnutí a rovněž popis procesu jeho vytváření. Předchozí akční plány České republiky v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) mimo jiné napomohly k vyšší míře zveřejňování dobře zpracovatelných a strukturovaných informací ve formátu otevřených dat. V gesci Ministerstva vnitra došlo k vytvoření Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a k jeho naplnění relevantními a ze strany veřejnosti žádanými informacemi, např. z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) Ministerstva financí. V rámci dalšího ze závazků byly tyto sady dále rozšířeny o informace z oblasti vzdělávání, přičemž tato aktivita pokračuje i v rámci současného Akčního plánu.

Více podrobností o Partnerství pro otevřené vládnutí najdete na https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Packa / Czech Wikipedia / CC BY-SA 3.0 / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5088320

 

 

Go to TOP