František Schulmann: Podivné argumenty JUDr. Kláry Samkové

Koncem minulého roku JUDr. Klára Samková oznámila světu, že měla velice nutkavou potřebu založit organizaci na ochranu advokátů, protože – v jejím podání – Česká advokátní komora v daném směru naprosto propadá. Těžko vědět, co iniciátorka očekávala, v každém případě se žádný ohlas, natož velký, prostě nekonal.

 

JUDr. František Schulmann

To všechno bylo málo, protože přibližně v téže době se JUDr. Samková odhodlala k jednání – v civilizovaném světě vskutku neobvyklému – když zažalovala stavovskou organizaci a osobně předsedu kontrolní rady, anžto měla vyvstat akutní nutnost uchopit – samozřejmě systémově – povinnosti České advokátní komory včetně definice povinnosti mlčenlivosti a toho, co Komora smí, hlavně však, co si k ní nesmí dovolit.

Povinnost mlčenlivosti je popsána v zákoně o advokacii, povinnost mlčenlivosti – tu korektně, tu podpásově – jakž takž respektuje veřejná moc, třebaže zneužívá každé chvilky, aby prosadila likvidaci tohoto stěžejního práva klienta. Doktorka Samková pojala svůj boj za jedinou pravdu originálně – advokátní tajemství podle ní prý chrání především žalobkyni. Třeba v řízení vyjde najevo, před kým či čím chce být doktorka Samková chráněna.

Zvlášť zajímavý je další z argumentů žalobkyně: vyjadřovala se ke stížnosti, ačkoli jí prý žádný předpis takovou povinnost neukládá.

Ale:          

„Kontrolní oddělení … opatřuje od … advokátů … potřebné doklady a VYJÁDŘENÍ …“, to vše se lze snadno dočíst v ustanovení článku 38 odst. 3 usnesení sněmu České advokátní komory č. 3 ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory. Již uchazeč o přijetí ke studiu na právnické fakultě má povědomost, že oprávnění něco uložit či od někoho žádat, znamená pro adresáta povinnost reagovat. A advokát je podle § 3 odst. 1 zákona o advokacii vázán právními předpisy, mezi něž patří též stavovské předpisy.

Jak vidět, někomu je to čtení věru potřebné.

Když jsem v advokacii před mnoha lety začínal, jeden pošuk žaloval advokátní organizaci i mě osobně. Obvodní soud pro Prahu 1 řízení proti mně tehdy zastavil a žalobu proti advokátní organizaci jako čistě šikanózní zamítl. To jenom na okraj…

 

JUDr. František Schulmann, autor působí jako advokát v Praze
a jako člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

 

Zdroj: článek byl převzat s laskavým svolením autora a portálu Česká justice.cz
Foto: archiv JUDr. Františka Schulmanna a Pixabay

Go to TOP