ÚS k náhradě nákladů řízení při zrušení podílového spoluvlastnictví

Ústavní soud zamítl svým nálezem ze dne 10. června 2020 ústavní stížnost ve věci sp. zn. III. ÚS 186/20 směřující proti nákladovému výroku rozhodnutí Krajského soudu v Praze.

Stěžovatelka spolu s vedlejšími účastníky vlastnila blíže specifikovaný pozemek. Jelikož se spoluvlastníci nedokázali shodnout na jeho využití ani podrobnostech zrušení podílového spoluvlastnictví, podali vedlejší účastníci žalobu k Okresnímu soudu v Mělníku, kterou se domáhali zrušení spoluvlastnictví a navrhli způsob rozdělení pozemku. V průběhu řízení návrh upravili tak, aby odpovídal vypracovanému geometrickému plánu. Okresní soud žalobě vyhověl a spoluvlastnictví vypořádal způsobem (nově) navrhovaným vedlejšími účastníky. Náhradu nákladů řízení nepřiznal žádné ze stran.

K odvolání stěžovatelky krajský soud prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že způsob rozdělení spoluvlastnictví zvolený okresním soudem převzal, rozhodl však zároveň, že jsou vedlejší účastníci povinni zaplatit stěžovatelce na vypořádání 65 000 Kč. Náhradu nákladů odvolací soud přiznal vedlejším účastníkům, které shledal v řízení úspěšnými, neboť navrhli přijatý způsob rozdělení pozemku.

V ústavní stížnosti stěžovatelka mimo jiné namítala, že krajský soud rozhodl v rozporu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 572/19 ze dne 12. 12. 2019, dle něhož by si v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, které má povahu tzv. iudicia duplex, měl každý z účastníků nést své náklady sám.

Ústavní soud neshledal ústavní stížnost důvodnou.

Ve svém rozhodnutí Ústavní soud vyšel z názoru vyjádřeného v nálezu sp. zn. I. ÚS 1441/11 ze dne 22. 9. 2011. V něm Ústavní soud konstatoval, že základním pravidlem rozhodování o nákladech řízení je zásada úspěchu ve věci podle § 142 občanského soudního řádu, a to i v řízeních majících povahu iudicia duplex. Promítnou-li soudy v tomto typu řízení jeho údajná specifika natolik, že přisouzení náhrady nákladů dle § 142 občanského soudního řádu  bude výjimkou, učiní tak dle citovaného nálezu bez opory v zákoně a poruší právo účastníků na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tento nález dosud nebyl překonán postupem dle § 13 nebo § 23 zákona o Ústavním soudu a je plně v souladu s  judikaturou Nejvyššího soudu, kterému primárně přísluší výklad podústavních předpisů.

Krajský soud tuto judikaturu následoval a vysvětlil, proč v řízení považoval za úspěšné vedlejší účastníky. Za této situace nebyl pro kasační zásah Ústavního soudu, který dlouhodobě vychází ze zásady, že problematika nákladů zásadně nedosahuje ústavní dimenze, prostor. Na uvedeném nic nemění, že ke změně nákladového výroku došlo po odvolání stěžovatelky, neboť (mimo jiné) odvolací soud prvostupňové rozhodnutí změnil a otázka nákladů byla po celou dobu řízení mezi účastníky sporná.

Jde-li o nález sp. zn. II. ÚS 572/19 ze dne 12. 12. 2019, který byl vydán až po napadeném rozhodnutí, ten musí být vykládán souladně s jemu předcházejícím a dosud nepřekonaným nálezem sp. zn. I. ÚS 1441/11 tak, že reagoval na jedinečné okolnosti tehdejší věci. Nenastanou-li specifické okolnosti věci opodstatňující postup dle jiného ustanovení občanského soudního řádu, musejí obecné soudy nadále v souladu s nálezem sp. zn. I. ÚS 1441/11 v řízeních o vypořádání spoluvlastnictví rozhodovat o nákladech podle zásady úspěchu ve věci, který se v tomto typu řízení posuzuje dle východisek vyjádřených v judikatuře Nejvyššího soudu.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 186/20 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: Pixabay

Go to TOP