Ochránce práv by podpořil případnou novelu katastrálního zákona

Platná právní úprava neumožňuje domoci se výmazu již neplatného předkupního práva jinak než vkladem do katastru nemovitostí a uhrazením správního poplatku ve výši dva tisíce korun. Podle veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka však může být tento poplatek pro řadu lidí překážkou k odstranění záznamu, který je v zásadě ničím neomezuje. Katastr nemovitostí se ale „zapleveluje“ neplatnými zápisy. Ombudsman by podpořil případnou novelu katastrálního zákona, která by problém odstranila.

Na Kancelář Veřejného ochránce práv se obrátil majitel bytové jednotky, u níž je v katastru nemovitostí zapsáno předkupní právo na dobu pěti let. Právní účinky vkladu, kterým bylo předkupní právo zapsáno, nastaly 14. května 2010, takže nejpozději 14. května 2015 předkupní právo plynutím času zaniklo. V katastru nemovitostí je však stále zapsáno, neboť katastrální pracoviště může výmaz provést pouze na základě ohlášení vlastníka nemovitosti v řízení o povolení vkladu. Přijetí návrhu na vklad je však spojeno s uhrazením správního poplatku ve výši 2000 korun. Stěžovatel namítal, proč má poplatek hradit, když právo zaniklo a zápis už neodpovídá právní skutečnosti.

Ombudsman Stanislav Křeček považuje námitku za opodstatněnou. Nepanuje spor o tom, že předkupní právo trvalo pět let a zaniklo plynutím času. Lze se domnívat, že zápis v katastru nemovitostí není rozhodný ani z pohledu materiální publicity, protože je z něj patrné, že dané právo už zaniklo. Ochránce si je však současně vědom toho, že podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vznik, změny a zánik práva, včetně předkupního, zapisuje vkladem. Vkladové řízení se pak zahajuje mimo stanovené výjimky na návrh a za přijetí návrhu na vklad se hradí správní poplatek. Stávající právní úprava tedy neumožňuje domoci se výmazu již neplatného předkupního práva jinak než vkladem a uhrazením správního poplatku.

Veřejný ochránce práv se domnívá, že pro mnohé občany může být správní poplatek ve výši 2000 korun příliš vysoký. To vede k tomu, že neusilují o výmaz práva, které neplatí, v zásadě je neomezuje a nevadí jim. Výsledkem pak je (a bude) „zaplevelení“ katastru nemovitostí již neplatnými zápisy.

Samotný výmaz předkupního práva omezeného na dobu určitou přitom nepředstavuje z pohledu katastrálního úřadu složitý úkon. Katastrální úřad zkontroluje náležitosti ohlášení a ověří, jestli uplynula doba, po kterou právo trvalo. Se zákonným zmocněním by mohl katastrální úřad výmaz takového práva provést i sám a příslušné osoby o výmazu pouze vyrozumět. Řešením by podle ochránce mohlo být i stanovení různé výše poplatku, a to buď podle složitosti návrhu na vklad, nebo počtu dotčených nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální ochránci sdělil, že podobné podněty rovněž zaznamenal a je podle něj třeba hledat řešení, které ochrání právní jistoty osob zapsaných v katastru i osob ze zápisu vycházejících. Zvažuje se podle něj možnost automatického ukončení zápisů práv omezených na předem známou dobu. Účastníci by s tím byli seznámeni a tato skutečnost by byla patrná i z výpisu z katastru. Tento postup však předpokládá změnu katastrálního zákona, jejíž novela by mohla být předložena v roce 2022.

Veřejný ochránce práv bude téma dál sledovat a bude-li to možné, změnu katastrálního zákona podpoří.

 

Zdroj: Kancelář Veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

 

Go to TOP