NS: Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. června 2020.


Svoboda projevu, Tisk, § 4a předpisu č. 46/2000 Sb.,§ 11a odst. 1 písm. a) předpisu č. 46/2000 Sb.

Objektivita a vyváženost obsahu regionálního periodika by měla být dosažena uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskového zákona), ve znění účinném od 1. 11. 2013, kromě těchto požadavků na obsahovou kvalitu celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019)

Náhrada škody, § 415 obč. zák., § 420 odst. 1 obč. zák., § 1 odst. 3 předpisu č. 131/2000 Sb., § 3 odst. 2 předpisu č. 131/2000 Sb., § 34 předpisu č. 131/2000 Sb.

Povinnost městských částí hlavního města Prahy nahradit újmu vzniklou při nakládání s majetkem hlavního města Prahy svěřeným jim do správy nevylučuje současnou odpovědnost hlavního města Prahy za tutéž újmu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 5764/2017)

Společnost s ručením omezeným, Opatrovník (opatrovnictví) právnické osoby (o. z.), Opatrovník, § 165 odst. 2 o. z., § 487 odst. 2 o. z.

Funkce kolizního opatrovníka, jmenovaného právnické osobě postupem podle § 165 odst. 2 o. z., zaniká bez dalšího (ex lege) k okamžiku, kdy odpadne důvod, pro který byl kolizní opatrovník jmenován.

Soud, jenž jmenuje právnické osobě kolizního opatrovníka podle § 165 odst. 2 o. z., je povinen ve výroku svého rozhodnutí vymezit rozsah jeho působnosti (§ 487 odst. 2 část věty za středníkem o. z.). Působnost kolizního opatrovníka se přitom může týkat pouze těch záležitostí právnické osoby, jež nemohou řešit (při nichž nemohou právnickou osobu zastupovat) členové statutárního orgánu pro trvající střet zájmů.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1382/2019)

Pojištění odpovědnosti za škodu, Promlčení, § 619 o. z., § 620 o. z., § 626 o. z., § 629 o. z., § 635 odst. 2 o. z., § 636 o. z.

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu se ve smyslu § 635 odst. 2 o. z. promlčuje nejpozději uplynutím promlčecí lhůty stanovené pro právo na náhradu škody, a to jak lhůty objektivní, tak i lhůty subjektivní.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1976/2019)

Insolvence, Společník, Insolvenční řízení, Obchodní společnost, § 59 IZ. ve znění od 01. 01. 2016 do 30. 11. 2017, § 63 odst. 1, 3 IZ. ve znění od 01. 01. 2016 do 30. 11. 2017, § 74 předpisu č. 90/2012 Sb., § 75 předpisu č. 90/2012 Sb., § 79 odst. 1, 2 předpisu č. 90/2012 Sb., § 81 předpisu č. 90/2012 Sb.

Důležitými důvody, pro které může insolvenční soud odvolat člena věřitelského výboru postupem podle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona, mohou být i skutečnosti, pro něž tato osoba nebyla způsobilá k volbě do věřitelského výboru, obsažené v § 59 odst. 2 insolvenčního zákona.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2019, sen. zn. 29 NSČR 178/2017)

Insolvenční řízení, Insolvenční rejstřík, Odporovatelnost, Právní úkony, Splnění dluhu, Splnění závazku, Pojistné na sociální zabezpečení, Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, § 1 IZ., § 5 IZ., § 109 odst. 4 IZ., § 111 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 168 IZ., § 169 IZ., § 229 odst. 1 IZ. ve znění od 01. 01.2014, § 229 odst. 3 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 235 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 240 IZ., § 241 IZ., § 242 IZ., § 419 odst. 1 IZ., § 419 odst. 3 IZ. předpisu č. 589/1992 Sb., § 1 odst. 1 předpisu č. 61/1988 Sb., § 6 odst. 1 předpisu č. 61/1988 Sb., § 241 předpisu č. 40/2009 Sb..

Omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou dle § 111 odst. 1 insolvenčního zákona, spočívající v tom, že peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, dopadá i na pohledávky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Platba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti není právním jednáním nutným ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy ve smyslu § 111 odst. 2 insolvenčního zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2019, sen. zn. 29 ICdo 156/2017)

Insolvenční řízení, Majetková podstata, Společné jmění manželů, Vypořádání SJM, § 408 odst. 1 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 268 odst. 1 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 274 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 205 IZ. ve znění do 30. 06. 2017

Při výkladu § 274 insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 se závazky uspokojitelnými ze společného jmění manželů rozumí dluhy převzaté za trvání manželství (s výjimkou uvedenou v § 710 o. z.), které věřitelé jako pohledávky v insolvenčním řízení řádně uplatnili (přihláškou nebo jiným způsobem předepsaným insolvenčním zákonem).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2019, sen. zn. 29 ICdo 151/2017)

Daň z nemovitostí, Insolvenční řízení, Insolvenční správce, Plná správa cizího majetku (o. z.) [Správa cizího majetku (o. z.)], Pojištění majetku, Zajištění závazku, Zástavní právo, § 298 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 1423 o. z.

Při posouzení, zda má insolvenční správce majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka pojistit, je omezujícím faktorem ekonomická smysluplnost pojištění a posouzení, zda stav majetkové podstaty dovoluje sjednat pojištění majetku (zda se v majetkové podstatě nacházejí prostředky, z nichž bude možné pojištění platit).

U zajištěného věřitele jde také o úsudek, zda zaplacené pojistné společně s dalšími náklady spojenými se správou zajištěného majetku nebude přesahovat 4 % výtěžku zpeněžení.

Překročit náklady spojené se správou zajištění (4 % z výtěžku zpeněžení) lze v případě pojistného za pojištění zajištěného majetku pouze tehdy, pokud insolvenční správce získá souhlas zajištěného věřitele.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 09. 2019, sen. zn. 29 NSČR 167/2017)

Škoda na nemovité věci (o. z.), § 3028 odst. 1 o. z., § 2903 odst. 2 o. z., § 417 odst. 2 obč. zák., § 43 o. s. ř.

Při vážném ohrožení, kdy hrozící škodu nelze odvrátit jinak než vhodnými a přiměřenými stavebními úpravami, lze podle § 2903 odst. 2 o. z. uložit povinnost provést stavbu i na cizím pozemku, souhlasí-li s tím vlastník pozemku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1412/2019)

Náhrada škody, Pojištění odpovědnosti za škodu, § 2819 odst. 1 o. z., § 2819 odst. 3 o. z., § 6 odst. 1 předpisu č. 168/1999 Sb., § 6 odst. 2 předpisu č. 168/1999 Sb., § 6 odst. 3 předpisu č. 168/1999 Sb., § 7 odst. 1 písm. c) předpisu č. 168/1999 Sb.

Správce komunikace, který vynaložil náklady na vyproštění a odtah havarovaného vozidla z pozemní komunikace, má nárok na jejich náhradu proti provozovateli havarovaného vozidla, nikoliv přímý nárok na pojistné plnění (proti pojistiteli odpovědnosti) či na plnění z garančního fondu (proti České kanceláři pojistitelů) podle zákona č. 168/1999 Sb. Správci komunikace nenáleží ani náhrada tzv. odklízecích zachraňovacích nákladů (§ 2819 odst. 1, 3 o. z.), které se vztahují jen k pojištění majetku. Obecnou podmínkou nároku na náhradu těchto nákladů je, že byly oprávněnou osobou skutečně vynaloženy, např. zaplacením ceny provedených prací.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3662/2018)

Smluvní pokuta, Odstoupení od smlouvy, Neplatnost právního jednání, § 2048 o. z., § 544 obč. zák., § 2001 o. z., § 580 o. z., § 588 o. z.

Ujednání stran, které vznik práva na smluvní pokutu váže kromě porušení povinnosti na další právní skutečnost, kterou je odstoupení od smlouvy věřitelem pro porušení povinnosti dlužníkem, není zakázáno. Jde o ujednání o smluvní pokutě ve smyslu § 2048 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019)

Stavba, Stavba, součást pozemku (superficies solo cedit) (o. z.), § 135c obč. zák., § 1084 o. z., § 1086 o. z.

Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku později zaniklo.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 828/2017)

Rozhodčí řízení, Rozhodčí doložka, § 106 odst. 1 o. s. ř.

Mezi osobami z různých států může být ve smyslu čl. II Newyorské úmluvy uzavřena platně rozhodčí smlouva výměnou e-mailů, které neobsahují kvalifikovaný elektronický podpis.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 05. 2019, sp. zn. 23 Cdo 3439/2018)


Zdroj: Nejvyšší soud

Foto: Pixabay

 

Go to TOP