Advokáti v době koronavirové epidemie odpovídali, radili a vzdělávali

Advokátky a advokáti ani v době, kdy se život v naší zemi téměř zastavil, nezaháleli. Aktivně hned v prvních dnech začali odpovídat na dotazy stávajících i potenciálních klientů, zřizovali pro ně koroporandy, zveřejňovali na svých webech newslettery, zvedali telefony, předávali informace i cenné rady, odpovídali na četné dotazy médií… A jejich snažení, stejně jako aktivity České advokátní komory na poli koronavirové legislativy nebo při zajištění respirátorů pro advokáty i sociální služby, kde se jich hrubě nedostávalo, nezůstaly opomenuty. Je potěšující, že všechny tyto kroky ve víru epidemie „nezapadly“ a že advokáti nakonec úplně nedoceněnými hrdiny nebudou, alespoň podle článku, který Advokátní deník s laskavým svolením redakce převzal v plném znění z webu reflex.cz.      

 


Nedoceněnými hrdiny koronavirové krize jsou i advokáti

Zásadní rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví jakožto nezákonná, padlo na základě podnětu, který podal advokát. Tedy příslušník stavu, který je často napadán, že hájí pouze své zájmy, kryje kdejakou lumpárnu a chudáka klienta připraví o poslední peníze. Řada dalších žalob podávaných advokáty na neadekvátnost mimořádných opatření či na konkrétní postupy různých státních institucí na své projednání před soudy ještě čeká.

Koronavirová krize ukázala, že role advokátů ve společnosti byla v době existence nouzového stavu naprosto zásadní – ať již v roli edukátorů vysvětlujících konkrétní dopady jednotlivých mimořádných opatření neprávnické veřejnosti, nebo v roli hlídacích psů různých přehmatů výkonné moci, pokud se snažila stav zneužít k podkopání principů právního státu a k nedůvodnému omezování občanských práv.

Právní osvěta

Prakticky okamžitě poté, co vláda vyhlásila nouzový stav a rozjela se první mimořádná opatření, rozjely se aktivity jednotlivých advokátních kanceláří, kdy v různých mediálních výstupech i na sociálních sítích začali advokáti fundovaně vysvětlovat nejenom svým klientům, ale i široké veřejnosti konkrétní dopad jednotlivých opatření, nové povinnosti a omezení a vůbec celkovou osvětu okolo krizového stavu, to vše v dobrovolnických aktivitách.

Některé kanceláře zřídily dokonce speciální telefonní „hotlinky“ pro své klienty, jiné začaly vydávat firemní newslettery se základním poradenstvím klientům, další své rady vyvěšují zdarma k dispozici široké laické veřejnosti na sociálních sítích a webových stránkách. To vše za pochodu, kdy samy musely čelit ze dne na den omezujícím opatřením při zachování dosavadní úrovně poskytování již běžících právních služeb.

Unie rodinných advokátů, které šéfuje bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, zřídila pod záštitou České advokátní komory Koroporadnu pro akutní situace a dotazy a po dobu existence zodpověděla více než 6 000 dotazů. V týmu byli vedle advokátů a mediátorů také lékaři, psychoterapeuti a další odborníci, protože řada problémů nemá pouze právní rozměr. A konkrétně na OSVČ, které se ocitly ze dne na den bez příjmů, protože musely nuceně přerušit živnost, míří IT aplikace pro pomoc podnikatelům, kterou ČAK rovněž provozuje.

Portfolium dotazů, které Koroporadna řešila, bylo přitom různorodé – stejně tak, jak různorodé jsou dopady mimořádných opatření na běžný život každého z nás. Ať už jde o vysloveně agendu, která je hlavním tématem pro advokáty věnující se rodinnému právu – neplacení výživného kvůli dočasnému výpadku příjmů, právní otázky spojené s výplatou ošetřovného či styk s příbuznými po dobu karanténních opatření – nebo dotazy týkající se například exekucí, oddlužení, obecně řešení finančních potíží, detailní rady, jak konkrétně postupovat v rámci jednotlivých opatření, či jak komunikovat s příslušnými úřady.

Především na začátku vyhlášení nouzového stavu, kdy vláda nebyla schopna řadu souvisejících situací a právních problémů hodnověrně a jednoznačně vysvětlit a tápala v tom i média, byla role Advokátní komory i jednotlivých členů v rámci právní osvěty celospolečensky nezastupitelná.

Hlídací psi právního státu Advokátní komora rovněž výrazně zasáhla do řady legislativních úprav, především do tzv. Lex covid-19 zpracovaného Ministerstvem spravedlnosti, který přinesl aktuální změny týkající se insolvencí, oddlužení a exekucí. Řada návrhů a připomínek byla nakonec v běhu legislativního procesu akceptována a realizována. Zároveň se ale tvrdě vymezila proti snahám vlády pod záminkou krizové legislativy prosazovat i návrhy, které by neprošly běžným legislativním procesem, s tím, že stavu legislativní nouze nesmí být zneužíváno k přijímání zákonů, které bezprostředně nesouvisejí s mimořádným stavem, a projednání běžných právních předpisů je třeba odložit na dobu normálního stavu.

ČAK se rovněž vymezila proti netransparentnímu způsobu poskytování slíbené pomoci a rovněž se postavila za úplnou transparentnost při zveřejnění smluv uzavřených v souvislosti s nákupy ochranných prostředků a dalších výdajů vynaložených v souvislosti s krizovým stavem. V neposlední řadě se Komora vymezila i proti vládní snaze přenést pravomoci, které má v rámci vyhlášení nouzového stavu, na ministra zdravotnictví.

A budou to opět advokáti, kteří budou zastupovat občany a firmy, až budou žádat odškodnění za škody způsobené mimořádnými opatřeními a hájit zájmy svých klientů vůči skrblickému státu. V rámci hodnocení, které profese si zaslouží dík za to, že pomáhaly nad rámec svých povinností občanům řešit problémy spojené s nouzovým stavem, by role advokátů neměla zapadnout.

Autor: Dušan Šrámek
Ilustrační foto: Pixabay

 

 

 

Go to TOP