Lenka Holá, Martina Urbanová a kol.: Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 176 stran, 245 Kč.

Citovaná právní monografie je komplexně zpracovaným dílem autorů, z převážné části členů pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR, zřízené ministrem spravedlnosti k tématu mediace, kteří mají aktuální, hluboké a systémové znalosti této problematiky. Mezi autory lze najít jak akademiky, tak praktiky (advokáty) a zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR, čímž se tato publikace stává unikátní.

Práce plně uspokojí jak čtenáře hledající odpovědi na teoretická východiska tohoto institutu, včetně zařazení mediace do ostatních smírných postupů upravených v právním řádu ČR (z pohledu teoreticko-sociologického), tak odpovídá na otázky legislativně praktické, mířící zejména do problematických ustanovení právních předpisů upravujících mediaci v ČR, včetně námětů de lege ferenda. Publikace je obohacena též statistickými údaji Ministerstva spravedlnosti ČR až do r. 2018 včetně, a to jak analýzou dat soudní agendy civilní, tak opatrovnické.

Práce se poměrně jasně vyjadřuje k aktuálním horkým tématům spojeným s mediacemi, zejména k otázce soudem nařízeného prvního setkání stran s mediátorem. Odpovídá např. na často zmiňované otázky účasti advokáta a jeho úlohy v tomto setkání či na otázky úlohy soudů při realizaci těchto setkání. Zasazuje tento institut do mezinárodního kontextu Evropské unie, Rady Evropy a CEPEJ (Evropské komise pro efektivitu justice).

Práce je kvalitním zhodnocením osmi­letých zkušeností se zákonem o mediaci od jeho zrodu v roce 2012 a zdůvodňuje kvalifikovaně institut mediace v budoucí úpravě civilního řízení soudního, čímž se stává vysoce aktuální.

Práce však nezastírá některé přetrvávající obtíže, např. chybějící systém státem garantovaného dalšího vzdělávání mediátorů, nutnost vytvoření etického kodexu zapsaných mediátorů či profesionální propagace mediace, nebo jasný koncept ve financování mediačních služeb zejména v sociální sféře. Nutno však říci, že řadu z těchto témat již od data publikace této monografie sama pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti vyřešila či aktuálně řeší (následné vzdělávání mediátorů či etický kodex mediátora).

Práci doporučuji jako příručku pro širokou obec – akademiky i studenty VŠ zajímající se o mediaci (či ji studující v různých nadstavbových programech) a mající v plánu na toto téma publikovat, praktiky mediace, kterým odpoví na časté otázky kolem prvního setkání s mediá­torem, dále soudce, kterým přiblíží tento institut nejen z pohledu advokáta, ale též jim pomůže porozumět tomuto typu ADR procesu a jeho rozdílu od standardního soudního smíru. Napoví soudci, jak vybrat správného mediátora u mezinárodních mediací a jak pracovat s mlčenlivostí stran a mediátora v následném soudním řízení. A konečně, vysvětlí nejen soudům, ale i autorům budoucích konceptů civilního řízení soudního, proč a jak efektivně mediaci uchopit a legislativně v nových procesních předpisech upravit. Práce rovněž velmi dobře poslouží legislativcům pro budoucí náměty úpravy zákona o mediaci de lege ferenda.

 

JUDr. MARTINA DOLEŽALOVÁ, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí Sekce ADR České advokátní komory a členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k mediaci

Go to TOP