ČAK zvažuje všechny možnosti náhradního řešení advokátních zkoušek

Vážení koncipienti, adepti advokátních zkoušek 2020! Včera bylo zveřejněno rozhodnutí předsedy Zkušební komise ČAK o zrušení zkušebních termínů listopad/prosinec 2020, a to bohužel bez náležitého odůvodnění a vymezení objektivních příčin, jež rozhodnutí podmínily. Tento poněkud nešťastný přístup, za který se omlouváme, se nyní snažíme napravit (o podrobné odůvodnění rozhodnutí – viz níže – jsem požádal místopředsedu představenstva odpovědného za výchovu a vzdělávání JUDr. Radima Miketu) a současně žádáme o pochopení. Věřte, že zvažujeme všechny možnosti náhradního řešení.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK


Odůvodnění zrušení zkušebních termínů listopad/prosinec 2020

Dne 19. 10. 2020 učinilo vedení České advokátní komory rozhodnutí o zrušení zkušebního termínu advokátních zkoušek listopad (písemná část advokátních zkoušek) a prosinec (ústní část advokátních zkoušek). Je na místě advokátní veřejnosti vysvětlit všechny okolnosti, které k tomuto rozhodnutí vedly. Je třeba zdůraznit, že se nejednalo o rozhodnutí lehké a unáhlené, ale naopak zohledňující reálný stav věci i obavy z šíření nákazy Covid-19, a bylo učiněno tak, aby uchazeči nebyli nadále vystavováni nejistotě, zda se zkoušky v plánovaném termínu uskuteční, či nikoli. Vedení Komory a zkušební komise si velmi dobře uvědomují všechny těžkosti, které to mnohým advokátním koncipientům i advokátům způsobí. Považuji tak za vhodné a potřebné celou situaci blíže odůvodnit a vysvětlit.

Průběh advokátních zkoušek upravuje zákon o advokacii a vyhl. MSp č. 197/1996 Sb. advokátní zkušební řád. Není tedy na rozhodnutí Komory, jakou formou a způsobem se advokátní zkoušky budou realizovat, aniž by se změnil zákon a zkušební řád. Ve zrušovaném termínu tedy bylo nutno postupovat dle stávající právní úpravy, takže úvahy o možnosti provádět zkoušky online či jiným distančním způsobem jsou zcela liché. Případné legislativní změny v rámci zákonné úpravy advokátních zkoušek, jsou-li vůbec žádoucí, vyžadují nejméně několik měsíců.

Na zkouškový termín listopad/prosinec 2020 bylo přihlášeno 142 kandidátů do Prahy a 70 do Brna, což by v běžném provozu znamenalo plné obsazení 10 zkušebních senátů v Praze a 5 senátů v Brně. Dle usnesení vlády č. 1021 z 12. 10. 2020 platí zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorách staveb. Pro realizaci písemné části advokátních zkoušek by bylo nutno vytvořit 29 skupin po 5 kandidátech v Praze a 14 skupin v Brně, přičemž je třeba vzít v úvahu, že písemná část zkoušky se koná po 3 dny v délce 6 (8 hodin dle předchozí úpravy), a nelze tak v jednom dni obměnit více skupin v jedné zkušební místnosti. Při zachování maximálního možného počtu osob v uzavřeném prostoru by pak ústní část zkoušek znamenala při obsazení 5členného zkušebního senátu zkoušet jen jediného kandidáta, samozřejmě bez umožnění účasti školitelů a veřejnosti. Doba advokátních zkoušek by se tak zdvojnásobila.

Realizaci advokátních zkoušek s ohledem na uvedené počty kandidátů nebylo možno uskutečnit i z provozních důvodů. Komora sama nedisponuje takovým množstvím vhodných zkušebních místností s potřebným sociálním zázemím a při omezení fungování konferenčních a stravovacích služeb ubytovacích zařízení a provozu vysokých škol nebylo reálné zajistit dostatek náhradních zkušebních místností.

Samozřejmě byla zvažována i možnost obsazení zkušebních senátů v původně plánovaném termínu a rozsahu, ale i zde nastala fakticky neřešitelná situace, neboť někteří členové zkušební komise jsou pozitivně testováni na SARS-CoV-2, někteří jsou v karanténě a jiní z obavy před případným ohrožením nákazou odmítli v daném termínu zkoušet. Předpokládat, že v listopadu a prosinci tomu bude zásadně jinak, by byl neodůvodnitelný a nezodpovědný hazard.

Nelze pominout ani nemožnost personálního (organizačního) zajištění zkoušek, jelikož většina zaměstnankyň Odboru výchovy a vzdělávání v Praze, do jehož působnosti spadá právě organizační zajištění průběhu advokátních zkoušek, je pozitivně testována na SARS-CoV-2 a nejde u nich o bezpříznakový průběh onemocnění. V této souvislosti je potřeba uvést, že i na ostatních odborech a odděleních Komory se již onemocnění či nařízená karanténa objevily, čímž dochází k omezování funkčnosti některých agend ČAK. Některé činnosti byly převedeny buď na jiná pracoviště nebo na pobočku ČAK v Brně (např. písemné testy, zajišťování online vzdělávání apod.). Za daných okolností nemůžeme navíc vyloučit riziko celkové karantény ČAK.

Věřte nám, že ani pro nás nebylo zrušení zkoušek jednoduchým rozhodnutím a není jistě v zájmu Komory odsouvat zkoušky bez skutečně závažných důvodů. Intenzivně se zabýváme všemi možnostmi, které nám současný stav a právní úprava umožňují, abychom uspokojili zájem kandidátů o složení advokátních zkoušek. O tom, zda se v listopadovém termínu zkoušky uskuteční, či nikoliv, bylo nutno rozhodnout nyní, neboť platí zákonná povinnost kandidáty obeslat nejpozději 4 týdny před zahájením písemné části zkoušky, tedy pozvánky by musely být distribuovány nejpozději 23. 10. 2020. V pozvánce pak musí být uvedeno složení zkušebního senátu a časový rozvrh zkoušky. Splnění této povinnosti s dávkou odpovídající jistoty je v současné době nereálné.

Nebylo možno tedy čekat do začátku listopadu, jak se situace bude vyvíjet, a až poté rozhodovat o dalším postupu. Jsme také přesvědčeni, že včasné rozhodnutí o zrušení zkušebního termínu je vůči koncipientům i jejich školitelům nepochybně vstřícnější než jeho rušení v pozdější době. 

Ještě jednou se všem adeptům za vzniklý stav omlouváme, ale jsem přesvědčen, že za daných okolností nebylo možno postupovat jinak. Mohu slíbit, že vedení Komory, zkušební komise i Odbor výchovy a vzdělávání učiní vše, co bude v jejich silách pro to, aby se zkoušky zrealizovaly v nejbližším možném termínu, o čemž vás budeme neprodleně informovat.


JUDr. Radim Miketa, místopředseda ČAK

 

 

 

Go to TOP