ČAK se ptala na návrat soudů do běžného režimu, AD přináší odpovědi

O tom, jak epidemie koronaviru zasáhla do chodu českých soudů, již Advokátní deník informoval. Představitele České advokátní komory však zajímala nejen přítomnost, ale budoucnost, alespoň ta predikovatelná, a proto předsedy Vrchního a Městského soudu v Praze, stejně jako krajských soudů v regionech, požádali o informace o tom, jak blízko, či daleko je návrat do standardního soudního režimu.

Předsedové dotázaných soudů shodně uvedli, že předpokládané obnovení plného provozu soudu závisí zejména na prodloužení nouzového stavu v ČR a dalších vládních opatřeních, respektive jejich uvolňování.


VRCHNÍ SOUD V PRAZE
Většina všech jednání Vrchního soudu v Praze nařízená původně na duben 2020 je odročena na neurčito, jednání nařízená na květen 2020 budou odročena podle situace, tedy v závislosti na tom, kdy a v jaké míře budou rozvolněna či zrušena dosavadní krizová opatření, což zatím nelze odhadovat, a na tom budou také záviset nové termíny odročených jednání. „Samozřejmě bude snaha co nejdříve dohnat tyto vynucené výpadky jednání, které oddalují meritorní rozhodnutí, a tak se patrně senáty budou snažit – jestliže to situace umožní – konat jednání i během prázdninových měsíců července a srpna. Frekvence jednání v tomto období bude pochopitelně záviset na případném čerpání dovolené členů příslušného senátu, ale dosavadní předběžný plán dovolených vzhledem k nastalé situaci v zásadě přestal být relevantní, protože některé dovolené plánované mimo místo bydliště soudci nemohli nebo nebudou moci realizovat,“ uvedl předseda Vrchního soudu Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

 

KRAJSKÝ SOUD V HRADCI KRÁLOVÉ

Předseda Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Čipera sdělil, že u zdejšího soudu nyní neomezeně probíhají soudní jednání pouze v tzv. zalhůtovaných věcech a neveřejná jednání. Tato situace bude zachována do 9. dubna 2020.
„V období po Velikonocích předpokládáme konání zhruba čtvrtiny jednání oproti běžnému stavu a přijmeme maximální možná opatření k ochraně všech zúčastněných osob. Předpokládáme, že takový režim bude trvat až do doby skončení mimořádných opatření,“ dodal předseda soudu.  Počet jednání v letních měsících zatím podle jeho slov nelze nyní odhadnout, s ohledem na očekávaný zvýšený nápad věcí v období po skončení mimořádných opatření, ale je možné předvídat, že soudních jednání bude více, než je v letním období v jiných letech obvyklé. „Současně považuji za nezbytné již nyní na tomto místě upozornit na očekávaný zvýšený nápad některých podání na základě institutů dle navrženého „lex covid“ v případě úspěšného dokončení započatého legislativního procesu. Jde ale pouze o odhad provedený na základě aktuálního stavu situace.“ Nicméně předseda KS ujistil, že na změny a další vývoj je Krajský soud v Hradci Králové připraven neprodleně reagovat.

 

KRAJSKÝ SOUD V PLZNI

Předseda Krajského soudu v Plzni Mgr. Miloslav Sedláček aktuálně požádal soudce, aby nenařizovali odložitelná jednání v jakékoli formě, která předpokládají účast nikoli jen soudních osob, alespoň do poloviny dubna. „Osobně předpokládám, že toto doporučení prodloužím nejméně do konce dubna, již v minulosti jsem podobně žádal, aby nově napadlé věci byly nařizovány nejdříve na květen tohoto roku. Samozřejmě komunikuji s ostatními předsedy krajských soudů a budu se snažit s nimi tato doporučení koordinovat v návaznosti na další opatření vlády v rámci nouzového stavu,“ uvedl předseda KS v Plzni.

