Lionelu Messimu se povoluje zapsat ochrannou známku MESSI, rozhodl SD EU

Soudní dvůr EU svým rozsudkem ve spojených věcech C-449/18 P EUIPO v. Messi Cuccittini a C-474/18 P J. M.-E. V. e hijos v. Messi Cuccittini zamítl opravné prostředky podané EUIPO a španělskou společností proti rozsudku Tribunálu, kterým se fotbalovému hráči Lionelu Messimu povoluje zapsat ochrannou známku „MESSI“ pro sportovní zboží a oděvy.

 

V srpnu 2011 podal fotbalista Lionel Andrés Messi Cuccittini k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku k zápisu následujícího obrazového označení jako ochranné známky Evropské unie, zejména pro oděvy, obuv a gymnastické a sportovní zboží:

 

 

 

V listopadu 2011 podal Jaime Masferrer Coma námitky proti zápisu ochranné známky přihlášené L. Messim Cuccittinim s tím, že existuje nebezpečí záměny se slovními ochrannými známkami Evropské unie MASSI zapsanými zejména pro oděvy, obuv, cyklistické helmy, ochranné oděvy a rukavice (práva k těmto ochranným známkám byla v květnu 2012 převedena na španělskou společnost J. M.-E. V. e hijos)1. V roce 2013 EUIPO námitkám vyhověl. Lionel Messi Cuccittini podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k EUIPO. V dubnu 2014 EUIPO odvolání zamítl v podstatě kvůli existenci nebezpečí záměny mezi označeními MASSI a MESSI. Lionel Messi Cuccittini se tedy obrátil na Tribunál Evropské unie s návrhem na zrušení rozhodnutí EUIPO2. Rozsudkem ze dne 26. dubna 20183 Tribunál toto rozhodnutí zrušil, přičemž měl za to, že věhlas fotbalového hráče neutralizoval vzhledovou a fonetickou podobnost mezi oběma označeními a vyloučil tak veškeré nebezpečí záměny.

EUIPO a společnost J. M.-E. V. e hijos podali kasační opravné prostředky proti rozsudku Tribunálu.

Svým rozsudkem ve spojených věcech C 449/18 P EUIPO vs. Messi Cuccittini a C-474/18 P J. M.-E. V. e hijos vs. Messi Cuccittini ze 17. září Soudní dvůr EU oba kasační opravné prostředky zamítá.

EUIPO (věc C-449/18 P) vytýkal Tribunálu, že se opíral pouze o vnímání podstatné části relevantní veřejnosti, aby vyloučil existenci nebezpečí záměny. Soudní dvůr EU má naproti tomu za to, že Tribunál řádně zohlednil vnímání ochranných známek MASSI a MESSI celou relevantní veřejností před tím, než rozhodl, že EUIPO dospěl k nesprávnému závěru, že užívání ochranné známky MESSI pro dotčené výrobky mohlo u relevantní veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny s ochrannými známkami MASSI.

Společnost J. M.-E. V. e hijos (C-474/18 P) tvrdila, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že v rámci posouzení nebezpečí záměny je třeba zohlednit věhlas osoby, v projednávané věci L. Messiho Cuccittiniho, jehož jméno je předmětem přihlášky k zápisu jako ochranné známky Evropské unie. Soudní dvůr EU uvádí, že stejně jako dobré jméno starší ochranné známky je případný věhlas osoby, jež žádá, aby její jméno bylo zapsáno jako ochranná známka, jedním z relevantních faktorů pro účely posouzení nebezpečí záměny, jelikož tento věhlas může mít dopad na vnímání ochranné známky relevantní veřejností. Tribunál se tedy nedopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že věhlas L. Messiho Cuccittiniho představuje relevantní faktor pro účely prokázání rozdílu mezi výrazy „messi“ a „massi“ z pojmového hlediska.

Soudní dvůr EU rovněž zdůrazňuje, že na rozdíl od toho, co tvrdila španělská společnost, otázka věhlasu, jemuž se těší L. Messi Cuccittini, spadala již do předmětu sporu před EUIPO. Dodává, že argumenty vznesené ve stadiu žalob před Tribunálem, které pouze uvádí všeobecně známé skutečnosti, nejsou považovány za nové argumenty, takže Tribunál správně rozhodl, že jelikož věhlas jména Messi, jako příjmení světově proslulého fotbalového hráče a veřejné osobnosti, představuje obecně známou skutečnost, tedy skutečnost, kterou může znát každý nebo kterou lze zjistit z veřejně přístupných zdrojů, představovaly tyto zdroje údaje, jež EUIPO mohl mít k dispozici v okamžiku, kdy přijal své rozhodnutí a které měl zohlednit v rámci svého posouzení pojmové podobnosti označení MASSI a MESSI.

Konečně má Soudní dvůr za to, že argumentace společnosti J. M.-E. V. e hijos, podle níž Tribunál neprávem použil judikaturu vzešlou z rozsudku Ruiz-Picasso a další v. OHIM4, spočívá na nesprávném pochopení tohoto rozsudku. Existence obecně známé starší ochranné známky, jež je dovolávána na podporu námitek, totiž nepředstavuje podmínku pro použití této judikatury. Soudní dvůr připomíná, že posouzení, jehož cílem je prokázat, zda má označení u relevantní veřejnosti jasný a určitý význam, se proto může týkat jak označení, které tvoří starší ochrannou známku (zde MASSI), tak označení, které odpovídá ochranné známce, jejíž zápis je požadován (zde MESSI). Z toho vyplývá, že Tribunál poté, co uvedl, že relevantní veřejnost vnímá označení MASSI a MESSI jako pojmově rozdílná, mohl tuto judikaturu právem použít.

 

 


1 Tatáž společnost uspěla ve sporu v jiné známkoprávní věci před Tribunálem. Bylo totiž zrušeno rozhodnutí EUIPO, jímž bylo vyhověno návrhu na prohlášení neplatností ochranné známky MASSI podanému výrobcem italských kol Masi. Viz rozsudek ze dne 3. května 2018, J-M.-E. V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI) (T-2/17).
2 Brazilský fotbalový hráč Neymar rovněž uspěl ve sporu v jiné známkoprávní věci před Tribunálem. Viz rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2019, Moreira v. EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) (T-795/17); viz rovněž TZ č. 63/19.
3 Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018, Messi Cuccittini v. EUIPO – J. M.-E. V. e hijos (MESSI) (T-554/14); viz rovněž TZ č. 56/18
4 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P)

 

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay

 

Go to TOP