Nové praktické pokyny pro účastníky řízení k věcem předkládaným SD EU

Soudní dvůr přijal nové znění svých Praktických pokynů pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru[1].

V návaznosti na nedávné úpravy učiněné v jednacím řádu Soudního dvora[2] je cílem tohoto nového znění zejména seznámit zástupce účastníků řízení a advokáty s jistými nedávnými změnami souvisejícími mimo jiné s ochranou osobních údajů či s vyřizováním kasačních opravných prostředků.

 

Písemná část řízení

Zástupci účastníků řízení jsou vyzýváni k tomu, aby ve svých spisech a písemných vyjádřeních plně respektovali anonymitu poskytnutou předkládajícím soudem nebo Soudním dvorem v rámci řízení o předběžné otázce nebo Tribunálem v případě řízení o kasačním opravném prostředku, neboť jinak by již přijatá opatření přiznávající anonymitu byla zbavena veškerého užitečného účinku.

Pokud jde konkrétně o kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutí Tribunálu, nové praktické pokyny připomínají účastníkům řízení zvláštní povahu kasačních opravných prostředků, které se omezují na právní otázky a ve kterých by v zásadě neměly být uvedeny tajné nebo důvěrné skutečnosti, a dále to, že je nutné připojit ke kasačnímu opravnému prostředku návrh na předchozí uznání jeho přijatelnosti v případě, že tento kasační opravný prostředek spadá do oblasti působnosti článku 58a Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie.

Nové znění praktických pokynů konečně zdůrazňuje důležitost dodržování formálních požadavků týkajících se podání, zejména takových požadavků, které souvisejí s délkou spisů účastníků řízení a jejich písemných vyjádření, jakož i význam toho, aby byla tato podání systematicky předkládána prostřednictvím aplikace e-Curia, jež poskytuje nejlepší záruky co do rychlosti a bezpečnosti informací předávaných tímto způsobem.

Účastníci řízení jsou však za účelem usnadnění zpracování podaných spisů či písemných vyjádření, a zejména jejich překladu Soudním dvorem, vyzýváni k tomu, aby kromě podání uvedených dokumentů prostřednictvím e-Curia, které je autentické, rovněž zaslali e-mailem na adresu editable-versions@curia.europa.eu jejich editovatelnou podobu.

 

Ústní část řízení

Pokud jde o ústní část řízení, Soudní dvůr upřesňuje kritéria, která se použijí při organizaci jednání, a účel jednání. Nové praktické pokyny rovněž zástupcům účastníků řízení a advokátům poskytují konkrétní informace ohledně kroků, která je třeba učinit před jednáním za účelem zajištění jeho optimálního průběhu, a to zejména v případě zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti některého z účastníků řízení nebo jednoho z jeho zástupců. Pokyny kromě toho uvádějí doplňující upřesnění ohledně jazyka, ve kterém jsou řeči účastníků řízení přednášeny. Soudní dvůr konečně připomíná mnohojazyčný kontext, v němž působí, a veškeré praktické kroky, které zástupci účastníků řízení a advokáti mohou učinit, aby usnadnili řádný průběh jednání a zajistili zejména, aby jejich vyjádření porozuměly všechny osoby zúčastněné na jednání.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay


[1] Úř. věst. EU L 42 I ze dne 14. února 2020, s. 1.

[2] Úř. věst. EU L 316 ze dne 6. prosince 2019, s. 103.

Go to TOP