Přípisem ze dne 13. března 2020 Ministerstvo spravedlnosti ČR soudům doporučilo, aby byli předsedové soudních senátů vyzváni k přehodnocení konaní nařízených jednání z hlediska šíření infekce a obdobně aby bylo postupováno i k nařizování jednání nových. Současně byli ujištěni, že vzniklá prodlení nebudou hodnocena jako zaviněné průtahy v řízení. Nicméně zatím nebyl nijak centrálně naznačen časový horizont takovýchto opatření, patrně to není ani možné. „Soudce našich soudů jsem vyzval, aby pokud už musí jednání konat, byli pokud možno velkorysí při hodnocení omluv účastníků řízení a jejich právních zástupců. Nicméně i za současného stavu některé senáty zdejšího soudu veřejná jednání nařizují a konají, byť v omezené míře,“ doplnil předseda Mgr. Sedláček a dodal svůj osobní odhad, „že k obnovení jednací činnosti do června dojde, pokud pak jde o předpokládaný letní provoz, ten bude odviset patrně i od toho, jak bude řešen školní rok. Jako orgán státní správy mohu soudcům v tomto směru jen doporučovat, ale doufám, že převládne zdravý rozum a zájem na ochraně zdraví všech.“

 

KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Krajský soud v Ostravě a okresní soudy v jeho působnosti zavedly veškerá omezení jednací činnosti jako nutnou reakci na stav nouze vyhlášený vládou ČR a navazující krizová opatření. Lze tak důvodně očekávat, že k obnovení obvyklé jednací činnosti soudů může dojít až v návaznosti na odvolání stavu nouze, respektive zrušení či alespoň zmírnění zavedených omezujících opatření, jako jsou karanténa, omezení volného pohybu osob atd. „Následný postup spočívající v nařizování soudních jednání pak bude již zcela věcí jednotlivých předsedů senátů a soudců,“ uvedl Mgr. Petr Novák, předseda Krajského soudu v Ostravě.

 

KRAJSKÝ SOUD V PRAZE 

S plným obnovením „jednací činnosti soudů“ lze počítat teprve poté, co bude zrušen nouzový stav a opatření v něm přijatá, takže nebude již hrozit ohrožení života a zdraví soudních osob, účastníků, jejích zástupců a dalších osob přítomných u soudu při projednávání věcí. „Myslím, že v současné době nelze stanovit a ani přibližně odhadnout, kdy se tak může stát. Veškeré informace o těchto otázkách jsou a nadále budou publikovány na internetových stránkách Krajského soudu v Praze,“ reagoval na otázku ČAK  JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze.

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 

Rozsah souzení u Městského soudu v Praze je nadále v pravomoci jednotlivých předsedů senátů, případně samosoudců. Doporučení minimalizovat počet jednání soudci respektují v drtivé většině případů. Je evidentní, že takový stav bude pokračovat do doby, než vláda či parlament zmírní zdravotní opatření.

„S ohledem na vzrůstající počet nedodělků postupně přijímám opatření k dočerpání loňské dovolené u všech pracovníků našeho soudu tak, abychom mohli zabezpečit jednání v letních měsících nad rámec obvyklý. Nicméně opět bude záležet na jednotlivých soudcích, které věci a kdy budou projednávat. Rozhodnutí o tom, zda se má soudit ta konkrétní věc v té které konkrétní právní situaci panující na území státu, je nepochybně součástí nezávislého úsudku konkrétního soudce,“ uzavřel komentář k současné situaci a úvahy nad věcmi budoucími předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra.

 

KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Krizový štáb Krajského soudu v Ústí nad Labem doporučil předsedům a samosoudcům jednání, hlavní líčení, veřejná zasedání a další úkony vyžadující účast fyzických osob u soudu, které byly soudu nařízeny a mají se uskutečnit v dubnu roku 2020, aby tyto úkony odročili na termín po 1. 5. 2020. „S výjimkou případů, kdy provedení úkonu v době do konce dubna 2020 vyžaduje zachování vazebních a jiných předepsaných lhůt nebo je odůvodňují jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele,“ uvedla JUDr. Lenka Ceplová, pověřená řízením Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Jednotlivé soudy zveřejňují veškeré své aktuální informace na svých internetových stránkách, proto ČAK doporučuje advokátům je pravidelně sledovat.

Redakce AD
Foto: justice.cz; Pixabay

Go to TOP