Lex covid justice nabyl účinnosti dnešním vyhlášením ve Sbírce zákonů

Dnes, 24. dubna 2020, byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novinka Ministerstva spravedlnosti tzv. lex covid justice. Jeho cílem je zmírnění dopadů stávající krizové situace na právnické osoby, podnikatele, účastníky soudních řízení, dlužníky a dlužníky v exekuci nebo či oběti trestných činů. Návrh úspěšně prošel celým legislativním procesem. Všechny změny začínají platit okamžikem tohoto vyhlášení.

Úlevy, které schválený zákon přináší, se týkají zejména pomoci fyzickým a právnickým osobám nebo podnikatelům:

  • Právnickým osobám pomůže především usnadnění způsobu rozhodování a prodloužení funkčního období členů orgánů – více informací ZDE.
  • Podnikatelům včetně OSVČ, kteří se v souvislosti s koronavirovou krizí dostali do přechodných ekonomických problémů, pomohou dočasné změny v insolvenčním právu – podrobněji k tomu ZDE.
  • Změny směřují také na pomoc dlužníkům v oddlužení  a povinným v exekuci.

Schválená verze zákona dále umožňuje požadovat prominutí zmeškání procesních lhůt ve všech typech soudních řízení, včetně lhůt, u nichž obecné předpisy jinak tuto možnost vylučují (např. u dovolání, kasační či ústavní stížnosti, v řízeních insolvenčních nebo exekučních). Každý, kdo z důvodu omezení přijatých v koronavirové krizi zmeškal lhůtu k provedení úkonu, tak může soud požádat, aby mu zmeškání lhůty prominul (resp. v trestním řízení aby lhůta byla navrácena). Jsou-li tyto podmínky splněny, soud musí žádosti vyhovět. S žádostí o prominutí (navrácení) lhůty je třeba rovnou spojit i zmeškaný úkon. Žádost je třeba podat ve lhůtě stanovené přijatým zákonem.

Obdobná možnost platí pro majetkové nároky oprávněných osob podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a nároky obětí trestných činů podle zákona o obětech trestných činů, které se uplatňují u Ministerstva spravedlnosti.

Zákon konečně pamatuje i na smluvní vztahy. Dostal-li se dlužník při plnění peněžitého dluhu do prodlení v důsledku omezení přijatých v souvislosti s epidemií nového koronaviru, omezuje zákon sankce za toto prodlení do výše zákonného úroku z prodlení, nejpozději ale do 30. června 2020.

Česká advokátní komora měla k některým částem Lex covid připomínky, o jejích doporučeních Advokátní deník informoval.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR; red AD
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP